BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jończyk Joanna, A. (Politechnika Białostocka)
Title
Sprzężenie pomiędzy kulturą organizacyjną a proinnowacyjnym zarządzaniem zasobami ludzkimi w publicznych szpitalach - wyniki badań
Coupling Between Organizational Culture and pro-Innovative Human Resource Management in Public Hospitals - Study Results
Source
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2016, vol. 4, nr 8, s. 118-132, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Kultura organizacyjna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie, Zarządzanie pracą, Innowacje w organizacji, Szpitalnictwo, Szpitale publiczne
Organisational culture, Human Resources Management (HRM), Management, Labour management, Innovations in organization, Hospital service, Public hospitals
Note
streszcz., summ.; Niniejsza publikacja jest sfinansowana przez Narodowe Centrum Badań na podstawie decyzji numer DEC -2011/03/B/HS4/04544.
Abstract
W niniejszym artykule podjęto próbę zbadania sprzężenia pomiędzy kulturą organizacyjną publicznych szpitali a praktykami proinnowacyjnego zarządzania zasobami ludzkimi w tych jednostkach. Badania przeprowadzono wśród lekarzy, pielęgniarek/ położnych oraz menedżerów w ośmiu publicznych szpitalach w Polsce. Do weryfikacji empirycznej wykorzystano analizę zależności i korespondencji. Uzyskane wyniki badań generalnie potwierdzają sprzężenie pomiędzy badanymi zmiennymi. Respondenci wskazujący na występowanie w swoich szpitalach symptomów kultury zadaniowej lub osobowej widzą jednocześnie konieczność stosowania proinnowacyjnych praktyk proinnowacyjnego ZZL. Praktyki te wyrażają się między innymi w doborze personelu otwartego na zmiany i kreatywnego, zachęcaniu personelu do szkoleń i dzielenia się wiedzą czy nagradzania pracowników za innowacyjność. Wyniki badań wskazują jednocześnie na odmienne opinie poszczególnych grup zawodowych (subkultur zawodowych), co może uzasadniać różne podejścia i metody w rozwiązywaniu dylematów personalnych, tak ważnych w procesach tworzenia innowacyjnych szpitali. (abstrakt oryginalny)

This article attempts to examine the coupling between the organizational culture observed in public hospitals and pro-innovative practices of human resource management in these units. The study was conducted among physicians, nurses/midwives, and managers in eight public hospitals in Poland. Empirical verification was based on relationships analysis and correspondence analysis. The obtained study results generally confirmed the linkage between the studied variables. Respondents indicated the occurrence of cultural or personal task symptoms in their hospitals, and at the same time saw the need for pro-innovation in HRM practices. These practices are expressed, among others, in recruiting people open to change and creativity, encouraging staff training, and the knowledge of sharing and rewarding staff for innovativeness. At the same time, results also indicate the different opinions of individual professional groups (professional subcultures), which may justify the different approaches and methods in solving personal dilemmas that are so important in the process of creating innovative hospitals. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borkowska, S., 2010, HRM a postawy pracowników wobec innowacyjności, Master of Business Administration, no. 2 (103), s. 54-71.
 2. Brewster, C., 2007, Comparative HRM: European Views and Perspectives, The International Journal of Human Resource Management, no. 18 (5), s. 769-787, DOI: 10.1080/09585190701248182.
 3. Buchelt, B., 2011, Strategiczna istotność ZZL a faktyczny poziom rozwoju funkcji personalnej w publicznych i niepublicznych ZOZ-ach, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2, s. 73-85.
 4. Buchowicz, B., 1990, Cultural Transition and Attitude Change, Journal of General Management, no. 5(4), s. 45-55, DOI:10.5539/ijbm.v8n2.
 5. Buono, A.F., 2005, Mergers and Acquisitions: Managing Culture and Human Resources, Administrative Science Quarterly, no. 50(4), s. 647-50.
 6. Cawood, S., 2008, Company Culture: the Intangible Pathway to Profitability, Employment Relations Today, no. 34(4), s. 27-35, DOI: 10.1002/ert.20173.
 7. Farnham, D., Horton, S., 2009, Managing The New Public Services, Macmillan, London.
 8. Frączkiewicz-Wronka, A. (red.), 2009, Zarządzanie publiczne elementy teorii i praktyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 9. Handy, C., 1999, Understanding Organizations, Penguin Books, London.
 10. Hatch, M.J., 1997, Organisation Theory: Modern Symbolic and Post-modern Perspectives, Oxford University Press, Oxford.
 11. Hatch, M.J., 2002, Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 12. Hofstede, G., 1991, Cultures and Organizations, Harper Collins Business, London.
 13. Jończyk, J., 2014, Th e Relationship between Organizational Culture and Innovation in the Opinion of the Medical Staff of Public Hospitals, Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy, vol. 7, iss. 2, s. 277-292.
 14. Kozlowski, S.W.J., 1987, Technological Innovation and Strategic HRM: Facing the Challenge of Change, HR. Human Resource Planning, no. 10(2), 69.
 15. Kożuch, B., 2004, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo PLACET, Warszawa.
 16. Kunecka, D., 2013, Dylematy etyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie sektora zdrowia, Współczesne Zarządzanie, nr 2, s. 100-108.
 17. Laursen, K., 2002, The Importance of Sectoral Differences in the Application of Complementary HRM Practices for Innovation Performance, International Journal of the Economics of Business, no. 9(1), s. 139-156, DOI: 10.1080/13571510110103029.
 18. Laursen, K., Foss, N.I., 2003, New Human Resource Management Practices, Complementarities and Impact on Innovation Performance, Cambridge Journal of Economics, no. 27, s. 243-263, DOI: 10.1093/cje/27.2.243.
 19. Legge, K., 1994, Managing Culture: Fact or fiction, w: Sisson, K. (ed.), Personnel Management: A Comprehensive Guide to Theory and Practice in Britain, Blackwell, San Francisco (CA) s. 397-433.
 20. Palthe, J., Kossek, J.E., 2003, Subcultures and Employment Modes: Translating HR Strategy into Practice, Journal of Organizational Change Management, vol. 16, no. 3, 287-308, DOI: 10.1108/09534810310475532.
 21. Pocztowski, A., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi, strategie - metody - proces, PWE.
 22. Robbins, S.P., 2005, Essential of Organisational Behaviour, 8th ed., Prentice Hall, New Jersey.
 23. Robbins, P., Judge, A., 2009, Organisational Behavior, Pearson Education, Inc. New Jersey.
 24. Searle, R.H., Ball, K.S., 2012, Supporting Innovation through HR Policy: Evidence from the UK, Creativity & Innovation Management, vol. [12,] iss. 1, s. 50-62, DOI: 10.1177/1534484313494088.
Cited by
Show
ISSN
2300-5254
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2016.8.8
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu