BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobiech Jan
Title
Ogólnokrajowy system kierowania opieką zdrowotną a samorządność terytorialna
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1985, nr 130, s. 214-219
Issue title
Finansowe podstawy rozwoju samorządności terytorialnej
Keyword
Zarządzanie służbą zdrowia, Opieka zdrowotna, Samorząd terytorialny, System ochrony zdrowia, Reformy gospodarcze, Reforma samorządowa, Polityka społeczna, Systemy zarządzania
Management of health services, Health care, Local government, Health care system, Economic reforms, Local government reform, Social policy, Management system
Abstract
Opieka zdrowotna, podobnie jak i większość innych dziedzin sfery usług społecznych, stanowi zarówno przedmiot działalności socjalnej państwa, obejmowany ogólnokrajowym systemem kierowania, jak i przedmiot gospodarki terenowej, prowadzonej względnie samodzielnie przez organy terenowe. Obejmowanie opieki zdrowotnej ogólnokrajowym systemem kierowania pozwala na realizację preferencji wynikających z polityki społecznej państwa, co przy stosunkowo niskim stopniu zaspokojenia potrzeb społecznych nabiera szczególnego znaczenia. Włączenie opieki zdrowotnej do gospodarki terenowej ma natomiast ułatwić dostosowanie poziomu, zakresu i struktury opieki zdrowotnej do zróżnicowanych warunków i potrzeb terenowych. Powstaje trudny i mający duże praktyczne znaczenie problem: jak pogodzić równoczesne obejmowanie opieki zdrowotnej ogólnokrajowym systemem kierowania i systemem kierowania gospodarką terenową. Ranga tego problemu rośnie aktualnie ze względu na nasilającą się tendencję do znacznego usamodzielnienia organów terenowych, z rozpowszechnionym nawiązywaniem przy tym do samorządności terytorialnej. Postawiony tu problem może być rozpatrywany w różnych płaszczyznach. Najbardziej tradycyjną płaszczyzną rozważań prowadzonych w tym zakresie jest płaszczyzna organizacyjno-kompetencyjna, sprowadzająca w swej najbardziej uproszczonej i równocześnie najczęściej występującej wersji całe zagadnienie do tzw. podziału zadań między rozmaite organy władzy i administracji państwowej. Rozważania prowadzone w tej płaszczyźnie mają na celu racjonalizację w danych warunkach tego podziału. Stanowi to jednak tylko pierwsze zbliżenie do rozpatrywanego tu problemu. Niezbędne jest kontynuowanie tych rozważań w aspekcie planistycznym umożliwiające określenie odpowiedniej metodologii planowania opieki zdrowotnej w skali ogólnokrajowej i terenowej oraz wzajemnych powiązań między planami centralnymi (narodowym planem społeczno-gospodarczym i budżetem państwa) i planami terenowymi (planami terytorialnymi i budżetami terenowymi) w zakresie opieki zdrowotnej. Istotne znaczenie ma takie określenie sposobu tych powiązań, aby umożliwiało ściśle niezbędną samodzielność planowania terytorialnego w tym zakresie w warunkach centralnego planowania. Z obiema tymi płaszczyznami rozważań wiążą się rozważania prowadzone w płaszczyźnie funkcjonalnej dotyczące bieżącego kierowania instytucjami terenowej opieki zdrowotnej, głównie w ujęciu instrumentalnym. Celem tego opracowania jest bliższe rozpatrzenie postawionego na wstępie problemu we wszystkich trzech wyżej zarysowanych płaszczyznach w warunkach dokonywanej w Polsce reformy gospodarczej i reformy władz terenowych, zapoczątkowanej ustawą o radach narodowych i samorządzie terytorialnym. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu