BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Turczak Anna (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
Title
Czynniki kształtujące wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe gospodarstw domowych w Polsce
Factors Shaping Expenditures on Food and Non-Alcoholic Beverages of Households in Poland
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 413-424, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Konsumpcja gospodarstw domowych, Wydatki gospodarstw domowych, Konsumpcja żywności, Rynek napojów bezalkoholowych
Consumption in household, Household expenditures, Food consumption, Non-alcoholic beverages market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe gospodarstw domowych w Polsce stanowią prawie 1/4 wydatków ogółem tych gospodarstw oraz ponad 1/4 ich wydatków na towary i usługi konsumpcyjne. Celem artykułu było określenie wpływu wielkości spożycia i ceny na zróżnicowanie gospodarstw domowych pod względem wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe. Analiza przyczynowa pozwoliła odpowiedzieć na pytanie, jak w poszczególnych grupach gospodarstw domowych wymienione czynniki wpływają na rozpatrywaną zmienną ekonomiczną, a zatem jaki jest kierunek i siła ich oddziaływania. Do oceny wpływu odchyleń w spożyciu w ujęciu ilościowym oraz odchyleń w cenach wykorzystano metodę logarytmiczną. W artykule wykazano, że na różnice w wartości wydatków per capita między gospodarstwami domowymi pracowników, rolników, pracujących na własny rachunek oraz emerytów i rencistów wpływają głównie różnice w wielkości spożycia na osobę, natomiast dużo mniejsze znaczenie mają różnice w płaconej cenie.(abstrakt oryginalny)

Expenditures on food and non-alcoholic beverages of households in Poland account for nearly 1/4 of total expenditures of these households and more than 1/4 of their expenditures on consumer goods and services. The aim of the article was to determine the influence of quantities and prices on the variation of households in terms of expenditures on food and non-alcoholic beverages. The causal analysis allowed to answer the question, how each factor affects the economic variable considered in four specified groups of households, namely, what is the direction and strength of the influence. To assess the impact of deviations of these factors on the deviation of the expenditures on food and non-alcoholic beverages the logarithmic method was used. The article showed that the differences in expenditures per capita between households of employees, farmers, self-employed, retirees and pensioners is influenced mainly by differences in the amount of consumption per person, while the differences in the price paid are much less important.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bednarski, L., Borowiecki, R., Duraj, J., Kurtys, E., Waśniewski, T., Wersty, B. (1998). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
  2. Budżety gospodarstw domowych w 2014 r. (2015). Warszawa: GUS.
  3. Gabrusewicz, W. (2007). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: PWE.
  4. Gołębiowski, G., Tłaczała, A. (2009). Analiza finansowa w teorii i w praktyce. Warszawa: Difin.
  5. Grzenkowicz, N., Kowalczyk, J., Kusak, A., Podgórski, Z. (2007). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: Wyd. Naukowe UW.
  6. Kaszubowski, J. (2004). Wykorzystanie analizy ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Gdańsk: Wyd. WSZ w Gdańsku.
  7. Matłoka, M., Wojcieszyn, B. (2008). Matematyka z elementami zastosowań w ekonomii. Poznań: Wyd. WSB w Poznaniu.
  8. Żwirbla, A. (2001). Metody badawcze analizy ekonomicznej. Studium metodologiczne. Włocławek: Wyd. WSH-E we Włocławku.
  9. Żwirbla, A. (2007). Rozwój metod ilościowych analizy ekonomicznej. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-38
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu