BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciejewski Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zakupy on-line w opiniach e-konsumentów z wybranych krajów Europy
Shopping Online in the Opinion of E-Consumers from Selected European Countries
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 219-230, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Zachowania konsumenta, Handel elektroniczny, Internet, Zakupy online
Consumer behaviour, e-commerce, Internet, Online shopping
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł stanowi głos w dyskusji na temat roli, jaką odgrywa internet w zachowaniach nabywczych współczesnych konsumentów. W obszarze komunikacji między ludźmi internet okazał się rozwiązaniem niespotykanym dotąd w historii. Szybko wkroczył we wszystkie dziedziny życia człowieka, nie wyłączając transakcji kupna-sprzedaży. W opracowaniu zaprezentowano oceny i opinie e-konsumentów z Belgii, Francji, Polski i Słowacji na temat sposobów realizacji zakupów on-line w ich krajach. Uzyskane wyniki badań wskazują na upodabnianie się opinii i sądów konsumentów z badanych krajów Europy odnośnie do sposobów realizacji zakupów przez internet. Internet jako miejsce zakupu dóbr i usług cieszy się dużym zaufaniem e-konsumentów, nie zapominają oni jednak o ryzyku, jakie niesie ze sobą ta forma dokonywania zakupów. (abstrakt oryginalny)

The article is a voice in discussion about the role that the Internet plays in buying behavior of contemporary consumers. In the area of communication between people, the Internet proved to be a real revolution. It entered all areas of human life quickly, including the purchase-sale transaction. In the article were presented reviews and opinions of e-consumers from Belgium, France, Poland and Slovakia about ways of shopping on-line in their countries. The research results show, that opinions and judgements of consumers from European countries about ways of shopping on-line are getting similar. Internet as a place of purchasing goods and services is trusted by the consumers, however they do not forget about the risk, which they must bear while shopping on-line.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chlipała, P. (2011). Podstawy antropologiczne badania e-konsumentów. Handel Wewnętrzny, część 3, wrzesień-październik, 66-72.
 2. Dąbrowska, A., Bylok, F., Janoś-Kresło, M., Ozimek, I. (2015). Kompetencje konsumentów - innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja. Warszawa: PWE.
 3. Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M. (2010). Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa: Difin.
 4. Eurostat. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:Use_of_ ICTs_and_use_of_online_services,_2011 13 (14.11.2015).
 5. Frąckiewicz, E. (2010). Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w marketingu przedsiębiorstw na rynku sieciowych powiązań. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
 6. GUS (2014). Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014. Warszawa.
 7. Jaciow, M., Kolny, B., Maciejewski, G., Mikołajczyk, B., Wolny, R. (2015). Services in Europe - Diagnosis and Development Perspectives. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
 8. Jaciow, M., Wolny, R., Stolecka-Makowska, A. (2013). E-konsument w Europie. Komparatywna analiza zachowań. Gliwice: Helion.
 9. Kędzior, Z. (red.). (2005). Badania rynku - metody, zastosowania. Warszawa: PWE.
 10. Kucharska, B., Kucia, M, Maciejewski, G., Malinowska, M., Stolecka-Makowska, A. (2015). The Retail Trade in Europe - Diagnosis and Future Perspectives. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
 11. Maciejewski, G. (2011). Ryzyko konsumenta w Internecie. Handel Wewnętrzny, część 3, wrzesień-październik, 87-95.
 12. Mącik, R. (2011). Przedmowa. W: R. Mącik (red.), Wpływ technologii Informacyjnych i komunikacyjnych na zachowania konsumentów - studium empiryczne (s. 7). Lublin: Wyd. Naukowe UMCS.
 13. Mącik, R. (2013). Technologie informacyjne i komunikacyjne jako moderator procesów podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów. Lublin: Wyd. Naukowe UMCS.
 14. Sobocińska, M. (2009). Wpływ Internetu na procesy decyzyjne konsumentów. W: A. Dąbrowska, I. Ozimek (red.), Konsument w europejskiej przestrzeni (s. 25-30). Warszawa: IBRKK.
 15. Tkaczyk, J. (2013). Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe. Handel Wewnętrzny, maj-czerwiec, 132.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu