BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwieciński Leszek (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Design thinking - behawioralny aspekt kreowania przedsiębiorczości
Design Thinking - the Behavioural Aspect of the Creation of Entrepreneurship
Source
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 34, s. 123-136, rys., bibliogr. 19 poz.
Horizons of Education
Issue title
Edukacja w służbie przedsiębiorczości
Keyword
Behawioryzm, Przedsiębiorczość, Kształcenie, Studenci, Edukacja w zakresie przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość akademicka, Myślenie projektowe
Behaviourism, Entrepreneurship, Learning, Students, Entrepreneurship education, Academic entrepreneurship, Design thinking
Note
streszcz., summ.
Abstract
CEL NAUKOWY: Głównym celem artykułu jest opis możliwości zastosowania metody design thinking w polskiej praktyce edukacyjnej zarówno w odniesieniu do nauczania przedsiębiorczości, jak i zagadnień związanych z przedsiębiorczością akademicką, kierowanych do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy odnosi się do charakterystyki design thinking jako metody kreowania postaw przedsiębiorczych, a także jej znaczenia zarówno dla potencjalnego przedsiębiorcy, jak i klienta. Ponadto przedstawiono możliwości i ograniczenia zastosowania tej metody w polskiej rzeczywistości akademickiej i społecznej. Dla realizacji celu zastosowano metodę behawioralną oraz technikę właściwą dla tej metody, czyli obserwację uczestniczącą, mającą charakter jawny, niekontrolowany i czasowy, tj. trwającą trzy miesiące (Chodoubski, 2011). PROCES WYWODU: W artykule przedstawiono znaczenie podejścia behawioralnego wykorzystywanego w naukach społecznych oraz możliwości jego implementacji. Ponadto zaprezentowano wszystkie pięć etapów metody design thinking z przypisaniem do nich narzędzi oraz celów. Następnie wskazano na ograniczenia i słabe strony tej metody. W kolejnej części artykułu poddano analizie możliwość zastosowania tej metody w warunkach polskich. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Efektem końcowym, swego rodzaju wnioskami, jest próba analizy, na ile podejście i specyfika metody stosowanej w innym kontekście kulturowym jest lub może być przydatna w warunkach polskich. Innym wynikiem analizy jest próba zdefiniowania najważniejszych aspektów procesu design thinking dla wzmacniania postaw przedsiębiorczych, głównie w odniesieniu do nauczania przedsiębiorczości akademickiej. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Metoda design thinking powinna stanowić uzupełnienie programów związanych z nauczaniem przedsiębiorczości akademickiej w Polsce. W polskiej rzeczywistości akademickiej i społecznej występują ograniczenia formalne i nieformalne, które utrudniają możliwość systemowego wprowadzania metody design thinking. Te same ograniczenia stanowią jednocześnie szansę dla zastosowania tej metody, gdyż istnieje pilna potrzeba budowania kapitału relacyjnego i kompetencji społecznych. Takie umiejętności jak: empatia, praca w zespole, kreatywność są pożądanymi postawami w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The main aim of the article is to describe a possibility of applying design thinking method in the Polish educational practice both in terms of entrepreneurship education as well as issues related to academic entrepreneurship addressed to students of undergraduate, graduate and doctoral studies. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem focuses on the characteristics of design thinking as a method of creating entrepreneurial attitudes as well as its importance both for the potential entrepreneur and the customer. In addition, the article presents the possibilities and limitations of using this method in Polish academic and social settings. The main scientific method used in the study is the behavioural approach and the technique adequate to this method, namely a participant observation, which is overt, uncontrolled and time-limited, and lasts three months (Chodoubski, 2011). THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article demonstrates the importance of the behavioural approach used in social sciences and the possibility of its implementation. In addition, it describes all five elements of the design thinking method together with their tools and targets and points at its limitations and weaknesses. The last section of the article analyses the possibility of using this method in Polish conditions. RESEARCH RESULTS: The result of the study and, to some extent, its conclusion, is the analysis of a possible application of this approach in the Polish cultural context and conditions. Another part of the analysis attempts to define the key aspects of the design thinking process in strengthening entrepreneurial attitudes, mainly with regard to the teaching of entrepreneurship in academic settings. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The design thinking method should complement the programmes used in teaching entrepreneurship at universities in Poland. In fact, formal and informal academic and social constraints in Poland can hinder the possibility of implementing the design thinking method. At the same time, however, the same restrictions can also serve as an opportunity for the application of this method, because there is an urgent need to build relational capital and social competences. Such skills as empathy, teamwork, and creativity are crucial attitudes in the process of shaping entrepreneurial attitudes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babbie, E. (2005). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Brown, T. i Katz, B. (2009). Change by design. How design thinking transforms organizations and inspires innovation. New York: Harper Business Publishers.
 3. Brown, T. i Wyatt, J. (2010). Design Thinking for Social Innovation. Stanford Social Innovation Review, Winter 2010, 31-35.
 4. Brzozowski, M. (2014). Myślenie projektowe i myślenie strategiczne w rozwoju przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 102, Seria Administracja i Zarządzanie, 169-178.
 5. Chodubski, A. (2011). Wstęp do badań politologicznych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 6. Czapiński, J. (2015). Stan społeczeństwa obywatelskiego. W: J. Czapiński i T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 333-344.
 7. Gawroński, H. i Seredocha, I. (2012). Proces ewaluacji projektu "Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry". W: J. Kołodziejczyk (red.), Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych. Kraków: Instytut Spraw Publicznych, 15.
 8. Mair, J. i Noboa, E. (2010). Przedsiębiorczość społeczna: jak powstaje i kształtuje się zamiar stworzenia przedsięwzięcia z zakresu przedsiębiorczości społecznej. W: J. Mair, J. Robinson i K. Hockerts (red.), Współczesna polityka społeczna. Przedsiębiorczość społeczna, tłum. K. Dzięciołowicz. Warszawa: Elipsa, 143-147.
 9. Merholz, P. (2009). Why Design thinking won't save You. Harvard Business Review. Pozyskano z: http://blogs.hbr.org/2009/10/why-design-thinking-wont-save (dostęp: 20.03.2016).
 10. Mini-guide to Goffman's Frame Analysis. Pozyskano z: http://mnissen.psy.ku.dk/Undervisning/sojle/miniguide_to_goffman (dostęp: 20.11.2015).
 11. Norman, D. (2015). Design thinking: A Useful Myth. San Diego: Design Directory (www.core77.com).
 12. Plattner, H. (2012). Bootcamp Bootleg. Stanford: Institute of Design at the Stanford University.
 13. Rosińska, M. (2010). Przemyśleć u/życie - projektanci, przedmioty, życie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.
 14. Sanders, D. (2006). Behawioryzm. W: D. Marsh i G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, tłum. J. Tegnerowicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 43-60.
 15. Strona internetowa programu TEPSIE: www.tepsie.eu.
 16. Strona internetowa wortalu design thinking w Polsce: designthinking.pl.
 17. Strony internetowe Design School Stanford University: dschool.stanford.edu.
 18. Strony internetowe Uniwersytetu Harvarda: https://cb.hbsp.harvard.edu/.
 19. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), Dziennik Urzędowy UE z dnia 30.12.2006, L 394/10, Bruksela.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.153407
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu