BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sajdakowska Marta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Fabiańska Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku pieczywa w świetle badań ankietowych
Selected Aspects of Consumer Behaviour on the Bread Market: the Survey Approach
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 361-369, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Zachowania konsumenta, Konsument, Handel artykułami żywnościowymi, Rynek żywności, Badania ankietowe
Consumer behaviour, Consumer, Food trade, Food market, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest analiza i ocena zachowań konsumenckich na rynku pieczywa, ze szczególnym uwzględnieniem pieczywa jasnego z dodatkiem błonnika. Badanie zrealizowano w 2014 roku wśród 101 osób pochodzących z Warszawy i okolic. Analiza materiału zgromadzonego w trakcie badań wskazuje, że najważniejszymi czynnikami wyboru pieczywa był smak oraz świeżość, a także zapach i wygląd ogólny. Wśród informacji, na które zwracano uwagę na opakowaniu pieczywa, wymieniano najczęściej: termin przydatności do spożycia oraz skład produktu. Błonnik I jego obecność w diecie człowieka oceniono pozytywnie, a walory zdrowotne błonnika były docenianie przez konsumentów. Potwierdzeniem pozytywnych opinii na temat pieczywa były deklaracje dotyczące skłonności do zapłacenia wyższych cen za pieczywo jasne wzbogacone w błonnik. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to analyse and evaluate consumer behaviour in the market of breads with a particular focus on bread with added fibre. The research was conducted in 2014 among 101 people from Warsaw and surrounding areas. Analysis of the material gathered during the survey indicates that the most important factors in the selection of bread were taste and freshness, as well as odour and general appearance. Among the types of information referring to bread label, the most pointed by consumers were: expiry date and composition of the product. Fibre and its presence in the human diet were positively evaluated, and the health benefits of fibre were valued by consumers. Confirmation of the positive feedback about the bread, were statements referring to willingness to pay higher prices for the white bread enriched with fibre.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arvola, A., Lähteenmäki, L., Dean, M., Vassallo, M., Winkelmann, M., Claupein, E., Saba, A., Shepherd, R. (2007). Consumers' Beliefs about Whole and Refined Grain Products in UK, Italy and Finland. Journal of Cereal Science, 46 (3), 197-206.
 2. Baixauli, R., Salvador, A., Hough, G.M. Fiszman, S. (2008). How Information about Fibre (Traditional and Resistant Starch) Influences Consumer Acceptance of Muffins. Food Quality and Preference, 19 (7), 628-635.
 3. Berg, C., Jonsson, I., Conner, M., Lissner, L. (2003). Perceptions and Reasons for Choice of Fat- and Fibre Containing Foods by Swedish Schoolchildren. Appetite, 40 (1), 61-67.
 4. Ginon, E., Lohéac, Y., Martin, C., Combris, P., Issanchou, S. (2009). Effect of Fibre Information on Consumer Willingness to Pay for French Baguettes. Food Quality & Preference, 20 (5), 343-352.
 5. Goryńska-Goldmann, E. (2009). Zmiany demograficzne a zachowania konsumentów na rynku pieczywa. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4 (14), 1-10.
 6. Gutkowska, K., Ozimek, I. (2005). Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności - kryteria zróżnicowania. Warszawa: Wyd. SGGW.
 7. Gutkowska, K., Sajdakowska, M., Żakowska-Biemans, S., Kowalczuk, I., Kozłowska, A., Olewnik-Mikołajewska, A. (2012). Poziom akceptacji zmian na rynku żywności pochodzenia zwierzęcego w opinii konsumentów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 5 (84), 187-202.
 8. Hoefkens, C., Verbeke, W., Van Camp, J. (2011). European Consumers' Perceived Importance of Qualifying and Disqualifying Nutrients in Food Choices. Food Quality and Preference, 22 (6), 550-558.
 9. Jeżewska-Zychowicz, M., Królak, M. (2015). Do Consumers' Attitudes Towards Food Technologies and Motives of Food Choice Influence Willingness to Eat Cereal Products Fortified with Fibre? Polish Journal of Food Nutrition Sciences, 65 (4), 281-291.
 10. Mały rocznik statystyczny 2015 (2015). Warszawa: GUS.
 11. Rocznik statystyczny rolnictwa 2014 (2014). Warszawa: GUS.
 12. Sajdakowska, M. (2014). Opinie konsumentów na temat innowacyjnego pieczywa w świetle badań jakościowych. Handel Wewnętrzny, 353 (6), 116-130.
 13. Sajdakowska, M., Gutkowska, K., Żakowska-Biemans, S. (2014). Skłonność konsumentów do płacenia wyższej ceny za innowacyjne produkty żywnościowe w kontekście metodologii WTP. Marketing i Rynek, 6, 27-32.
 14. Shepherd, R., Dean, M., Lampila, P., Arvola, A., Saba, A., Vassallo, M., Claupein, E., Winkelmann, M., Lähteenmäki, L. (2012). Communicating the Benefits of Wholegrain and Functional Grain Products to European Consumers. Trends in Food Science & Technology, 25 (2), 63-69.
 15. Vassallo, M., Saba, A., Arvola, A., Dean, M., Messina, F., Winkelmann, M., Claupen, E., Lähteenmäki, L., Shepherd, R. (2009). Willingness to Use Functional Breads. Applying the Health Belief Model across Four European Countries. Appetite, 52 (2), 452-460.
 16. Wojciechowicz, A., Gil, Z. (2009). Jakość pieczywa pszennego z udziałem błonnika pokarmowego różnego pochodzenia. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 67 (6), 102-111.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-33
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu