BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudzka-Lorentz Czesława
Title
Źródła i metody finansowania inwestycji w zakresie lokalnej infrastruktury technicznej
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1985, nr 130, s. 194-213, tab.
Issue title
Finansowe podstawy rozwoju samorządności terytorialnej
Keyword
Finansowanie infrastruktury technicznej, Finansowanie inwestycji, Finansowanie infrastruktury, System finansowania, Infrastruktura techniczna, Wydatki inwestycyjne, Infrastruktura komunalna
Financing of technical infrastructure, Investment financing, Financing of infrastructure, System of financing, Technical infrastructure, Investment expenditures, Municipal infrastructure
Abstract
System finansowania inwestycji infrastrukturalnych ulegał w przeszłości wielu zmianom i modyfikacjom. Przeobrażenia te były dokonywane najczęściej pod wpływem zmian w systemie kierowania procesami gospodarczymi i zmian w systemach ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. System finansowania tej grupy zadań inwestycyjnych nie odgrywał istotnej roli w kształtowaniu kierunków i rozmiarów działalności inwestycyjnej. Dominacja budżetu jako źródła finansowania oraz powszechne stosowanie metody dotacyjnego finansowania powodowały, że odrębny zbiór norm prawnych i instytucji organizujących procesy gromadzenia i rozdziału środków na cele inwestycyjne nie zawsze był spójny z systemem kierowania procesami gospodarczymi i tym bardziej z systemem ekonomiczno-finansowym jednostek, na których rzecz były te inwestycje realizowane. Wprowadzenie nowych zasad kierowania i zarządzania gospodarką oraz reforma zasad funkcjonowania rad narodowych i terenowych organów administracji stwarzają obecnie konieczność nowego unormowania metod i źródeł finansowania lokalnych zadań inwestycyjnych. Sposób rozwiązania problemu finansowania tej grupy inwestycji będzie w istotnej mierze uzależniony od kształtu ustrojowego i postaw finansowych władz lokalnych. Rozważania na temat systemu finansowania infrastruktury lokalnej przed uchwaleniem ustawy o radach narodowych nie mogą w pełni uwzględnić warunków, w jakich będą realizowane odnośne zadania inwestycyjne. Celem tych rozważań jest zasygnalizowanie ważniejszych nieprawidłowości w obecnym systemie i próba wskazania rozwiązań, które mogą w nowych warunkach okazać się przydatne. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. A. Ginsbert-Gebert, Infrastruktura i jej rola w rozwoju miast, w: Gospodarka Miejska - Wybrane zagadnienia, Cz. I; SGPiS, Warszawa 1976.
 2. A. Ginsbert-Gebert, Inwestycje - Ich wpływ na postępy w zakresie upowszechnienia urządzeń komunalnych w Polsce Ludowej, w: Gospodarka Miejska - Wybrane zagadnienia, cz. III, SGPiS, Warszawa 1979.
 3. A. Ginsbert-Gebert, Polityka komunalna, Wyd. II, PWE, Warszawa 1977.
 4. A. Komar, Finanse rad narodowych, PWE, Warszawa 1970.
 5. Cz. Rudzka-Lorentz, Amortyzacja i jej rola w finansowaniu Inwestycji komunalnych, w: Zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego, SGPiS-IGS Warszawa 1974.
 6. Cz. Rudzka-Lorentz, System finansowania inwestycji komunalnych na tle oceny źródeł pokrycia nakładów inwestycyjnych w m.st. Warszawie w latach 1971-1975. TERN, Warszawa 1976 (maszynopis powielony).
 7. E. Dżbik, Sieciowe urządzenia miejskiej Infrastruktury gospodarczej w Warszawie i czynniki kształtujące zmiany ich wartości w latach 1960-1975, Prace i Materiały TERN, Warszawa 1976.
 8. Gospodarka komunalna 1980, GUS, Warszawa 1981.
 9. J. Kaleta, Terenowe planowanie budżetowe w Polsce Ludowej, PWE Warszawa 1968.
 10. K. Czyżniewski, Jak finansować inwestycje i remonty. Finanse 1974 nr 3 i nr 5.
 11. M. Runowska-Kuźma, Wyposażenie mieszkań w instalacje infrastruktury technicznej w mieście i na wsi według danych NSP 1978, Instytut Kształtowania środowiska. Warszawa 1981.
 12. Z. Dziembowski, A. Ginsbert-Gebert, Urządzenia komunalne Jako element kosztów budowy miasta. KPZK PAN, Warszawa 1973.
 13. Z. Dziembowski, Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego, PWE, Warszawa 1971.
 14. Z. Dziembowski, Pojęcie infrastruktury i jej charakterystyka, Miasto 1966 nr 2.
 15. Z. Dziembowski, Taryfy opłat w przedsiębiorstwach komunalnych, Gospodarka Miejska - Wybrane zagadnienia, cz. I. SGPiS Warszawa 1976.
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu