BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zasuwa Grzegorz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Title
Bojkotowanie produktów a dochody konsumentów na rynku europejskim
Product Boycotting and Income of Consumers in the European Market
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 483-493, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Dochody ludności, Konsument, Zachowania konsumenta, Etyka
People's income, Consumer, Consumer behaviour, Ethics
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule scharakteryzowany jest związek między udziałem konsumentów w bojkotach produktów a poziomem dochodów w państwach na rynku europejskim. W wymiarze czasowym badanie obejmuje okres od 2002 do 2014 roku. Uzyskane wyniki pokazują, że istnieją znaczne dysproporcje między państwami w bojkotowaniu produktów. Zgodnie z postawioną hipotezą badawczą wspomniane różnice są istotnie związane z poziomem dochodów. W zamożnych państwach odsetek konsumentów uczestniczących w bojkotach jest kilkakrotnie wyższy niż w państwach o niższych dochodach. Takie wyniki w szerszym kontekście sugerują, że zjawisko bojkotowania produktów, będące formą konsumpcji etycznej, jest związane z poziomem rozwoju gospodarczego kraju.(abstrakt oryginalny)

The paper aims at exploring the relationship between income of consumers in the European market and their participation in product boycotts. The analysis is based on date derived from European Social Survey and World Bank. The results find substantial discrepancies among European countries regarding product boycotting. According to the predictions these differences are linked to the income. Specifically, higher income per capita in a country leads to the higher percentage of consumers boycotting products. This suggests that the emergence of ethical consumption, including product boycotts, is associated with the level of economic development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Braunsberger, K., Buckler, B. (2011). What Motivates Consumers to Participate in Boycotts: Lessons from the Ongoing Canadian Seafood Boycott. Journal of Business Research, 64, 96-102.
 2. ESS (2015). Pobrane z: http://www.europeansocialsurvey.org/ (10.06.2015).
 3. Friedman, M. (1985). Consumer Boycotts in the United States, 1970-1980: Contemporary Events in Historical Perspective. Journal of Consumer Affairs, 19, 96-117.
 4. Grzega, U. (2010). Prawidłowości rozwoju konsumpcji na tle uwarunkowań rynkowych. W: E. Kieżel (red.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim (s. 16-28), Warszawa: PWE.
 5. Harrison, R., Newholm, T., Shaw, D. (2005). The Ethical Consumer. London: Sage.
 6. Koronacki, J., Mielniczuk, J. (2004). Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 7. John, A., Klein, J. (2003). The Boycott Puzzle: Consumer Motivations for Purchase Sacrifice. Management Science, 49, 1196-1209.
 8. Luszniewicz, A., Słaby, T. (2003). Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL: teoria i zastosowania. Warszawa: C.H. Beck.
 9. Maslow, H. (2013). Motywacja i osobowość. Warszawa: PWN.
 10. Mazurek-Łopacińska, K. (2011). Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego. Konsumpcja i Rozwój, 1, 47-57.
 11. Rudnicki, L. (2000). Zachowanie konsumentów na rynku. Warszawa: PWE.
 12. Wärneryd, K.E. (2004). Oszczędzanie. W: T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna (s. 530-566). Gdańsk: GWP.
 13. Zalega, T. (2007). Konsumpcja - podstawy teoretyczne. Warszawa: Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 14. Zasuwa, G. (2015). Znaczenie dochodów w bojkotowaniu produktów. Marketing i Rynek, 11, 17-22.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-44
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu