BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosała Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Edukacja przedsiębiorczości - analiza tendencji, metod i narzędzi w zakresie nauczania przedsiębiorczości w środowisku akademickim
Entrepreneurship Education - the Analysis of Trends, Methods and Tools Used in Entrepreneurship Education in the Academic Environment
Source
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 34, s. 49-66, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Horizons of Education
Issue title
Edukacja w służbie przedsiębiorczości
Keyword
Przedsiębiorczość, Edukacja, Edukacja w zakresie przedsiębiorczości, Edukacja przedsiębiorcza, Szkolnictwo wyższe
Entrepreneurship, Education, Entrepreneurship education, Entrepreneurial education, Higher education
Note
streszcz., summ.; Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 067/WE-KPI/03/2016/S/6067 pt. "Edukacja dla przedsiębiorczości wobec wyzwań współczesności" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Abstract
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy tendencji, metod i narzędzi w zakresie nauczania przedsiębiorczości w środowisku akademickim. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem publikacji jest ilościowa i jakościowa analiza trendów oraz preferowanych przez studentów metod i narzędzi wykorzystywanych w zakresie edukacji przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym. W artykule posłużono się analizą dostępnej literatury przedmiotu, jak również wynikami badań empirycznych pozyskanymi przy wykorzystaniu kwestionariusza ankietowego. PROCES WYWODU: Artykuł składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza część odnosi się do problematyki edukacji przedsiębiorczości i jej znaczenia we współczesnych uwarunkowaniach oraz do pojawiających się trendów co do stosowania określonych metod i narzędzi. Część druga odnosi się do prezentacji wyników badań w podjętym temacie. Całość zamykają wnioski badawcze. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W literaturze przedmiotu problem edukacji przedsiębiorczości jest relatywnie często poruszany, a podejmowane badania odnoszą się do wielu obszarów, między innymi do roli przedsiębiorczości we współczesnym świecie, celów edukacji przedsiębiorczości, dydaktyki nauczania, kształcenia zachowań przedsiębiorczych na różnych szczeblach edukacji. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: W toku realizacji badań ankietowych ustalono, że studenci uważają przedsiębiorczość za przedmiot potrzebny na studiach. Dodatkowo młodzież potrzebuje konfrontacji z praktyką, co może oznaczać włączenie przedsiębiorców w proces dydaktyczny. Studenci wykazują również potrzebę rozwijania zachowań przedsiębiorczych, prezentując jednocześnie przeciętny poziom zaangażowania w dodatkowe aktywności, wymagające inicjatywy, nakładu pracy i czasu. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: This article aims at analysing trends, methods and tools used in entrepreneurship education in the academic environment. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main research problem described in the article is the quantitative and qualitative analysis of trends and students' preferences with regards to the methods and tools used in entrepreneurship education in higher education. The article reviews subject literature and analyses the results of an empirical study based on a survey questionnaire. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article consists of three main parts. The first part refers to the issue of entrepreneurship education and its importance in modern conditions and to emerging trends regarding the use of specific methods and tools. The second contains the presentation of the results of obtained in the study, while the third part presents the conclusions. RESEARCH RESULTS: Relevant subject literature often addresses the problem of entrepreneurship education, and the studies in this area cover many specific aspects, including the role of entrepreneurship in the modern world, the objectives of entrepreneurship education, teaching curriculum, and developing entrepreneurial behavior at different levels of education. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The analysis of the survey revealed that students consider entrepreneurship as a necessary course in their university education. In addition, young people need confrontation with practice, which could be achieved by inviting entrepreneurs to the teaching process. Students also expressed the need to develop entrepreneurial behaviour, demonstrating at the same time the average level of involvement in additional activities requiring initiative, additional work and time. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211.
 2. Buła, P., Kosała, M. i Guja, D. (2015). Organizacja i przebieg zajęć on-line przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w oparciu o badania - panel przedsiębiorczość. W: M. Pamuła-Behrens (red.), Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 25-32.
 3. Cieślik, J., Matusiak, K.B., Guliński, J. i Skala-Poźniak, A. (2011). Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 4. Domurat, A. (2011). Przedsiębiorczość a kreatywność i innowacyjność. W: A. Strzałecki (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość. Teorie. Badania. Zastosowania praktyczne. Perspektywa psychologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica, 93-100.
 5. Drucker, P. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka z zasady. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 6. Gibb, A.A. (1990). Entrepreneurship and intrapreneurship - exploring the differences. New Findings and Perspectives in Entrepreneurship. Aldershot: Gower.
 7. Glinka, B. i Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Wolters Kluwer.
 8. Kosała, M. (2014). Badanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jako fundament kształtowania postawy odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata. Horyzonty Wychowania, 13(28), 317-340.
 9. Kosała, M. i Pichur, A. (2008). Analiza działań przedsiębiorczych i postrzeganie prowadzenia działalności gospodarczej przez młode pokolenie - wybrane aspekty. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 357-364.
 10. Kurek, S. i Rachwał, T. (2010). Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego FIFOBI w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 472-485.
 11. Moreno, J.J.J. i Wach, K. (2014). The Entrepreneurial Profile of Students Participating in the Academic Entrepreneurship Source: Pilot Study Results. Horyzonty Wychowania, 13(26), 121-143.
 12. Piasecki, B. (1997). Przedsiębiorczość i mała firma: teoria i praktyka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 13. Rachwał, T. (2006). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej. W: B. Muchacka (red.), Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, t. II. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 427-434.
 14. Rachwał, T., Kurek, S. i Boguś, M. (2016). Entrepreneurship Education at Secondary Level in Transition Economies: A Case of Poland. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1), 61-81. Pozyskano z: http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2016.040105.
 15. Rachwał, T. i Wach, K. (2016). Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12.
 16. Shefski, L.E. (1994). Entrepreneurs are Made not Born. New York: McGrow-Hill, Inc.
 17. Targalski, J., Kosała, M. i Pichur, A. (2008). Entrepreneurial attitudes among students of economics At the Cracow University of Economics. Analysis of research findings. W: R. Borowiecki i A. Jaki (red.), Enterprises in the Face of 21st Century Challenges. Development - Management - Entrepreneurship. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 427-436.
 18. Toikko, T., Pawlak, A. i Rantanen, T. (2015). The Significance of Social Welfare Attitudes in Young People's Entrepreneurial Intentions. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(1), 43-60.
 19. Wach, K. (2007). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania: Stan obecny i proponowane kierunki zmian. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski i B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 120-127.
 20. Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 246-257.
 21. Wach, K. (2014a). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową. Horyzonty Wychowania, 13(28), 11-32.
 22. Wach, K. (2014b). Paradygmat gospodarki przedsiębiorczej a polityka wspierania przedsiębiorczości. W: K. Zieliński (red.), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Difin, 13-30 - rozdział 1.
 23. Wach, K. i Wojciechowski, L. (2016). Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1), 83-94.
 24. Zioło, Z. (2012). Miejsce przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 10-23.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.153403
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu