BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtasiewicz Lucyna
Title
Kompleksowe planowanie rzeczowo-finansowe w warunkach samorządności terytorialnej
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1985, nr 130, s. 108-116
Issue title
Finansowe podstawy rozwoju samorządności terytorialnej
Keyword
Samorząd terytorialny, Samorządność, Planowanie finansowe, Plan finansowy, Finansowanie samorządu terytorialnego, Planowanie społeczno-gospodarcze, Planowanie terytorialne
Local government, Self-government, Financial planning, Financial plan, Local government financing, Socio-economic planning, Territorial planning
Abstract
Problematyka funkcjonowania i rozwoju społeczno-gospodarczych organizmów terytorialnych nabrała szczególnego znaczenia w związku z podjętą w latach 1972-1975 reformą struktury organizacyjnej rad narodowych i wprowadzonym - na jej bazie - dwustopniowym podziałem administracyjnym kraju. Kontynuację tej reformy są (powinny być) podejmowane obecnie działania, mające na celu zapewnienie samorządności terytorialnej. Wiążą się one z potrzebą dokonania zmiany zakresu zadań rad narodowych poszczególnych stopni, zmiany kompetencji tych rad, zmiany niektórych elementów systemu finansowego itd. Wiele z tych pociągnięć zostało już zrealizowanych, inne są w trakcie realizacji, niektóre jednak wymagają ustanowienia, przy czym chodzi nie tylko o ukształtowanie ich podstaw prawno-organizacyjnych (część z nich w generalnych zrębach już istnieje), lecz raczej o zapewnienie właściwych warunków dla funkcjonowania samorządności terytorialnej. Przedmiotem tego opracowania jest naświetlenie jednego z istotnych uwarunkowań faktycznej samorządności terytorialnej, a mianowicie kompleksowego planowania rzeczowo-finansowego jako instrumentu kierowania gospodarką w terenie. Chodzi w nim zwłaszcza o sprecyzowanie właściwości kompleksowego planowania niezbędnych dla efektywnego kierowania gospodarką w określonym jej zasięgu terytorialnym, a także o wskazanie metod postępowania planistycznego i wykonawczego, które by to kierowanie usprawniały i czyniły je skutecznym. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. A. Łukaszewicz, Planowanie, PWE, Warszawa 1982.
  2. L. Wojtasiewicz, Planowanie regionalne a dwuszczeblowy podział administracyjny kraju. Poznańskie Roczniki Ekonomiczne, t. 28, Poznań 1977.
  3. L. Wojtasiewicz, Plany i budżety terenowe szczebla podstawowego i ich powiązania ze szczeblem wojewódzkim. Problem międzyresortowy, MR.III.16.04. maszynopis, Poznań 1979.
  4. Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym (Dz.U. 1982, nr 7, poz. 51).
  5. Wybrane problemy aktywizacji organów terenowych, pod red. J. Wierzbickiego, Wydział Historii i Nauk Społecznych Komisja Nauk Ekonomicznych PTPN, Instytut Finansów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1982.
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu