BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bajorek Jacek (Instytut Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji)
Title
Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych w organizacji
Protection and Security of Personally Identifiable Information in Organization
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2016, nr 1, s. 40-50, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo, Ochrona danych osobowych, Systemy informatyczne, Polityka
Security, Personal data protection, Computer system, Politics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obecnie obowiązujące przepisy prawa regulują kwestie dopuszczalności przetwarzania danych osobowych w systemach teleinformatycznych oraz określają odpowiednie poziomy ochrony tych informacji. Zobowiązanym do ochrony danych osobowych, w każdej organizacji przetwarzającej dane osobowe, jest administrator danych osobowych, który może wyznaczyć administratora bezpieczeństwa informacji do realizacji tych zadań. (abstrakt oryginalny)

The current laws govern the admissibility of the personal data processing in ICT systems and determine appropriate levels of protection of such information. Entrusted with the protection of personal data, in any organization processing personal data, is the administrator of personal data, who can determine the information security administrator to carry out these tasks. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barta Janusz, Markiewicz Ryszard, Fajgielski Paweł. 2011. Ochrona danych osobowych Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 2. Grzelak Agnieszka, 2015. Ochrona danych osobowych we współpracy państw członkowskich UE w zwalczaniu przestępczości, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 3. Iwaszko Borys. 2012. Ochrona informacji niejawnych w praktyce, Wrocław: PRESSCOM.
 4. Jendra Mariusz. 2015. Ochrona danych medycznych w 2015. Warszawa: Wiedza i Praktyka.
 5. Kępa Leszek. 2011. Ochrona danych osobowych w praktyce. Warszawa: Difin.
 6. Kępa Leszek. 2012. Dane osobowe w firmie. Warszawa: Difin.
 7. Kluska Michał, Wanio Grzegorz. 2013. Ochrona danych osobowych w działach kadr. Wrocław: PRESSCOM.
 8. Krasuski, Andrzej. 2010. Outsourcing danych osobowych w działalności przedsiębiorstw. Warszawa: LexisNexis.
 9. Polok Mariusz. 2008. Zarys prawa Bezpieczeństwo danych osobowych. Warszawa: CH Beck.
 10. Wiewiórowski, Wojciech Rafał. "Prywatność pacjenta musi być chroniona", IT w Administracji 2/2013 : 11-12.
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm).
 12. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, Dz. U z 2004r., nr 100, poz.1024.
 13. PN-ISO/IEC 27001:2007, Polski Komitet Normalizacyjny - Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu