BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ochociński Stefan
Title
Samorząd terytorialny jako organizator instytucji długoterminowego kredytu hipotecznego
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1985, nr 130, s. 220-232
Issue title
Finansowe podstawy rozwoju samorządności terytorialnej
Keyword
Kredyt hipoteczny, Kredyt długoterminowy, Zobowiązania długoterminowe, Banki hipoteczne, Samorząd terytorialny, System bankowy, Reformy gospodarcze, Działalność operacyjna, Regulacje prawne
Mortgage credit, Long-term credit, Long-term liabilities, Mortgage banks, Local government, Banking system, Economic reforms, Operating activities, Legal regulations
Abstract
Proces utrwalania socjalistycznego ludowładztwa i umacniania roli rad narodowych jako przedstawicielskich organów władzy państwowej i zarazem organów samorządu terytorialnego ludności w gminach, miastach, dzielnicach miast i województwach znajdował się w latach 1982-1983 w fazie przygotowania i uchwalania podstaw prawnych, między innymi także ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego, która uchwalona przez Sejm w 1982 r., nabierze mocy prawnej począwszy od dnia 1 VII 1984 r. Intencją tej ustawy jest zwiększenie kompetencji i samodzielności rad narodowych w zakresie zaspokajania potrzeb ludności oraz rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego terenu, głównie przy pomocy lokalnych zasobów gospodarczych i wartości kulturalnych. Zadanie to rady narodowa maję urzeczywistniać m.in. przez: pobudzanie aktywności obywatelskiej służącej wszechstronnemu rozwojowi terenu w oparciu o wykorzystanie miejscowych zasobów i rezerw oraz podejmowanie uchwał w sprawie powoływania terenowych przedsiębiorstw i zakładów dla wykonania zadań służących potrzebom ludności. Skutecznej realizacji tego zadania sprzyjać może także organizowanie przez rady narodowe racjonalnie funkcjonujących instytucji długoterminowego kredytu hipotecznego, świadczących dodatkowo inne usługi bankowe dla przedsiębiorstw i innych organizacji terenowych oraz dla jednostek sektora prywatnego nie zrzeszonych w spółdzielniach kredytowych. Postulat organizowania w Polsce przez rady narodowe instytucji długoterminowego kredytu hipotecznego jest ściśle związany z założeniem, przyjętym w kierunkach reformy gospodarczej z 1981 r., zwiększenia znaczenia więzi rynkowych oraz systemu pieniężnego i bankowo-kredytowego w stosunkach między jednostkami gospodarczymi sektora uspołecznionego i sektora nie uspołecznionego. Przemawia za tym także dążenie do wdrożenia w praktyce następujących zasad: otwartości układu organizacyjnego banków, elastycznego kształtowania i stosowania metod i środków działalności bankowej oraz swobodnego wyboru banku przez jednostki gospodarcze. Akcję założycielską samodzielnych instytucji kredytowych przewidują także postanowienia prawa bankowego z 1982 r., które jednak uzależnia ją od warunków i potrzeb życia gospodarczego, jakie występują w zreformowanym systemie gospodarczym oraz od zgody Rady Ministrów na utworzenie nowego banku. W opracowaniu przedstawiono propozycję wzbogacenia form organizacyjnych i sposobów działalności systemu bankowo-kredytowego w Polsce, między innymi w drodze organizowania przez rady narodowe instytucji długoterminowego kredytu hipotecznego, które powinny przyczyniać się do kojarzenia interesu społecznego z interesem jednostkowym lokalnych społeczności i podmiotów gospodarczych w zakresie racjonalnej gospodarki majątkiem nieruchomym w postaci ziemi i budynków, podlegającym obecnie procesom dewastacji i marnotrawstwa. Stanowiłoby to także próbę doskonalenia organizacji i funkcjonowanie bankowego kredytu inwestycyjnego, m.in. przez udzielanie kredytu długoterminowego wyłącznie w oparciu i w granicach zgromadzonych długoterminowych funduszów obcych, które powinno stać się zasadą funkcjonowanie terenowych banków hipotecznych. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Kierunki reformy gospodarczej, Warszawa 1981.
  2. Program rozwoju socjalistycznej demokracji, umacniania przewodniej roli PZPR w budownictwie socjalistycznym i stabilizacji społeczno-gospodarczej kraju. Uchwała IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z dnia 20 VI 1981 r., Warszawa 1981.
  3. Rozporządzanie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 III 1928 r. o prawie bankowym, Dz.U. 1928, nr 34, poz. 321.
  4. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnie 27 XII 1924 r. o warunkach wykonywania czynności bankowych i nadzorze nad tymi czynnościami, Dz.U. 1924, nr 114, poz. 1018.
  5. S. Ochociński, Spółdzielczość kredytowa typu rolniczego w reformie systemu bankowego z roku 1982, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1983, z. 2.
  6. Ustawa z 20 VII 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego, Dz.U. 1983, nr 41, poz. 185.
  7. Ustawa z 26 II 1982 r. - Prawo bankowe. Dz.U. 1982, nr 7, poz. 56.
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu