BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smyczek Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wiedza finansowa a analfabetyzm konsumencki na rynku usług finansowych
Financial Knowledge and Consumers' Financial Illiteracy on Financial Services Market
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 381-390, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Wiedza ekonomiczna, Konsument, Usługi finansowe
Economic knowledge, Consumer, Financial services
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule została podjęta próba identyfikację poziomu wiedzy finansowej konsumentów w Polsce. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że poziom wiedzy finansowej konsumentów jest niski, a wręcz znaczną część polskich konsumentów cechuje analfabetyzm finansowy. Świadczy o tym fakt, iż decyzje finansowe konsumenci podejmują głównie na podstawie informacji nieformalnej. Zdecydowanie rzadziej korzystają z rzetelnych i obiektywnych informacji finansowych płynących z rynku, które wymagają jednak większego poziomu wiedzy i umiejętności finansowych. Konsumenci nie znają regulacji prawnych dotyczących poszczególnych usług finansowych. Poziom analfabetyzmu finansowego kontrastuje z subiektywną opinią konsumentów o ich dużej wiedzy o instytucjach finansowych i oferowanych przez nie usługach.(abstrakt oryginalny)

It the article the problem of identification of the level of consumers' financial literacy in Poland was undertaken. The results of research shows that the level of financial literacy of consumers is low and even a large part of Polish consumers are characterized by financial illiteracy. It evidenced by the fact that consumers make financial decisions mostly on informal information sources. Much less frequently consumers benefit from reliable and objective financial information coming from the market, which, however, requires a greater level of knowledge and financial skills. Research shows also that consumers do not know the regulations concerning the various financial services. The level of financial illiteracy is in contrast to the subjective opinion of consumers about their extensive knowledge of financial institutions and the services they offer. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Al-Tamimi, H., Kalli, H.A. (2009). Financial Literacy and Investment Decisions of UAE Investors. The Journal of Risk Finance, 10, 5, 500-516.
 2. ANZ Survey of Adult Financial Literacy in Australia: Final Report (2005). Melbourne: ACNielsen Research.
 3. Chen, H., Volpe, R. (1998). An Analysis of Personal Financial Literacy among College Students. Financial Services Review, 7, 2, 107-128.
 4. Improving Financial Literacy: Analysis of Issuers and Policies (2005). Paris: OECD.
 5. Lusardi, A. (2008). Household Saving Behaviour: The Role of Financial Literacy, Information, and Financial Education Programs. Pobrane z: http://www.ssrn.com/abstract=1094102 (11.02.2016).
 6. Lusardi, A., Mitchell, O.S. (2007). Financial Literacy and Retirement Preparedness: Evidence and Implications for Financial Education. Business Economics, 42, 1, 35-44.
 7. Melitz, J. (1970). The Polanyi School of Anthropology on Money: An Economist's View. American Anthropologist. New Series, 72, 5, 1020-1040.
 8. Parlament Europejski (2008). Improving Consumer Education and Awareness on Credit and Finance. Official Journal of the European Union , P6_TA(2008)0539.
 9. Quantitative Research on Financial Literacy Levels in Singapore (2005). Singapore: Singapore Monetary Authority of Singapore.
 10. Shambare, R., Rugimbana, R. (2011). Financial Literacy: Implications for South African Microfinance Providers. Wellington: Proceedings of MAG Scholar Conference.
 11. Volpe, R., Kotel, J., Chen, H. (2002). A Survey of Investment Literacy among Online Investors. Financial Counseling and Planning, 13, 1, 11-15.
 12. Williams, O.J., Satchell, S.E. (2011). Social Welfare Issues of Financial Literacy and Their Implications for Regulation. Journal of Regulatory Economics, 40, 1, 1-40.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-35
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu