BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewski Jarosław (Uniwersytet Gdański)
Title
Wykorzystanie outsourcingu w wybranych systemach ochrony zdrowia
Outsourcing in selected healthcare systems
Source
Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia, 2016, nr 1, s. 75-94, tab., bibliogr. 60 poz.
Keyword
Outsourcing, Ochrona zdrowia, Sektor publiczny
Outsourcing, Health care protection, Public sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejsze opracowanie stanowi tylko mały fragment prowadzonych przez autora badań w zakresie zastosowania outsourcingu w ochronie zdrowia. Zaprezentowany materiał odnosi się do zobrazowania wykorzystania outsourcingu w wybranych zagranicznych systemach ochrony zdrowia, jak również do polskich doświadczeń. Przyglądając się poszczególnym rozwiązaniom, zauważyć należy, że na tym wzrostowym rynku nie ma jednego modelu. Ważne jest zatem badanie tego zagadnienia i jego modelowanie w celu osiągania jak najbardziej efektywnych rozwiązań(abstrakt oryginalny)

This article constitutes only a small portion of research into the use of outsourcing in healthcare. The presented material illustrates the use of outsourcing in selected foreign healthcare systems and describes the Polish experience. Looking at the individual solutions, it should be noted that there is no single model in this growing market. It is important to study the problem and its modeling in order to achieve the most efficient solutions(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Altman D. J., Gunderman R. B., Outsourcing: a Primer for Radiologists, "Journal of the American College Radiology" 2008, no. 5 (8).
 2. Amiti M., Wei S., Fear of Service Outsourcing: Is It Justified?, "IMF Working Paper" WP/04/186, International Monetary Fund 2004.
 3. Augurzky B., Scheuer M., Outsourcing in the German Hospital Sector, "The Service Industries Journal" 2007, vol. 27, no. 3.
 4. Baranowska-Skimina A. (opracowanie 2.04.2011), Outsourcing w Polsce 2010 i prognozy 2011, www.egospodarka.pl (dostęp 31.12.2010).
 5. Billi J. E., Pai C. W., Spahlinger D. A., Assessing Uncertainty in Outsourcing Clinical Services at Tertiary Health Centers, "The International Journal of Health Planning and Management" 2007, no. 22 (3).
 6. Bukłaha E., Strategia outsourcingu w polskich szpitalach, w: Współczesne wyzwania menadżerskie w ochronie zdrowia, red. R. Lewandowski, R. Walkowiak, M. Kautsch, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego, Olsztyn 2009.
 7. Carey P., Subramaniam N., Ching K. C. W., Internal Audit Outsourcing in Australia, "Accounting and Finance" 2006, no. 46.
 8. Ciotti V., Pagnotta B., The Other Side of Outsourcing, "Healthcare Financial Management"2005, no. 59 (2).
 9. Devers K. J., Brewster L. R., Casalino L. P., Changes in Hospital Competitive Strategy: a New Medical Arms Race?, "Health Services Research" 2003, vol. 38, no. 1.
 10. Diana M. L., Exploring Information Systems Outsourcing in U. S. Hospital-Based Health Care Delivery Systems, "Health Care Management Science" 2009, no. 12.
 11. Egger H., Falkinger J., The Distributional Effects of International Outsourcing in a 2x2 Production Model, "North American Journal of Economics and Finance" 2003, no. 14.
 12. Ellis B., Improved Linen Control Cuts Costs, "Hospitals" 1976, no. 50 (7).
 13. Fixier D. J., Siegel D., Outsourcing and Productivity Growth in Services, "Structural Change and Economic Dynamics" 1999, no. 10.
 14. Foxx W., Bunn M., McCay V., Outsourcing Services in Healthcare Sector, "Journal of Medicalm Marketing" 2009, vol. 9.
 15. Freed D., Options in Information System Outsourcing, "Journal of Healthcare Materials Management" 1993, no. 11 (5).
 16. Gilley K. M., Rasheed A., Making More by Doing Less: an Analysis of Outsourcing and Its Effects on Firm Performance, "Journal of Management" 2000, no. 26 (4).
 17. Haugh R., Sharing the IT Pain, "Hospital and Health Networks" 2001, no. 75 (8).
 18. Hospital Manager: Job Description & Career Requirements, http://education portal. com/articles/Hospital_Manager_Job_Description_and_Requirements_for_a_Career_ in_Hospital_ Mgmt.html (dostęp 21.02.2015).
 19. Hospital Saves $ 1 Million by Outsourcing Laundry, "Health Benchmarks" 1999, no. 6 (4).
 20. Jorgensen T. B., Bozeman B., Public Values Lost? Comparing Cases on Contracting out from Denmark and the United States, "Public Management Review" 2002, vol. 4, no. 1.
 21. Jossi F., Hired Hands: Farming out IT Has Friends and Foes, "Healthcare Informatics" 2005, no. 22 (5).
 22. Kieszkowska-Grudny A., Outsourcing medyczny, w: Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", red. R. Lewandowski, M. Kautsch, Ł. Sułkowski, Wydawnictwo SAN,Łodź 2013, t. 14, z. 10, cz. 1.
 23. Klich J., Globalizacja usług zdrowotnych, "Gospodarka Narodowa" 2008, nr 4.
 24. Kolwitz M., Polski system ochrony zdrowia - perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw Unii Europejskiej, "Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie" 2010, nr 56 (3).
 25. Kuta W., Nie tylko o pakiecie, "Rynek zdrowia, Medycyna, Finanse, Zarządzanie" 2015, nr 2 (115).
 26. Langabeer II J. R., Health Care Operations Management: A Quantitative Approach to Business and Logistics, Jones and Bartlett Publisher: Boston, Toronto, London, Singapore 2008.
 27. Levin D. C., Rao V. M., Outsourcing to Teleradiology Companies: Bad for Radiology, Bad for Radiologists, "Journal of the American College of Radiology" 2011, no. 8 (2).
 28. Lewandowska H., Outsourcing. Model zarządzania w podmiotach ochrony zdrowia, Difin, Warszawa 2010.
 29. Liu X., Hotchkiss D. R., Bose S., Bitran R., Giedion U., Contracting for Primary Health Services: Evidence on Its Effects and a Framework for Evaluation, "Partners for Health Reformplus", wrzesień 2004.
 30. Loevinsohn B., Harding A., Buying Results? Contracting for Health Service Delivery in Developing Countries, "Public Health" 2005, no. 366 (20).
 31. Lorence D. P., Spink A., Healthcare Information Systems Outsourcing, "International Journal of Information Management" 2004, no. 24.
 32. Luevanos J., What Works. Outsourcing Cuts Operating Costs 20 Percent, Saves $ 1.5 Million in Capital Investment, "Health Management Technology" 1997, no. 18 (10).
 33. Lyles K., Helms S., Lykins A., Healthcare Outsourcing Overview: Staying Focused in Uncertain Times, A Publication of the American Health Lawyers Association Teaching Hospitals & Academic Medical Centers Practice Group, vol. 7, no. 1, kwiecień 2010.
 34. Macinati M. S., Outsourcing in the Italian National Health Service: Findings from a National Survey, "The International Journal of Health Planning and Management" 2008, no. 23 (1).
 35. Majchrzak-Kłokocka E., Olejrza A., Outsourcing w zakładach opieki zdrowotnej - szanse czy zagrożenia?, w: Współczesne wyzwania menadżerskie w ochronie zdrowia, red. R. Lewandowski, R. Walkowiak, M. Kautsch, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego, Olsztyn 2009.
 36. McCartney R. A., McCarthy S., Reducing Linen Costs: a Systems Approach, "Hospitals" 1973,no. 47 (4).
 37. Menachemi N. et al., To Outsource or Not to Outsource: Examining the Effects of Outsourcing IT Functions on Financial Performance in Hospitals, "Health Care Management Review"2007, no. 32 (1).
 38. Morrissey J., Targeting Objectives: Outsourcing Saves Little Money on IT but Can Help Reduce Wasteful Spending, "Modern Healthcare" 2003, no. 33 (47).
 39. Moschuris S. J., Kondylis M. N., Outsourcing in Private Healthcare Organizations: a Greek Perspective, "Journal of Health Organization and Management" 2007, no. 21 (2).
 40. Moschuris S. J., Kondylis M. N., Outsourcing in Public Hospitals: a Greek Perspective, "Journal of Health Organization and Management" 2006, no. 20 (1).
 41. Neiderer P., Looking Outside to Meet Internal Challenges: the Benefits of Outsourcing, "Association of periOperative Registered Nurses Journal" 2011, no. 93 (1).
 42. Oleński J., Strategie outsourcingu informacyjnego w sektorze publicznym, w: Informatyka i administracja, red. J. Oleński, G. Bliźniak, J. S. Nowak, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Odział Gornośląski, Katowice 2005.
 43. Osborne D., Gaebler T., Reinventing Government: How the Enterpreneurial Spilit is Transforming the Public Sector, Addison-Wesley, Reading, MA 1992, za: E. Marcinkowska, Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 44. Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, red. M. Dobska, K. Rogoziński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 45. Reinhardt U., Does the Aging of the Population Really Drive the Demand for Health Care?,"Health Affairs" 2003, vol. 22, no. 6.
 46. Reinus W. R., American Radiology and Outsourcing, "Radiology" 2007, no. 242 (3).
 47. Relacja z konferencji "Outsourcing usług w ochronie zdrowia - doświadczenia i perspektywy rozwoju", Warszawa, 12.09.2013, www.rynekzdrowia.pl (dostęp 14.11.2014).
 48. Roberts J., Henderson J., Olive L., Obaka D., A Review of Outsourcing of Services in Health Care Organizations, "Journal of Outsourcing & Organizational Information Management", 2013, vol. 2013.
 49. Roberts V., Managing Strategic Outsourcing in the Healthcare Industry, "Journal of Health Management" 2001, no. 46 (4).
 50. Rosenthal M. B., Minden S., Manderscheid R., Henderson M., A Typology of Organizational and Contractual Arrangements for Purchasing and Delivery of Behavioral Health Care, Administration and policy in mental health and mental health services research, http://www.springerlink.com/content/7082862114713386/fulltext.html (dostęp 30.05.2007).
 51. Sucher R., Springhill Medical Center Finds IT Outsourcing Formula, "Journal of Healthcare Information Management" 2003, no. 17 (2).
 52. Syrkiewicz-Świtała M., Holecki T., Kowalska J., Zakres zastosowania outsourcingu w szpitalach województwa śląskiego, w: I. Rudawska, E. Urbańczyk, Opieka zdrowotna, Zagadnienia ekonomiczne, Difin, Warszawa 2012.
 53. Timmins N., Challenges of Private Provision in the NHS, "British Medical Journal" 2005,no. 331 (7526).
 54. Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 55. Urbanek W., Cloud computing wkracza do europejskiej służby zdrowia, ITfocus. Wszystko o zaawansowanych rozwiązaniach IT, 2013, http://itfocus.pl/raporty/cloud-computingwkracza-o-europejskiej-sluzby-zdrowia (dostęp 29.05.2014).
 56. Waśniewski J., Uwarunkowania efektywności zastosowania outsourcingu w ochronie zdrowia,Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2015.
 57. Wholey D. R. et al, Determinants of Information Technology Outsourcing among Health Maintenance Organizations, "Health Care Management Science" 2001, no. 4 (3).
 58. Young S. H., Outsourcing and Benchmarking in a Rural Public Hospital: Does Economic Theory Provide the Complete Answer?, "Rural Remote Health" 2003, no. 3 (1).
 59. Young S. H., Outsourcing in Public Health: a Case Study of Contract Failure and Its Aftermath,"Journal of Health Organization" 2008, no. 22 (5).
 60. Young S. H., Outsourcing: Two Case Studies from the Victorian Public Hospital Sector, "Australian Health Review" 2007, no. 31 (1).
Cited by
Show
ISSN
2449-9374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu