BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska Danuta (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
Title
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów: efekty, możliwości i trudności
Shaping Entrepreneurial Attitudes among Students - Results, Possibilities and Difficulties
Source
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 34, s. 157-173, bibliogr. 23 poz.
Horizons of Education
Issue title
Edukacja w służbie przedsiębiorczości
Keyword
Edukacja, Edukacja przedsiębiorcza, Edukacja w zakresie przedsiębiorczości, Studenci
Education, Entrepreneurial education, Entrepreneurship education, Students
Note
streszcz., summ.
Abstract
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest określenie uwarunkowań i uzyskiwanych wyników w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród studentów. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy wiąże się z poszukiwaniem uwarunkowań kształtowania postaw przedsiębiorczych w procesie kształcenia realizowanym w szkole średniej i wyższej. Koncentracja na uzyskiwanych wynikach w zakresie postaw przedsiębiorczych związana jest z przeglądem badań dotyczących przedsiębiorczości studentów oraz oceny przedsiębiorczości absolwentów z perspektywy potencjalnych pracodawców. Zastosowaną metodą badawczą jest krytyczna analiza literatury. PROCES WYWODU: W pierwszej części autorka koncentruje się na wynikach badań dotyczących realizacji procesu kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w szkołach średnich oraz na opinii uczniów dotyczącej zakładania własnej działalności gospodarczej. W dalszej części prezentuje wyniki badań dotyczące przedsiębiorczości studentów, m.in. chęci podejmowania własnej działalności gospodarczej oraz związanych z tym barier, rodzaju działań podejmowanych w celu założenia firmy itp. Na koniec autorka zwraca uwagę na ocenę przygotowania absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej z perspektywy potencjalnych pracodawców. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W wyniku przeprowadzonej analizy autorka dochodzi do wniosku, iż studenci są chętni do podejmowania działań przedsiębiorczych, lecz obawiają się własnego braku wiedzy odnośnie do założenia i prowadzenia własnej firmy. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Autorka sygnalizuje, aby w programach kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w szkole wyższej położyć większy nacisk na tematykę związaną z formalnościami dotyczącymi zakładania przedsiębiorstwa oraz pozyskiwaniem środków finansowych na ten cel. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this article is to determine the conditions and present the results of studies conducted in the area of developing entrepreneurial attitudes among students. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem is centred around the search for conditions conductive to shaping entrepreneurial attitudes in the educational process in secondary schools and universities. Entrepreneurial attitudes are investigated by reviewing studies on entrepreneurship among students and on the assessment of graduates of business universities by their potential employers. The research method applied in the article is a critical review of literature. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: In the first part the author focuses on the results of studies on the process of entrepreneurship education in high schools and on the opinion of students on setting up their own business. The next part presents the results of studies on entrepreneurship among students connected with their willingness to set up their own business and various related issues, such as barriers and obstacles or steps taken in order to set up a firm. Finally, the author discusses the assessment of the level of preparation of graduates to conduct their own business activity from the perspective of potential employers. RESEARCH RESULTS: The author concludes that students are willing to undertake entrepreneurial activities, but are afraid of their own lack of knowledge regarding starting and running their own businesses. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The author indicates that the programmes of entrepreneurship education in higher education should put more emphasis on issues connected with formalities required while setting up a business activity and raising funds for it. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cieślik, J. (2008). Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim. Edukacja, 2(102), 23-32.
 2. Dorocki, S., Kilar, W. i Rachwał T. (2011). Założenia i cele Projektu "Krok w przedsiębiorczość" dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 7, 308-320.
 3. Fazlagić, J. (2014). Jak (nie) nauczać przedsiębiorczości w szkołach? Edukacja i Dialog, 07/08, 70-73.
 4. Kawalla, H. (2004). Przedsiębiorczość. Jak to w szkole. Gazeta Szkolna, 10, Wkładka Wyzwania Oświatowe, s. VIII.
 5. Kilar, W. i Rachwał, T. (2014). Postrzeganie zakładania własnej działalności gospodarczej jako przejaw postawy przedsiębiorczej wśród studentów kierunków nieekonomicznych. Horyzonty Wychowania, Vol. 13, No. 28, 111-130.
 6. Osuch, E. i Osuch W. (2005). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i rodziców na przykładzie wybranych krakowskich szkół. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 195-202.
 7. Osuch, W. (2012). Podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów krakowskich liceów - szanse i oczekiwania. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 37-48.
 8. Rachwał, T. (2011). Krok w przedsiębiorczość - jak efektywnie kształtować postawy przedsiębiorcze uczniów szkół ponadgimnazjalnych. EDUFAKTY, 14, 6-7.
 9. Rachwał, T. (2013). Krok w przedsiębiorczość - propozycja na czasie. EDUFAKTY. Uczę nowocześnie, 25, 48-51.
 10. Safin, K. (2014). Przedsiębiorcze zachowania studentów - stan i konsekwencje dla dydaktyki. Horyzonty Wychowania, Vol. 13, No. 26, 327-340.
 11. Solińska, U. (2014). Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych jako przygotowanie do aktywności na rynku pracy. Horyzonty Wychowania, Vol. 13, No. 28, 303-340.
 12. Świętek, A. (2012). Oczekiwania a realia wejścia ludzi młodych na rynek pracy jako wyzwanie dla edukacji z przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 137-154.
 13. Tracz, M. (2015). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i nauczycieli - studium porównawcze. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 391-400.
 14. Tracz, M. i Rachwał, T. (2007). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości - założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 286-296.
 15. Tracz, M. i Rachwał, T. (2008). Metody nauczania i środki dydaktyczne stosowane przez nauczycieli podstaw przedsiębiorczości - wyniki badań. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 325-330.
 16. Wach, K. (2007). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 120-127.
 17. Wolanin, A. (2014). Promowanie przedsiębiorczości wśród studentów na przykładzie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. Horyzonty Wychowania, Vol. 13, No. 26, 363-381.
 18. Zbierowski, P. (2014). Determinanty intencji przedsiębiorczej studentów - wyniki badań. Horyzonty Wychowania, Vol. 13, No. 28, 51-63.
 19. Ziółkowska-Weiss, K. (2014). Problematyka podstaw przedsiębiorczości w opinii uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Przydatność w życiu czy konieczność nauki? Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 366-377.
 20. Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:c11090 (dostęp: 28.01.2016).
 21. Chrabąszcz, K. (2011). Przedsiębiorczość akademicka - drogą do sukcesu absolwentów uczelni wyższych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t.18, 1/2011. Pozyskano z: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/18/197-208.pdf (dostęp: 02.02.2015).
 22. Korpysa, J. (b.d.). Uwarunkowania przedsiębiorczości studentów - rezultaty badań. Pozyskano z: http://mikroekonomia.net/system/publication_files/368/original/20.pdf?1314957341 (dostęp: 02.02.2016).
 23. Marszałek, A. (2012). Analiza postaw przedsiębiorczych wśród studentów. Pozyskano z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/45/id/932 (dostęp: 03.02.2016).
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.153409
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu