BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzbicki Janusz
Title
W sprawie organizacyjno-finansowego uwarunkowania samorządu terytorialnego (w świetle nowego unormowania zasad funkcjonowania rad narodowych)
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1985, nr 130, s. 9-52
Issue title
Finansowe podstawy rozwoju samorządności terytorialnej
Keyword
Samorząd terytorialny, System samorządowy, Samorządność, Reforma samorządowa, Organy samorządu terytorialnego, Instytucje samorządów terytorialnych, Decentralizacja, Ustawa o samorządzie terytorialnym, Regulacje prawne
Local government, Local governing system, Self-government, Local government reform, Local government bodies, Local government institutions, Decentralization, Local Government Act, Legal regulations
Abstract
Do prawno-ustrojowych podstaw funkcjonowania władzy terenowej należy przede wszystkim utrzymanie, w ustawie z 20.7.1983 o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego, dwoistego charakteru rad narodowych jako terenowych organów władzy państwowej i zarazem jako organów samorządu terytorialnego (w gminach, miastach, dzielnicach miast, województwach), wraz z odpowiadającym temu dualizmem kompetencji organów administracji terenowej jako kompetencji wykonawczo-zarządzających, związanych z realizacją uchwał rad narodowych, oraz kompetencji administracji państwowej, wyłączonych z zakresu władczej właściwości rad narodowych. Dokonane w reformie systemu władzy terenowej z 1950 roku przekształcenie rad narodowych, będących do tego czasu jedynie organami samorządu terytorialnego, w terenowe organy władzy państwowej można uważać zarówno za zerwania z samorządem terytorialnym, przynajmniej w tradycyjnym jego rozumieniu jako występującego poza organizacją państwową organizmu przedstawicielskiego ludności, jak i za jakościową przemianą samorządu terytorialnego, wyrażającego się przekształceniem go, zgodnie z warunkami ustrojowymi państwa socjalistycznego, w organizm stanowiący ogniwo organizacji państwowej. Można uznać, że system rad narodowych nie zrywał w zasadzie po roku 1950 z ideą samorządności terytorialnej, chociaż nie powiedziano niczego na ten temat ani w Konstytucji PRL z 22.7.1952 roku, ani w ustawie o radach narodowych z 25.1.1958 r. (wiązało się to z traktowaniem rad narodowych zarazem jako terenowych organów administracji państwowej). System ten nie uległ istotnej zmianie do roku 1973, mimo kilkakrotnego nowelizowania ustawy o radach narodowych, w tym bowiem dopiero roku wprowadzono do tej ustawy przepis o podwójnym charakterze rad narodowych jako terenowych organów władzy państwowej i organów samorządu terytorialnego (towarzyszyło temu wyodrębnienie z rad narodowych terenowych organów administracji państwowej), co zostało potwierdzone w zmianie Konstytucji PRL z 1976 r. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. A. Bator, Tworzenie planów gospodarczych przez samorząd na przykładzie planu społeczno-gospodarczego rozwoju gminy. Państwo i Prawo 1982 nr 10.
 2. A. Jaroszyński, W sprawie zmiany ustawy o radach narodowych. Państwo i Prawo 1982 nr 1/2.
 3. A. Łętowski, W sprawie reformy systemu władz terenowych. Państwo i Prawo 1982 nr 1/2.
 4. A. Piekara (głos w dyskusji), Reforma gospodarcza a zmiany w funkcjach rad i administracji terenowej. Rada Narodowa - Gospodarka - Administracja 1981 nr 17/18.
 5. B. Zawadzka, Rady narodowe a samorządy w świetle projektów nowych regulacji prawnych, Państwo i Prawo 1982 nr 7.
 6. B. Zawadzka, Warunki samorządności rad narodowych, Państwo i Prawo 1982 nr 11.
 7. H. Rot, O projekcie reformy władz terenowych, Państwo i Prawo 1982 nr 8.
 8. H. Sochacka-Krysiak, Źródła finansowania działalności rad narodowych, Finanse 1982 nr 6.
 9. J. Gabjan, Jeszcze raz o budżetach terenowych, Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja 1981 nr 14.
 10. J. Kaleta, Rada narodowa a gospodarowanie budżetem, Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja 1981 nr 10.
 11. J. Pajestka, Planowanie, centralne kierowanie i mechanizm rynkowy w gospodarce socjalistycznej, Nowe Drogi 1968 nr 11.
 12. Konstytucja PRL z 22.7.1952, Dz. U. nr 33 poz. 232.
 13. S. Iwanowski, W sprawie pojęcia samorządu, Państwo i Prawo 1974 nr 11.
 14. S. Zawadzki, B. Zawadzka, Rady narodowe a samorząd terytorialny, Wieś Współczesna 1982 nr 3/4.
 15. T. Fuks, M. Szpringer, B. Zawadzka (głosy w dyskusji), Reforma gospodarcza a zmiany w funkcjach rad i administracji terenowej. Rada Narodowa - Gospodarka - Administracja 1981 nr 17/18.
 16. T. Fuks, Rada narodowa a samorząd terytorialny. Państwo i Prawo 1983 nr 5.
 17. T. Rabska, Prawne uwarunkowanie podziału kompetencji między szczeblami administracji gospodarczej. Gospodarka Planowa 1977 nr 5.
 18. Ustawa o radach narodowych z 1972 r., Dz. U. nr 49 poz. 319.
 19. Ustawa z 10.2.1970 o zmianie Konstytucji PRL, Dz. U. nr 5 poz. 29, tekst jednol. z 1976 r., Dz. U. nr 7 poz. 36.
 20. Ustawa z 20.3.1950 o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, Dz. U. nr 18 poz. 147.
 21. Ustawa z 20.7.1983 o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego, Dz. U. nr 41 poz. 185.
 22. Ustawa z 22.11.1973 o zmianie ustawy o radach narodowych z 25.1.1958, Dz. U. nr 47 poz. 276, tekst jednol. z 1973 r. Dz. U. nr 47 poz. 277.
 23. Ustawa z 25.1.1958 o radach narodowych, Dz. U. nr 5 poz. 16 z późn. zmianami.
 24. Ustawa z 25.11.1970 Prawo budżetowe, Dz. U. nr 29 poz. 244, z późn. zmianami.
 25. Ustawa z 26.2.1982 o planowaniu społeczno-gospodarczym, Dz. U. nr 7 poz. 51.
 26. W. Dawidowicz, Jeszcze jedna reforma rad narodowych, czy przywrócenie samorządu terytorialnego? Państwo i Prawo 1982 nr 3/4.
 27. W. Madurowicz, Podwójne podporządkowanie, Z zagadnień centralizmu demokratycznego w systemie rad narodowych. Problemy Rad Narodowych 1974 nr 28.
 28. W. Madurowicz, Z zagadnień decentralizacji w terytorialnym przekroju gospodarki narodowej. Problemy Rad Narodowych 1977 nr 38.
 29. Z. Pirożyński, Budżet i planowanie finansowe województwie, Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja 1981 nr 13.
 30. Z. Pirożyński, Finansowe podstawy działalności rad narodowych, Finanse 1983 nr 10.
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu