BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Suszek Wioletta (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Academic Coaching Centre - przykład kreowania postaw przedsiębiorczych społeczności akademickiej
The Academic Coaching Centre - an Example of Creating Entrepreneurial Attitudes of an Academic Community
Source
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 34, s. 323-341, rys., bibliogr. 25 poz.
Horizons of Education
Issue title
Edukacja w służbie przedsiębiorczości
Keyword
Edukacja w zakresie przedsiębiorczości, Edukacja przedsiębiorcza, Kształcenie menedżerów, Coaching, Studenci
Entrepreneurship education, Entrepreneurial education, Managers training, Coaching, Students
Note
streszcz., summ.
Company
Akademia Morska w Gdyni
Gdynia Maritime University
Country
Gdynia
Gdynia
Abstract
CEL NAUKOWY: Celem naukowym artykułu jest próba zweryfikowania zasadności stosowania metody coachingu w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych studentów oraz przybliżenie działalności Academic Coaching Centre (ACC) - projektu realizowanego na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni, wykorzystującego metodę coachingu w celu kreowania i rozwoju postaw przedsiębiorczych studentów. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy określono poprzez postawienie pytania: w jakim stopniu i zakresie, zdaniem studentów, umiejętność stosowania metody coachingu przyczynia się do rozwoju ich przedsiębiorczości? Badanie przeprowadzono z zastosowaniem kwestionariusza ankietowego skierowanego do wszystkich 68 uczestników projektu ACC w latach 2012-2015. Respondenci stanowili zatem populację generalną, a badanie uznać można za pełne. Proces analizy danych oparto na klasycznej mierze tendencji centralnej - średniej arytmetycznej oraz wskaźniku struktury. PROCES WYWODU: Podejmowanie działalności gospodarczej wymaga odpowiedniego przygotowania prawno-merytorycznego i specyficznych kompetencji. Rolą uczelni wyższej jest m.in. kształcenie na poziomie akademickim i w rezultacie przygotowanie studentów do przyszłej kariery zawodowej, często w formie samozatrudnienia. W jaki sposób zatem wspierać rozwój przedsiębiorczości akademickiej studentów, aby byli oni gotowi do podejmowania działalności gospodarczej pod względem posiadanej wiedzy, umiejętności i specyficznych kompetencji? WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wyniki badania pozwoliły na zweryfikowanie problemu badawczego. 94% badanych dostrzega wymierne korzyści stosowania coachingu w kształtowaniu postawy przedsiębiorczej i rozwoju potencjalnej kariery zawodowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Mając na uwadze opinię respondentów, można rekomendować stosowanie metody coachingu jako skutecznego sposobu wspierania rozwoju i kształtowania postaw przedsiębiorczych studentów różnych kierunków studiów. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to verify the legitimacy of using coaching methods in developing entrepreneurial attitudes of students and to present activities undertaken by members of the Academic Coaching Centre (ACC) in the Faculty of Entrepreneurship and Quality Science of Gdynia Maritime University. The ACC uses the method of coaching to create and develop entrepreneurial attitudes among students. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem focuses on answering the following question: To what extent and scope, in the opinion of students, does the ability to use coaching methods contribute to the development of their entrepreneurship? The study was conducted with the use of a questionnaire sent to all 68 ACC members in the years 2012-2015. The respondents were, therefore, a general population and the survey can be considered complete. The process of data analysis was based on the classic measure of central tendency - the arithmetic average and the rate structure. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Undertaking any business activity requires proper preparation of legal, technical and specific competencies. The role of university education, among others, is to ensure education on the academic level, and, as a result, to prepare students for their future careers, often in the form of self-employment. How, therefore, can we encourage the development of academic entrepreneurship among students so that they can be ready to take up economic activities, in terms of knowledge, skills and specific competencies? RESEARCH RESULTS: The results of the study allow us to verify the research problem. 94% of respondents see tangible benefits of coaching in shaping the entrepreneurial mindset and the development of potential career related to business activities. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Taking into account the opinions of the respondents, the method of coaching can be recommended as an effective way of promoting development and of shaping entrepreneurial attitudes among students from different fields of studies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bandura, A. (2007). Teoria społecznego uczenia się. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Blythe, J. (2002). Komunikacja marketingowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 3. Carter, A. (2006). Practical Methods for Evaluating Coaching. Brighton UK: Institute for Employment Studies University of Sussex.
 4. Chyba, Z. i Grudzewski, W.M. (2011). Przedsiębiorczość akademicka w Polsce osiąganie przewagi konkurencyjnej w wyniku komercjalizacji technologii. Warszawa: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa.
 5. Creswell, J.W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 6. Feldman, D.C. i Lankau, M.J. (2005). Executive coaching: A review and agenda for future research. Journal of Management, 31(6), 829-848.
 7. Guliński, J. i Zasiadły, K. (red.). (2005). Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka. Światowe doświadczenia. Warszawa: Wydawnictwo PARP.
 8. Haberla, M. (2012). Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. Nauki o Zarządzaniu, 2 (11).
 9. Kwieciński, L. i Młodzińska-Granek, A. (2014). Academic Entrepreneurship in the humanites and Social Sciences: Research Condudted among Students of Wroclaw Uniwersity. Horyzonty Wychowania, Vol. 13, No. 26, 33-49.
 10. Levenson, A. (2009). Measuring and Maximizing the Business Impact of Executive Coaching. Consulting Psychology Journal Practice and Research, 61(2), 103-121.
 11. McDermott, M., Levenson, A. i Newton, S. (2007). What coaching can and cannot do for your organization. Human Resource Planning, 30(2), 30-37.
 12. Mroziewski, M. (2005). Style kierowania i zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 13. Piecuch, T. (2013). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 14. Plawgo, B. (red.). (2011). Przedsiębiorczość akademicka - stan, bariery przesłanki rozwoju. Łomża: Wydawnictwo Tekst.
 15. Poznańska, K. (2014). Przedsiębiorczość akademicka - cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej. W: T. Kraśnicka (red.), Innowacyjność współczesnych organizacji. Kierunki i wyniki badań. Część II. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 164-172.
 16. Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) - zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badania, (2009). Warszawa: Wydawnictwo PARP.
 17. Shane, S. (2004). Academic entrepreneurship: University Spinoff and Wealth Creation. New Horizons in Entrepreneurship. Massachusetts: EE Publishing Limited.
 18. Sidor-Rządkowska, M. (red.). (2009). Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków. Kraków: Wydawnictwo Oficyna Wolters Kluwer Business.
 19. Smółka, P. (red.). (2009). Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 20. Starr, J. (2005). Coaching. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 21. Tomanowicz, P. (2006). Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo PARP.
 22. Whitmore, J. (2002). Coaching for Performance and Leadership: GROWing People, Performance and Purpose. London: Nicholas Brearley Publishing.
 23. Wujec, B. (2007). Efekty coachingu - przegląd badań. Kadry w Polsce. Nowoczesna Firma. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Zarządzania. Pozyskano z: http://inspired.pl/efekty-coachingu-przeglad-badan/ (dostęp: 17.12.2015).
 24. Wujec, B. (2012). Geneza i definicje coachingu. Coaching Review 1(4), 4-28.
 25. Żukowska, J. (2012). Naukowe ujęcie coachingu. W: P. Wachowiak (red.), Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo SGH, 271-281.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1534019
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu