BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wołoszyn Andrzej (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Stanisławska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Wybrane aspekty e-konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych
On-Line Consumption of Polish Households
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 471-481, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Konsumpcja gospodarstw domowych, Handel elektroniczny, Gospodarstwa domowe
Consumption in household, e-commerce, Households
Note
streszcz., summ.
Abstract
W wyniku postępu technologicznego i rozwoju systemów komunikacji coraz powszechniejsze staje się kupowanie produktów i usług przy wykorzystaniu internetu. Nadal jednak dużo częstszym zjawiskiem jest jedynie zamawianie produktów i usług przez internet. W artykule podjęto rozważania na temat kształtowania się zjawiska e-konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Analizie poddano odsetek gospodarstw domowych uczestniczących w e-konsumpcji oraz poziom wydatków na wyroby i usługi nabywane za pomocą internetu. Podstawę informacyjną badań stanowiły dane jednostkowe pochodzące badań budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonych przez GUS w 2013 roku. Uczestnictwo gospodarstw domowych w e-konsumpcji wzrasta wraz ze wzrostem wykształcenia głowy gospodarstwa domowego, stopnia urbanizacji klasy miejscowości zamieszkania, przynależnością do coraz wyższej grupy kwintylowej, natomiast maleje wraz ze wzrostem wieku głowy gospodarstwa domowego. Badając poziom e-wydatków, stwierdzono również, że im wyższy jest poziom wykształcenia głowy gospodarstwa domowego i poziom zamożności określany przez przynależność do grup kwintylowych, tym wyższy jest poziom wydatków na zakupy realizowane przez internet. Wśród e-wydatków dla ogółu gospodarstw domowych najmniejszy odsetek stanowiły wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe, a największy na kulturę i rekreację.(abstrakt oryginalny)

With ever-evolving communication systems internet mediated consumption of goods and services is becoming increasingly more popular. The article analyzes the phenomenon among Polish households and looks into both their participation in on-line consumption and the level and structure of purchases realized in 2013. The participation of households in the e-consumption increases with the level of education of the head of household, degree of place's of residence urbanization class, belonging to a higher and higher quintile group, while decreases with increasing age of its head. In examining the level of e-expenditures was also found that the higher the level of education of household head and level of wealth determined by group membership quintile, the higher the level of expenditure on purchases made over the Internet. Among the e-expenditures for the total number of households, the smallest percentage of expenditure accounted for expenditure on food and non-alcoholic beverages, and the largest for culture and recreation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berbeka, J. (1999). Nowe tendencje w zachowaniach konsumentów, Marketing i Rynek, 1, 16-19.
 2. Budżety gospodarstw domowych w 2013 r. (2014). Warszawa: GUS.
 3. Bylok, F. (2002). Rynek i konsumpcja w społeczeństwie informacyjnym. W: Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Kraków. Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe (s. 301-307). Pobrane z: winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0037/cz3-r32.pdf (14.03.2016).
 4. Chlipała, P. (2011). Podstawy antropologiczne badania zachowań e-konsumentów. Handel Wewnętrzy, wrzesień-październik (III), 66-72.
 5. Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M. (2010). Konsument na rynku usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa: Difin.
 6. Dąbrowska, A., Radziukiewicz, M., Szepieniec-Puchalska, D., Szymańska, A. (2011). Konsument na rynku e-handlu i e-bankowości. Warszawa: IBRKIK.
 7. E-commerce w Polsce 2015. Gemius dla e-Commerce Polska. Pobrane z: https://www.gemius.pl/files/reports/E-commerce-w-Polsce-2015.pdf (17.01.2016).
 8. Gąsior, M. (2013). Stosunek konsumentów do transakcji zawieranych przez Internet - ujęcie segmentacyjne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 777, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 32, 159-170.
 9. Jaciow, M., Wolny, R. (2011). Polski e-konsument. Typologia, zachowania. Gliwice: OnePress.
 10. Rachocka, J. (2003). Dekonsumpcja, domocentryzm, ekologizacja życia - nowe tendencje konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych. W: T. Biernat (red.), Problemy globalizacji gospodarki (s. 185-191), Szczecin: PTE.
 11. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014 (2014). Warszawa: GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/ spoleczenstwo-informacyjne/ (1.12.2015).
 12. Włodarczyk-Śpiewak, K. (2011). Konsumpcja jako przedmiot badań ekonomicznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXIII, 3, 63-80.
 13. Wolny, R. (2012). Polski e-konsument na rynku usług. Konsumpcja i Rozwój, 1 (2), 117-129.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-43
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu