BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rymaniak Janusz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), Surmacz Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zarządzanie pracą czy/i zasobami ludzkimi? Współczesne dylematy sądownictwa i sfery budżetowej
Management of Work and/or Human Resources? Contemporary Dilemmas of the Judiciary and the Public Sector
Source
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2016, vol. 4, nr 8, s. 105-117, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie, Zarządzanie pracą, System pracy, Metody ilościowe, Sądownictwo, Sfera budżetowa
Human Resources Management (HRM), Management, Labour management, System of work, Quantitative methods, Judicature, Budgetary sphere
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autorzy szukają związków pomiędzy projektowaniem pracy i jego praktycznym stosowaniem w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Porównują tendencje ogólne oraz występujące w sądownictwie, przeprowadzając badania ankietowe. Weryfikują opinie dotyczące trendów rozwojowych projektowania pracy oraz akceptację różnych praktyk HRM. Ukazują kierunki dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

The authors look for relationships between work design and the application of human resource management practices. They compare the general, as well as judiciary, tendencies on the basis of questionnaire research. They verify the relation of the developmental trends of work design opinions, as well as the acceptance of different practices of the HRM. Additionally, they show the directions of further research. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Behnson, S.J., 2010, Using Relative Weights To Reanalyze "Settled" Areas Of Organizational Behavior Research: The Job Characteristics Model And Organizational Justice, International Journal of Management & Information Systems, vol. 14, no. 5.
 2. Dierdorff , E.C., Morgeson, F.P., 2013, Getting What the Occupation Gives: Exploring Multilevel Links between Work Design and Occupational Values, Personnel Psychology, vol. 66, iss. 3, Doi:10.1111/peps.12023.
 3. Gittell, J.H., Seidner, R., Wimbush, J., 2012, A Relational Model of How High-Performance Work Systems Work, w: Godwyn, M., Gittell J.H. (eds.), Sociology of Organizations: Structures and Relationships, Sage Publications Inc., Los Angeles -London - New Delhi - Singapore - Washington DC.
 4. Grant, A.M., Fried, Y., Juillerat, T.L., 2011, Work Matters: Job Design in Classic and Contemporary Perspectives, w: APA Handbook of Industrial and Organizational Psychology, vol. 1: Zedeck, S. (ed.), Building and Developing the Organization, American Psychological Association, Washington, DC.
 5. Hernaus, T., Aleksic, A., Klindzic, M., 2013, Organizing for Competitiveness - Structural and Process Characteristics of Organizational Design, Contemporary Economics, vol. 7, iss. 4, Doi: DOI: 10.5709/ce.1897-9254.122.
 6. Ichniowski, C., Kochan, T.A., Levine, D.I., Olson, C., Strauss, G., 2000, What Works at Work: Overview and Assessment, w: Ichniowski, C., Levine, D.I., Olson, C., Strauss, G. (eds.), The American Workplace: Skills, Pay, and Employment Involvement, Cambridge University Press, Cambridge.
 7. Juchnowicz, M., 2010, Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 8. Kaufman, B.E., Miller, B.I., 2011, The Firm's Choice of HRM Practices: Economics Meets Strategic Human Resource Management, Industrial & Labor Relations Review, vol. 64, no. 3, Doi: 10.1177/001979391106400306.
 9. Ławrynowicz, M., 2014, Poszukiwanie efektów ZZL - refleksja nad głównymi nurtami badawczymi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 10. Ogińska-Bulik, N., 2006, Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła - konsekwencje - zapobieganie, Difin, Warszawa.
 11. Olszewski, J., 2013, System pracy w warunkach rozwiniętego społeczeństwa informacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 12. Martínez-Sánchez, A., Vela-Jiménez, M-J., Pérez-Pérez, M., de-Luis-Carnicer, P., 2011, The Dynamics of Labour Flexibility: Relationships between Employment Type and Innovativeness, Journal of Management Studies, vol. 48, iss. 4, Doi:10.1111/j.1467-6486.2010.00935.x.
 13. Morgeson, F.P., Garza, A.S., Campion, M.A., 2012, Work Design, w: Schmitt, N., Highhouse, S. (eds.), Handbook of Psychology: Industrial and Organizational Psychology, 2nd ed., vol. 12, Hoboken, John Wiley & Sons, New York.
 14. Rymaniak, J., 2010, Relacje człowiek-praca w procesach komunikacji organizacyjnej, w: Gołata, K., Michoń, P. (red.), Komunikowanie w procesie zmian, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Poznańskiego, nr 146, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 15. Rymaniak, J., 2013, Właściwości pracy - ewolucja rozwiązań teoretycznych i zastosowań praktycznych, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 1, no. 7.
 16. Rymaniak, J., 2014, Model elastycznej organizacji pracy w instytucji budżetowej: studium przypadku sądu rejonowego, w: Dworak, J., Boguszewicz-Kreft , M., Megier-Łakomy, E. (red.), Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 37/2014, WSB w Gdańsku, CeDeWu, Warszawa.
 17. Rymaniak, J., 2015, Współczesne cechy pracy w teorii i praktyce, w: Makowiec M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 18. Surmacz, B., 2012, Ekonomiczno-społeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej, w: Olszewski, J. (red.), Ergonomiczne i ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 19. Tamkin, P., Cowling, M., Hunt, W., 2008, People and the Bottom Line, Institute for Employments Studies, University of Sussex Campus, Brighton.
 20. Torraco, R.J., 2005, Work Design Theory: A Review and Critique with Implications for Human Resource Development, Human Resource Development Quarterly, vol. 16, iss. 1, DOI: 10.1002/hrdq.1125.
 21. Wieczorkowska-Wierzbińska, G., Wierzbiński, J., Król, G., 2015, Metody ilościowe, w: Kostera, M. (red.), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, SEDNO, Warszawa.
 22. Wright. P.M., Kehoe, R.R., 2007, Human Resource Practices and Organizational Commitment: A Deeper Examination, CAHRS Working Paper, no. 15, Cornell University, School of Industrial and Labor Relations, Center for Advanced Human Resource Studies, Ithaca, NY.
 23. Zoghi, C., Levenson, A., Gibbs, M., 2005, Why Are Jobs Designed the Way They Are?, Working Paper, no. 382, Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor.
Cited by
Show
ISSN
2300-5254
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2016.8.7
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu