BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziembowski Zygmunt
Title
Miejsce przedsiębiorstw terenowych w systemie władz terenowych
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1985, nr 130, s. 175-186
Issue title
Finansowe podstawy rozwoju samorządności terytorialnej
Keyword
Przedsiębiorczość lokalna, Przedsiębiorczość regionalna, Samorząd terytorialny, Gospodarka terytorialna, Reformy gospodarcze, Samorządność, Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, Finansowanie samorządu terytorialnego, System finansowy
Local entrepreneurship, Regional entrepreneurship, Local government, Territorial economy, Economic reforms, Self-government, Public utility company, Local government financing, Financial system
Abstract
Gospodarka naszego kraju weszła już w trzeci rok zapowiadającego się na długo okresu wdrażania reformy gospodarczej. Wdrażanie reformy koncentrowało się dotąd głównie na przedsiębiorstwach będących podstawowymi jednostkami organizacyjnymi gospodarki narodowej, tworzonymi w celu osiągania efektywnych wyników ekonomicznych przez produkcję dóbr, świadczenie usług lub inną działalność (zgodnie z określeniem zawartym w ustawie o przedsiębiorstwach państwowych). Reforma objęła również wiele elementów ze sfery otoczenia przedsiębiorstw, a w szczególności układ naczelnych organów administracji gospodarczej, układ pośredniego szczebla zarządzania, aparat bankowy i ostatnio również aparat finansowo-budżetowy. Doczekał się w końcu regulacji bardzo ważny element otoczenia przedsiębiorstw, jakim jest układ władz terenowych. Nowa ustawa o radach narodowych została po dwuletnich wzbudzających wiele kontrowersji dyskusjach uchwalona przez Sejm. Zgodnie z tą ustawą rady narodowe mają prowadzić samodzielnie działalność na rzecz zaspokojenia potrzeb ludności oraz rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego terenu. Rady narodowe mogą realizować stojące przed nimi zadania poprzez: a) planowanie społeczno-gospodarcze i przestrzenne na danym terenie w formie rzeczowej i finansowej oraz organizowanie wykonania planów w tym zakresie, b) inicjowanie tworzenia przedsiębiorstw oraz innych zakładów i placówek dla wykonania zadań służących potrzebom ludności, c) pobudzanie aktywności obywatelskiej służącej wszechstronnemu rozwojowi terenu oraz wykorzystaniu miejscowych zasobów i rezerw, d) inicjowanie skoordynowanych działań na danym terenie związanych z jego rozwojem i zaspokojeniem potrzeb ludności. Zadaniem niniejszego opracowania jest omówienie jednego tylko wycinka tych zadań, a mianowicie spraw związanych z miejscem przedsiębiorstw terenowych w modelu organizacyjno-finansowym samorządu terytorialnego. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.6.1982 w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw. Dz.U. nr 2 poz.156.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.11.1981 w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. Dz.U. nr 31 poz. 170.
  3. S. Włoszczowski, O racjonalną politykę cen w samorządowych przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, Samorząd terytorialny 1938, nr 3.
  4. Ustawa budżetowa na rok 1984 z 29 grudnia 1983, Dz.U. nr 74 poz. 333.
  5. Ustawa o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego z 20.7.1983, Dz.U. nr 41 poz. 183.
  6. Ustawa z 25.9.1981 o przedsiębiorstwach państwowych. Dz.U. nr 24 poz. 122.
  7. Z. Dziembowski, Wprowadzenie do ekonomiki i analizy działalności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa-Poznań 1981.
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu