BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niemczyk Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Konsument na rynku turystycznym xxi wieku - wybrane aspekty
Consumer on the Tourist Market in the 21 St Century - Selected Aspects
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 281-289, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Zachowania konsumenta, Rynek turystyczny, Biuro podróży, Prosumpcja
Consumer behaviour, Tourism market, Travel agency, Prosumption
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie ról konsumenta i rangi jego ważności na współczesnym rynku turystycznym. Podjęte w opracowaniu rozważania potwierdziły, że współczesny konsument turysta pełni wiele ról w procesie zaspokajania potrzeb turystycznych; konsument turysta jest aktywnym, samodzielnym uczestnikiem rynku; współczesny konsument turysta legitymuje się cechami postturisticusa. Ponadto odnotowano wysoką rangę ważności konsumenta i jego wymagań na tle innych determinant funkcjonowania badanych biur podróży. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the roles of a consumer and the level of his significance on the contemporary tourist market. Considerations undertaken in this article confirmed that the contemporary tourist consumer plays a number of roles in the process of meeting their tourist needs; consumer tourist is an active, independent participant of the market; contemporary consumer tourist holds the posturisticus traits. Moreover, what was observed is a high level of significance of the consumer and their requirements contrasted with numerous determinants of the way the researched travel agencies function. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Howe, J. (2008). Crowd Sourcing. Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business. New York: Crown Business.
 2. Kachniewska, M. (2014). Wpływ digitalizacji kanałów dystrybucji na strukturę rynku usług pośrednictwa turystycznego. e-Mentor, 1 (53), 86-91.
 3. Kalecińska, J. (2013). Nowe technologie w branży turystycznej. Warszawa: Wyd. AWF w Warszawie. Pobrane z: http://ecorys.pl/zalaczniki/publikacje/75/ECORYS_nt_TURYSTYKA_lores.pdf (12.2014).
 4. Kowalczyk-Anioł, J. (2011). Turystyka polskich seniorów - efekty projektu Calypso. W: B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu. Turystyka Polska w latach 1989-2009 (s. 193-204). Łódź: Wyd. UŁ.
 5. Krawiec, W. (2014). Crowdsourcing - sposób na zbudowanie innowacyjnego produktu oraz jego grupy docelowej. W: A. Czubała, P. Hadrian, J.W. Wiktor (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce (s. 221-229). Warszawa: PWE.
 6. Lettl, C., Gemunden, H.G. (2005). The Entrepreneurial Role of Innovative Users. Journal of Business and Industrial Marketing, 20, 7, 339-346.
 7. Mróz, B. (2010). Nowe trendy konsumenckie - szansa czy wyzwanie dla marketingu. W: S. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego (s. 64-71). Warszawa: PWE.
 8. Niemczyk, A. (2010). Zachowania konsumentów na rynku turystycznym. Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
 9. Niemczyk, A., Homoncik, B. (2014). Innowacyjność w polskich biurach podróży - fakt czy mit? Folia Turistica, 32, 159-174.
 10. Niezgoda, A. (2010). Nowe trendy w popycie - wyzwanie dla obszarów recepcji turystycznej. W: S. Tanaś (red.), Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji (s. 24-27). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 11. Przyszłość podróży 2024. Pobrane z: http://dziennikturystyczny.pl/2014/04/doskonaly-ra- port-przyszlosc-podrozy-2024/ (12.2014).
 12. Rudnicki, L. (2010). Zachowania konsumentów na rynku turystycznym. Kraków: Proksenia.
 13. Seweryn, R. (2014). Korzystanie z usług przewodnickich w dobie rozwoju nowoczesnych technologii (na przykładzie Krakowa). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 824, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 35, 61-73.
 14. Wątroba, W. (2009). Homo postmillenicus. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 15. W Polsce działają już pierwsze hotele przyszłości. Pobrane z: http://pl.hrs.com/serwis-pra- sowy/informacje-prasowe/w-polsce-dzialaja-juz-pierwsze-hotele-przyszlosci.html (12.2014).
 16. Zukin, S. (2004). Point of Purchase: How Shopping Changed American Culture. New York-London: Routledge.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-26
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu