BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niemczyk Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Handzel Jarosław A. (Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowy Sączu)
Title
Uniwersytet trzeciego wieku jako antidotum na czas wolny polskich seniorów (na przykładzie UTW w Nowym Sączu)
The University of the Third Age as an Antidote to hhe Free Time of Polish Seniors (by the Case of the U3A in Nowy Sącz)
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 271-280, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Czas wolny, Ludzie starsi, Starzenie się społeczeństw, Uniwersytet Trzeciego Wieku
Leisure time, Elderly people, Ageing of the population, University of the Third Age
Note
streszcz., summ.
Company
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu
U3A in Nowy Sącz
Abstract
Celem artykułu jest zweryfikowanie tezy sformułowanej w tytule. Jego realizacji posłużyły badania własne przeprowadzone wśród 229 słuchaczy UTW w Nowym Sączu. Część empiryczną pracy poprzedziły rozważania teoretyczne na temat czasu wolnego, osób starszych, seniorów jako podmiotów rynku i specyfikacji ich potrzeb. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to verify the thesis formulated in the title. In order to achieve it, own research carried out among 229 members of U3A in Nowy Sącz was used. The empirical part of the work was preceded by theoretical considerations of free time, elderly people as market entities and specification of their needs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bombol, M., Dąbrowska, A. (2003). Czas wolny. Konsument. Rynek. Marketing. Warszawa: Liber.
  2. Boni, M. (red.). (2011). Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rasy Ministrów.
  3. Cieloch, G., Kuczyński, J., Rogoziński, K. (1992). Czas wolny - czasem konsumpcji? Warszawa: PWE.
  4. Jung, B. (2003). Work-Life Balance: wracamy do punktu wyjścia? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 17-29.
  5. Maciejewski, G. (2013). Współczesny konsument a konsumpcja dóbr i usług czasochłonnych i czasooszczędnych. Handel Wewnętrzny, 2, 14-25.
  6. Maslow, A.H. (2013). Motywacja i osobowość. Warszawa: PWN.
  7. Prognoza ludności na lata 2014-2050 (2014). Warszawa: GUS.
  8. Raport o kapitale intelektualnym Polski (2010). Warszawa: Zespól Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.
  9. Ritzer, G. (2009). Magiczny świat konsumpcji, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwa Literackie Muza S.A.
  10. Wróblewska, I., Błaszczuk, J. (2012). Uniwersytet trzeciego wieku jako instytucja aktywizująca osoby starsze - badania własne. Nowiny Lekarskie, 81 (1), 31-35.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu