BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gruchman Bohdan
Title
Planowanie gospodarcze w warunkach samorządności terytorialnej
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1985, nr 130, s. 101-107
Issue title
Finansowe podstawy rozwoju samorządności terytorialnej
Keyword
Planowanie gospodarcze, Samorząd terytorialny, Reformy gospodarcze, Planowanie społeczno-gospodarcze, Planowanie centralne
Economic planning, Local government, Economic reforms, Socio-economic planning, Central planning
Abstract
Wprowadzenie samorządności terytorialnej, stanowiącej obok samodzielności przedsiębiorstw Istotny element reformy gospodarczej, powoduje zasadniczą zmianę charakteru, treści i trybu planowania gospodarczego w ogniwach terytorialnych - w miastach, gminach i województwach. Tę zmianę zapoczątkowała Ustawa z dnia 26.02.1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym, a jej końcowe rezultaty i szczegółowe przejawy zostaną ukształtowane przez dalsze akty ustawodawcze oraz przez przyszłą praktykę. Obecnie można wszakże określić główne kierunki zapoczątkowanych przemian oraz wysuwać postulaty i dezyderaty co do uregulowań szczegółowych. Samorządność terytorialna zakłada wysoki stopień samodzielności i autonomii w zakresie planowania gospodarczego. Zakres tej samodzielności i autonomii w poszczególnych ogniwach planowania terytorialnego powinien być całkowicie odmienny od tego jaki istniał dotychczas. Do momentu reformy planowania zakres samodzielności i autonomii był najmniejszy na szczeblu najniższymi w miastach i gminach. Był on znacznie szerszy na szczeblu wojewódzkim, ale i tu po reformie administracji z 1975 r. nastąpiło znaczne ograniczenie na rzecz szczebla centralnego. W warunkach samorządności terytorialnej konieczne jest odwrócenie powyższych relacji: najniższe ogniwa terytorialne powinny posiadać możliwie najszerszy zakres samodzielności i autonomii planowania, ograniczony jedynie względami racjonalności i koordynacji na wyższym szczeblu. Z pragmatycznego punktu widzenia powinno to oznaczać wydzielenie dziedzin planowania, w których rozstrzygnięcia planistyczne ogniw podstawowych byłyby ostateczne i niezależne od statutowych ingerencji szczebla wyższego. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. E. Gługiewicz, W. Isard, Sposoby ujmowania i rozwiązywania konfliktów w badaniach regionalnych. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu (w druku).
  2. P. Czechowski, Oddziaływanie władz terenowych na jednostki nie podporządkowane (koordynacja terenowa), w: Model władzy lokalnej w systemie reformy gospodarczej, praca zbiorowa pod red. M. Kuleszy, Uniwersytet Warszawski, listopad 1982.
  3. M. Opałło, Wnioski do planowania rozwoju społeczno-gospodarczego w układach terytorialnych, w: Rada Narodowa Gospodarka Administracja 1983 nr 7.
  4. Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska z 31.1.1980 (Dz.U. nr 3, poz. 6).
  5. Ustawa z 26.2.1982 o planowaniu społeczno-gospodarczym (Dz.U. nr 7, poz. 51).
  6. Ustawa z 20.07.1983 o systemie rad narodowych i samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 41, poz. 185 z 1983 r.).
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu