BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziewońska Ewa (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Title
Wybrane aspekty kształcenia kompetencji miękkich na przykładzie absolwentów kierunku kosmetologia
Selected Aspects of Teaching Soft Competences on the Example of Graduates of the Cosmetology Department
Source
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 34, s. 211-229, tab., bibliogr. 18 poz.
Horizons of Education
Issue title
Edukacja w służbie przedsiębiorczości
Keyword
Kompetencje, Kompetencje społeczne, Kształcenie, Studenci, Osobowość człowieka
Competences, Social competences, Learning, Students, Human personality
Note
streszcz., summ.
Abstract
CEL NAUKOWY: Celem tego artykułu jest prezentacja wybranych aspektów problematyki kształcenia i rozwijania kompetencji miękkich studentów i absolwentów wyższych uczelni na przykładzie kierunku kosmetologia. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Oczekiwania rynku pracy wobec absolwentów studiów wyższych wymagają od uczelni nowego spojrzenia na realizację strategii rozwoju i kształcenia kompetencji zawodowych studentów. Oferty pracy zawierają, obok wymogów związanych z wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami poznawczymi i językowymi kandydata - również szereg pożądanych cech osobowości oraz umiejętności interpersonalnych, nazywanych miękkimi kompetencjami. W opracowaniach naukowych wskazuje się dynamicznie rosnącą rangę miękkich kompetencji, zarówno w procesie rekrutacji nowych pracowników, jak również jako istotnych wyznaczników stabilności zatrudnienia i ciągłości kariery zawodowej. W artykule przedstawiono wybrane aspekty pracy szkoleniowej w zakresie kształcenia kompetencji miękkich studentów i absolwentów wyższej uczelni na przykładzie kierunku kosmetologia. Podjęto próbę uporządkowania terminologicznego związanego z tą problematyką, a następnie na podstawie zaprezentowanej specyfiki nauczania osób dorosłych przedstawiono własne doświadczenia w zakresie projektowania warsztatowych zajęć szkoleniowych. PROCES WYWODU: To opracowanie stara się zwrócić uwagę na rosnące znaczenie przygotowania absolwentów uczelni wyższych do pełnienia ról zawodowych wymagających wysokiego poziomu kompetencji miękkich. Zajęcia szkoleniowe wykorzystujące aktywizujące metody nauczania sprzyjają budowaniu potencjału kompetencyjnego, zapewniającego elastyczność i adaptacyjność w działaniu zawodowym oraz ułatwiającego funkcjonowanie w życiu prywatnym. WYNIKI ANLIZY NUKOWEJ: Artykuł jest wstępnym ujęciem analizowanego problemu. Autorka kontynuuje badania w zakresie wpływu wskazywanych w artykule metod aktywizujących na rozwój kompetencji miękkich. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Zaprezentowane w artykule zajęcia szkoleniowe zostały zaplanowane jako propozycja zajęć kompetencyjnych realizowanych poza programem edukacyjnym. Warto jednak rozważyć możliwość włączenia wybranych modułów szkolenia jako formy zajęć fakultatywnych, dostosowanych do profilu kompetencyjnego konkretnego kierunku kształcenia. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIV: The contemporary labour market places high demands on graduates of higher education who are looking for employment. There is a significant increase in employers' requirements in the area of professional competence. The aim of the paper is to present selected aspects of education and development of soft skills in students and university graduates on the example of the cosmetology department. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The expectations of the labour market towards graduates of higher education force universities to adopt a new approach to the development strategy and professional skills training. In addition to the requirements of knowledge, experience, and cognitive and linguistic skills, job offers specify a number of desirable personality traits and interpersonal skills of the applicant, which are called soft skills. Scientific studies indicate a dynamically growing importance of soft skills, both in the process of recruiting new employees, as well as major determinants of employment stability and continuity of careers. The article presents selected aspects of soft skills training and coaching courses organized for students and university graduates on the example of the cosmetology department. The article attempts to organize the terminology associated with this issue, and, on the basis of the specific nature of teaching adults, presents own experiences in the area of planning coaching courses. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The paper draws attention to the growing significance of university graduates' preparation to professions requiring high degree of soft skills. Activating teaching methods are conductive to developing competences that ensure professional flexibility and adaptability and that help functioning in private life as well. RESEARCH RESULTS: The article is the preliminary study of the analysed problem. The author continues her studies in the area of the influence of activating methods on the development of soft skills. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The training classes described in this paper are planned as optional classes not included in curriculum. It is worth considering the inclusion of selected training classes as optional classes adapted to a particular field of study. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Argyle, M. (2002). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Armstrong, M. (2001). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Dom Wydawniczy ABC.
 3. Borkowski, J. (2003). Podstawy psychologii społecznej. Warszawa: Elipsa Dom Wydawniczy.
 4. Filipowicz, G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa: PWE.
 5. Goleman, D. (1999). Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Media Rodzina.
 6. Goźlinska, E. (2004). Nie lekcje lecz zajęcia edukacyjne. Warszawa: WSiP.
 7. Grondas, M. (2000). Metoda warsztatowa w doskonaleniu zawodowym nauczyciela. Gestalt, 1.
 8. Jakubowska, U. (1996). Wokół pojęcia kompetencja społeczna - ujęcie komunikacyjne. Przegląd Psychologiczny, 39, 3/4.
 9. Kędzierska, B., Znajmiecka-Sikora, M. (red.). (2011). Kompetencje jednostki a efektywność zawodowa. W: Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych. Łódź: CEDEGO.
 10. Łaguna, M. (2004). Szkolenia. Gdańsk: GWP.
 11. Majewska-Gałęziak, A. (1998). Metoda warsztatowa w kształceniu umiejętności interpersonalnych. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 12. Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Liberi Libri.
 13. Raven, J. (1977). On the components of competence and their development in education. Teachers College Record, 78.
 14. Silberman, M. i Auerbach, C. (2004). Metody aktywizujące w szkoleniach. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 15. Smółka, P. (2007). Generator Charyzmy. Kreowanie osobowości menedżera. Gliwice: Sensus.
 16. Tylikowska, A. (2005). Kompetencje społeczne a osobowość. W: M. Juchnowicz (red.), Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty. Warszawa: SGH - Oficyna Wydawnicza.
 17. Whiddett, S. i Hollyforde, S. (2003). Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 18. White, R.W. (1959). Motivation Reconsiderd: The Concepts of Competence. Psychological Review, 66.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1534012
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu