BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kapralska Łucja (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Mamak-Zdanecka Marzena (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Platforma edukacyjna SEIPA. Czy przedsiębiorczości można nauczyć?
The SEIPA Learning Platform. Can Entrepreneurship Be Taught?
Source
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 34, s. 245-262, tab., rys., bibliogr. 34 poz.
Horizons of Education
Issue title
Edukacja w służbie przedsiębiorczości
Keyword
Platformy edukacyjne, Edukacja, Przedsiębiorczość, Edukacja przedsiębiorcza, Kompetencje, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Educational platforms, Education, Entrepreneurship, Entrepreneurial education, Competences, Knowledge-based economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest opis metod i narzędzi przydatnych w nauczaniu przedsiębiorczości w środowisku akademickim na przykładzie Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej SEIPA - cyfrowej platformy edukacyjnej wspierającej nauczanie przedsiębiorczości. PROBLEM I METODY BADAWCZE: W pracy postawiono pytania: Jak można nauczać przedsiębiorczości? Co stanowi efekt nauczania przedsiębiorczości (w zakresie wiedzy, umiejętności, postaw)? Jakie działania, metody oraz środki doprowadzą do założonego celu? Zastosowano studium przypadku - jakościową strategię badawczą, której celem jest całościowy opis i zrozumienie interesującego badaczy przypadku wraz z otaczającym go kontekstem. PROCES WYWODU: W pracy przywoływano koncepcje gospodarki opartej na wiedzy, zagadnienia przedsiębiorczości i innowacyjności. Tło rozważań stanowią obecne w Polsce i Europie programy kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W części empirycznej poddano analizie cyfrową platformę edukacyjną SEIPA oraz przedstawiono szczegóły realizacji w AGH w Krakowie powiązanego z SEIPA projektu edukacyjnego "Przedsiębiorczość innowacyjna". WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Cyfrowa platforma edukacyjna w połączeniu ze stacjonarnymi zajęciami wydaje się dobrą metodą nauczania przedsiębiorczości, łącząc trzy elementy: wiedzę ekspercką, technologię i instytucję akademicką. Studenci zyskują wiedzę o biznesie, praktyczne umiejętności i stosowne kompetencje. Uczelnie wdrażające takie i podobne programy mogą być kuźnią przedsiębiorczych absolwentów potrzebnych gospodarce opartej na wiedzy. Ponieważ obecnie przedsiębiorczość nie istnieje jako osobny przedmiot na AGH, powinien być wdrożony, także przy wykorzystaniu platformy SEIPA. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to describe selected methods and tools designed for teaching enterprise at universities on the basis of the SEIPA platform (Academic Network of Entrepreneurship Educators). THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main research questions include: How to teach entrepreneurship? What are the results of teaching entrepreneurship (as far as knowledge, skills, and attitudes are concerned)? What practices and methods lead to achieving the goal? The methodological approach applied in the paper is a case study. This qualitative strategy is oriented towards a holistic description and understanding of the case and its context. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The theoretical background of the article is based on the concept of knowledge-based economy, enterprise and innovations. For better understanding, the digital learning platform SEIPA from Poland together with selected European and American experiences in this area are briefly examined in the paper. RESEARCH RESULTS: In the main part of the paper the idea of the SEIPA is described and the details of the application of 'Innovative Entrepreneurship' teaching programme used at the University of Science and Technology in Cracow (AGH) are presented. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: A learning online platform used together with off-line lectures and workshops seem to be a good method for teaching entrepreneurship, as it links three elements: expert knowledge, technology and academic institutions. These factors equip students with business knowledge and practical skills and attitudes toward entrepreneurship. Tertiary education institutions which introduce similar teaching programmes have a chance to become an incubator of future entrepreneurs. The programme described above is no longer operating at AGH as a separate course, but it should should be continued with the use of the SEIPA platform. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrzejczak, A. (2015). Uniwersytet przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 4 (38), 117-130.
 2. Babbie, Ch. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Battistelli, A. i Odoardi, C. (1996). Imprenditorialita. Una ricerca psicosociale. Milano: Franco Angeli.
 4. Beliczyński, J., Mesjasz, Cz. i Stabryła, A. (2009). Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy. W: A. Stabryła (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 5. Cieślik, J. (2010). Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. Wydanie 2 zaktualizowane. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 6. Cieślik, J. (2014). Przedsiębiorczość, polityka, rozwój. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO.
 7. Cieślik, J., Guliński, J., Matusiak, Krzysztof B. i Skala-Poźniak, A. (2011). Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej. Poznań - Warszawa: PARP.
 8. Creswell, J. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approaches. Thousand Oaks: Sage Publication.
 9. Drucker, P.F. (2004). Dyscyplina w podejściu do innowacji. Harvard Business Review Polska, 11, styczeń, 100-105.
 10. Educazione all'imprenditorialità. Una guida per gli insegnanti, 2014. Commissione Europea, Bruxelles. Pozyskano z: pdf. http://www.istitutopesenti.gov.it/INFO/Guide_Entrepreneurship%20Education_2014_IT.pdf (dostęp: 15.04.2016).
 11. Etzkowitz, H. i Leydesdorff L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and ''Mode 2'' to a Triple Helix of university-industry-government relations. Research Policy, 29. Pozyskano z: pdf. http://www.uni-klu.ac.at/wiho/downloads/Etzk.pdf (dostęp: 08.02.2016).
 12. European Commission. (2008). Entreprenurship in higher education, especially within non-business studies. Final Report of the Expert Group. Bruksela.
 13. Filipowicz, G. (2014). Zarządzanie kompetencjami: perspektywa firmowa i osobista. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 14. Klucznik-Törő , A. (2012). Nauczanie przedsiębiorczości w świetle światowej literatury przedmiotu. e - mentor, 47. Pozyskano z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/47/id/966.
 15. Kosała, M. (2014). Innowacje jako źródło przedsiębiorczości. W: J. Targalski (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 16. Lisowska, E. (2015). Global Innovation Index 2015. Kwartalnik Urzędu Patentowego RP, 4. Warszawa: Urząd Patentowy RP.
 17. Mamak-Zdanecka, M. i Kapralska, Ł. (2010). Sprawozdanie z realizacji pilotażowych zajęć dydaktycznych w zakresie Przedsiębiorczości technologicznej w ramach projektu SEIPA. Sprawozdanie. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, (maszynopis niepublikowany).
 18. Moszkowicz, K. (2014). Presja innowacyjności na współczesne zarządzanie strategiczne. W: A. Kaleta (red.), Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 19. Oleksyn, T. (2006). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 20. Piróg, D. (2015). Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 364-376.
 21. Salomon, J.J. (1999). Les enjeux economiques et politiques de l'innovation. W: M. Leclerc (red.), Les politiques de la science et de la technologie: d'un paradigme a l'autre. Montreal.
 22. Strategia Europa 2020. KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020, 2010. Bruksela.
 23. Strumińska-Kutra, M. i Składkiewicz, I. (2012). Studium przypadku. W: D. Jemielak (red.), Badania jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Targalski, J. (red). (2014). Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 25. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. (2013). Umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości. Raport dot. Polski z badania zrealizowanego w ramach Programu na rzecz Lokalnego Rozwoju Gospodarczego i Zatrudnienia (LEED) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Warszawa: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Pozyskano z: http://www.uj.edu.pl/documents/102715934/0a46c4c2-19af-4d84-8410-b1e5361e4550.
 26. http://www.agh.edu.pl/wspolpraca/oferta-dla-biznesu/.
 27. https://www.britishcouncil.pl/projekty/sztuka/centres.
 28. http://centres-eu.org/.
 29. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/files/education/effects_impact_high_edu_final_report_en.pdf.
 30. http://www.marr.pl/dla-firm-i-naukowcow/.
 31. http://www.marr.pl/projekty/zieloneswiatlo.
 32. http://www.seipa.edu.pl/index.php/ida/402/.
 33. http://www.seipa.edu.pl/s/p/artykuly/45/459/i%20edukacja.JPG.
 34. Przedsiębiorczość przedmiot z przyszłością http://www.refernet.pl/public/publikacje/_39.pdf.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1534014
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu