BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stanisławska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Kurzawa Izabela (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Spożycie pieczywa i produktów zbożowych w gospodarstwach domowych według grup społeczno-ekonomicznych w Polsce
Consumption of Bread and Cereal Products in Households in Poland, According to Socio-Economic Groups
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 391-401, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Konsumpcja, Rynek przetworów zbożowych, Konsumpcja gospodarstw domowych, Preferencje konsumenta, Popyt konsumpcyjny
Consumption, Grain products market, Consumption in household, Consumer preferences, Consumption demand
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza spożycia pieczywa i artykułów zbożowych w gospodarstwach domowych według grup społeczno-ekonomicznych ludności w Polsce w latach 2005 i 2013. Podjęto ponadto próbę określenia preferencji konsumpcyjnych w zakresie pieczywa i produktów zbożowych. Analiza została oparta na ekonometrycznych modelach spożycia przy zastosowaniu potęgowo-wykładniczej funkcji popytu. Zaobserwowano spadek spożycia pieczywa i produktów zbożowych we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych ludności w 2013 roku w stosunku do 2005 roku. Na podstawie przeprowadzanych badań można stwierdzić, że występują istotne różnice w preferencjach konsumpcyjnych między grupami społeczno-ekonomicznymi w zakresie pieczywa i produktów zbożowych w Polsce w 2005 i 2013 roku.(abstrakt oryginalny)

This article aims to analyze the level of consumption of bread and cereal products in households by socio-economic groups of the population in Poland in 2005 and 2013. An attempt has been taken to determine consumer preferences in the field of bread and cereal products. The analysis was based on econometric models with many explanatory variables. A decrease in consumption of bread and cereal products was noticed in all socioeconomic groups of population in 2013, compared to 2005. Basing on the research it can be concluded that there are significant differences in consumer preferences between socioeconomic groups in terms of bread and cereals in Poland in 2005 and in 2013.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budżety gospodarstw domowych w 2005 r. (2006). Warszawa: GUS.
 2. Budżety gospodarstw domowych w 2013 r. (2014). Warszawa: GUS.
 3. Charlier, E., Melenberg, B., Soest, A. (2001). An Analysis of Housing Expenditure Using Semipara-Metric Models and Panel Data. Journal of Econometrics, 101, 71-107.
 4. Chmielewska, B. (2000). Spożycie żywności w gospodarstwach domowych rolników. Warszawa: IERiGŻ.
 5. Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M. (2013). Marnowanie żywności jako problem społeczny. Handel Wewnętrzny, 4 (345), 14-26.
 6. Deaton, A., Case, A. (1988). Analysis of Household Expenditures. Living Standards Measurement Study Working Paper, 28.
 7. Goryńska-Goldman, E., Sznajder, M. (2012). Wybrane zachowania i zwyczaje konsumentów na rynku pieczywa w Polsce. Poznań: Wyd. UP w Poznaniu.
 8. Kurzawa, I., Wysocki, F. (2007). Ekonometryczna analiza preferencji konsumpcyjnych artykułów żywnościowych według wykształcenia głowy gospodarstwa domowego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Taksonomia, 14, 569-577.
 9. Liberska, A. (2003). Poradnik handlowca. Raport nr 8. Pobrane z: http://www.poradnikhan dlowca.com.pl (15.10.2015)
 10. Welfe, W. (1978). Ekonometryczne modele rynku. Modele konsumpcji. Warszawa: PWE.
 11. Wysocki, F., Kurzawa, I. (2002). Analiza kształtowania się konsumpcji żywności w Polsce w ujęciu terytorialnym. W. W. Poczta, F. Wysocki (red.), Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unia Europejską (s. 399-422). Poznań: Wyd. AR w Poznaniu.
 12. Wysocki, F., Kurzawa, I. (2004). Preferencje konsumpcyjne żywności gospodarstw domowych rolników na tle innych grup społeczno-ekonomicznych ludności. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2, 38-51.
 13. Zalega, T. (2007). Konsumpcja - podstawy teoretyczne. Warszawa: Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-36
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu