BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rostek Michaela (Politechnika Opolska), Knosala Ryszard (Politechnika Opolska)
Title
Porównanie dwóch sposobów podziału wskaźników produktywności uwzględniając procesy logistyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Comparison of Two Methods of Division Productivity of Logistic Processes in the Production Companies
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2016, nr 3, s. 31-38, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Produktywność, Procesy logistyczne, Produkcja, Energia, Kapitał
Productivity, Logistics processes, Production, Energy, Capital
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie dwóch sposobów podziału wskaźników produktywności z uwzględnieniem procesów logistycznych. Coraz większe znaczenie zarządzania logistyką w przedsiębiorstwach skłoniło autorów do podjęcia tematu produktywności procesów logistycznych. Pierwszy sposób podziału wskaźników dotyczył najpierw wyróżnienia ze względu na zasoby wykorzystywane w produkcji, a następnie ze względu na procesy logistyczne. W drugim sposobie dzieli się wskaźniki odwrotnie, czyli w pierwszej kolejności ze względu na realizowane procesy logistyczne. Mając na uwadze produktywność procesów logistycznych i decydując się na drugi sposób podziału, już po wyznaczeniu pierwszych czterech wskaźników cząstkowych można wnioskować o efektywności wykorzystywanych zasobów do realizacji procesów logistycznych. Pierwszy sposób nie daje od razu takiej możliwości. Konieczne jest wyznaczenie bardziej szczegółowych wskaźników. W artykule przedstawiony został przykład dla przedsiębiorstwa z branży spożywczej. Dla pierwszego sposobu podziału okazało się, że wykorzystanie energii w przedsiębiorstwie powinno być poddane szczegółowej ocenie. Uszczegółowiona analiza wskazała na konieczność zbadania procesów magazynowych. Drugi sposób podziału już po wyznaczeniu pierwszych czterech wskaźników pozwolił wywnioskować, że szczegółowo należy zbadać procesy dystrybucji oraz magazynowe.(fragment tekstu)

The aim of the article was to present two ways to share indicators of productivity including logistic processes. The growing importance of logistics management in enterprises has prompted the authors to take up the topic of productivity of logistic processes. After introduction about productivity and author's model analysis productivity of logistic processes in manufacturing companies has presented two ways of sharing indicators of productivity. The first way of division indicators concerned due to the resources used in production and then due to logistic processes. A second method divides the indicators inversely, that is immediately implemented due to logistic processes and then due to the resources used in production. Whereas the productivity of logistic processes by opting for the second method the division after the appointment of the first 4 partial indicators can be inferred about the effectiveness of the resources used for the implementation of logistic processes. The first method does not give right away that option. It is necessary to set a more specific indicators. As indicators of partial productivity due to resources used in production appointed productivity of: energy, labor, materials and capital. In this article has been analyzing such logistic processes as warehousing process, distribution, production logistic processes and procurement. The article is an example for manufacturing company in the food industry. For the first way of dividing it turned out that the use of energy in a company should be subject to a detailed assessment. Specific expression analysis indicated the need to examine the warehouse processes. The second way division after the appointment of the first four indicators allowed to conclude that should be explored in detail the processes of distribution and warehouse. The results are presented as graphs and tables.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Abt S., Systemy logistyczne w gospodarowaniu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996.
  2. Christopher W. F., Productivity measurement handbook. Productivity Press, Cambridge 1985.
  3. Kosieradzka A., Zarządzanie produktywnością przedsiębiorstwa. C.H. Beck, Warszawa 2012.
  4. Lis S. (red.), Vademecum produktywności. Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
  5. Michlowicz E., Zarys logistyki przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2012.
  6. Pfohl H.Ch., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998.
  7. Rostek M., Knosala R., Model oceny produktywności przedsiębiorstw produkcyjnych. Referat wygłoszony na XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Zarządzanie Przedsiębiorstwem . Teoria i praktyka., Kraków 26-27.11.2015. Artykuł przyjęty do druku.
  8. Twaróg J., Mierniki i wskaźniki logistyczne. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu