BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Abramek Edyta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Pańkowska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Ocena możliwości implementacji MOOCs
The Evaluation of the Possibility of the Implementation of MOOCs
Source
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 34, s. 263-281, rys., bibliogr. 18 poz.
Horizons of Education
Issue title
Edukacja w służbie przedsiębiorczości
Keyword
Kursy online, Edukacja, Edukacja przedsiębiorcza, Przedsiębiorczość, Kształcenie ekonomistów, Samokształcenie, Studenci
Online courses, Education, Entrepreneurial education, Entrepreneurship, Education of economists, Self-education, Students
Note
streszcz., summ.
Abstract
CEL NAUKOWY: Tematem artykułu są wykłady MOOCs, czyli masowe, otwarte i udostępniane przez Internet, oraz ich rola w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych wśród osób zainteresowanych tzw. samokształceniem. Celem badań była ocena stanu wiedzy, zaangażowania i oczekiwań studentów odnośnie do wykładów MOOCs. PROBLEMY I METODY BADAWCZE: Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych odnośnie do MOOCs (Massive Open Online Courses). Badania przeprowadzono na grupie studentów. Dla określenia dostępności kursów MOOCs zbadano m.in. możliwości wykorzystania urządzeń mobilnych przez studentów. Wśród rozważanych aspektów badawczych znalazła się także analiza kursów MOOCs w kontekście ich treści. Analizę przeprowadzono na przykładzie wybranych wykładów, tj.: Technologie informacyjne, Przedsiębiorczość i Zarządzanie projektem, których treści i materiały były udostępnione w Internecie jako wykłady MOOCs. PROCES WYWODU: Wnioski płynące z badań skonfrontowano z rozważaniami teoretycznymi w tym zakresie i przedstawiono w formie implikacji na potrzeby prac związanych z rozszerzeniem oferty dydaktycznej uczelni w Polsce o masowe, otwarte, dostępne online i darmowe szkolenia. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Badania wskazują na to, że zdobywanie wiedzy z wykorzystaniem MOOCs w Polsce stanowi jeszcze niszę rynkową, choć analiza wybranej grupy studentów potwierdziła zainteresowanie tą formą pozyskiwania wiedzy oraz wykazała aktywność studentów w tym kierunku. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Monitorowanie zainteresowania studentów wykładami MOOCs w Polsce jest istotne, ponieważ mogą one się stać dla uczelni (posiadającej tego typu szkolenia w swojej ofercie) jednym ze sposobów na pozyskanie studenta na etapie rekrutacji, ale także sposobem uzupełniania jego wiedzy o wiedzę specjalistyczną. Jeżeli więcej studentów zacznie angażować się w tego typu kursy, uczelnie w Polsce będą musiały wypracować modele kształcenia z udziałem MOOCs. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The article is devoted to Massive Open Online Courses (MOOCs) and their role in developing the entrepreneurial mindset of people interested in self-education. The aim of the study is to assess students' state of knowledge, commitment and expectations regarding MOOCs. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The article presents the results of a survey regarding MOOCs conducted among university students. Additionally, the possibility of using mobile devices in assessing MOOCs accessibility is also analysed. The analysis of the content of MOOCs is performed using as an example Information Technology, Entrepreneurship and Project Management courses, which are available on the Internet as MOOCs. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The conclusions of the study are confronted with theoretical considerations and are presented in the form of implications for work related to the extension of the educational offer of universities in Poland, by massive, open, online, and free trainings. RESEARCH RESULTS: The study indicates that supplementing one's education with MOOCs is not yet very popular in Poland, but the survey conducted in a selected group of students has confirmed that students are interested in MOOCs, and they take an active part in them. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Monitoring students' interest in MOOCs is important in Poland because universities which offer this type of courses can use them as one of the ways to attract students already during the recruitment process and also as a way of supplementing their knowledge by specialistic expertise. If more students begin to take part in this type of courses, universities in Poland will have to develop educational models involving MOOCs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bonvillian, W.B. i Singer, S.R. (2013). The Online Challenge to Higher Education. Issues in Science and Technology, 29(4). Pozyskano z: issues.org (dostęp: 22.07.2016).
 2. Clarke, T. (2013). The advance of the MOOCs (massive open online courses). The impending globalization of business education? Education + Training, 55(4/5), 403-413. Pozyskano z: www.emeraldinsight.com (dostęp: 22.07.2016).
 3. Class Central 2011-2016. Pozyskano z: www.class-central.com (dostęp: 09.02.2016).
 4. Copernicus College. Pozyskano z: www.copernicuscollege.pl (dostęp: 22.07.2016).
 5. Duderstadt, J.J. (2012). The future of the university: A perspective from the Oort Cloud. Social Research, 79(3), 579-600,786. Pozyskano z: http://search.proquest.com/docview/1321129788?accountid=45580 (dostęp: 22.07.2016).
 6. Econet. Pozyskano z: www.econet.pl (dostęp: 09.02.2016).
 7. Gaebel, M. (2014). MOOC masowe otwarte kursy online. Pozyskano z: www.frse.org.pl/publikacje (dostęp: 09.02.2016).
 8. IT Szkoła. Pozyskano z: http://it-szkola.edu.pl/kursyu (dostęp: 09.02.2016).
 9. Koller, D. (2012). What we're learning from online education, TEDTalks (plik wideo). Pozyskano z: https://www.youtube.com/watch?v=U6FvJ6jMGHU (dostęp: 12.02.2016).
 10. MOOC and open Course Providers. Pozyskano z: www.mooc.ca/providers.htm (dostęp: 12.02.2016).
 11. Open AGH e-podręczniki. Pozyskano z: http://open.agh.edu.pl/course/index.php (dostęp: 09.02.2016).
 12. OpenEducationEuropa. Pozyskano z: http://www.openeducationeuropa.eu/en/european_scoreboard_moocs (dostęp: 12.02.2016).
 13. Pomerol, J.Ch., Epelboin, Y. i Thoury, C. (2015). MOOCs. Design, Use and Business Models. Wiley-ISTE, USA.
 14. Pope, J. (2014). What Are MOOCs Good For? MIT Technology Review. Pozyskano z: https://www.technologyreview.com/s/533406/what-are-moocs-good-for/ (dostęp: 12.02.2016).
 15. Sadler, P.M. i Good, E. (2006). The impact of Self-and Peer-Grading on Student Learning. Educational Assessment 11(1), 1-31. Pozyskano z: https://www.cfa.harvard.edu/sed/staff/Sadler/articles/Sadler%20and%20Good%20EA.pdf (dostęp: 12.02.2016).
 16. Shahdad, M. (2014). The Rise of the Student as a Consumer of Education. Contemporary Issues in Education Research, 7(1), 19-22.
 17. Uniwersytet Wirtualny. Pozyskano z: www.uniwersytet-wirtualny.edu.pl (dostęp: 09.02.2016).
 18. Varonis, E.M. (2014). Most courses are not born digital. An overview of the Quality Matters peer review process for online course design. Campus-Wide Information Systems, 31(4), 217-229. Pozyskano z: www.emeraldinsight.com (dostęp: 22.07.2016).
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1534015
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu