BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiewióra Kazimierz
Title
Budżety terenowe w świetle założeń reformy prawa budżetowego
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1985, nr 130, s. 135-150, tab.
Issue title
Finansowe podstawy rozwoju samorządności terytorialnej
Keyword
Budżet samorządu terytorialnego, Prawo budżetowe, Systemy budżetowania, Dochody, Dochody budżetowe, Planowanie budżetowe, Równowaga budżetowa
Local budget, Budget law, Budgeting systems, Income, Budget revenue, Budget planning, Budget balance
Abstract
System budżetowy rad narodowych stanowi integralną część obowiązującego systemu budżetowego państwa i wraz z nim jest podporządkowany ogólnemu systemowi zarządzania i kierowania gospodarką narodową. Stąd też podstawową funkcją systemu budżetowego rad narodowych, uwzględniającego pewną specyfikę i odrębność - w stosunku do budżetu centralnego - rozwiązań jest zapewnienie radom odpowiednich warunków umożliwiających samodzielne kształtowanie budżetu oraz finansowanie tej części zadań państwa, która została im powierzona do realizacji. Należy zatem na wstępie zauważyć, że bez generalnych zmian i nowego usytuowania rad w zakresie ogólnego zarządzania gospodarką narodową, szukanie rozwiązań dla zwiększenia samodzielności rad narodowych tylko w systemie budżetowym może dać ograniczone efekty. System budżetów terenowych, będący integralną częścią budżetu państwa, jest podporządkowany ogólnym normom wykonywania budżetu, z równoczesnym zapewnieniem organom terenowym niezbędnej samodzielności w prowadzeniu gospodarki budżetowej. Podstawowym aktem normującym zasady gospodarki finansowej terenowych organów administracji państwowej jest ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. nr 29, poz. 244).
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu