BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubacha-Sember Judyta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Główne nurty i kierunki badań nad przedsiębiorczością kobiet
The Main Trends and Directions of Research on Women's Entrepreneurship
Source
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 34, s. 343-361, wykr., tab., bibliogr. 77 poz.
Horizons of Education
Issue title
Edukacja w służbie przedsiębiorczości
Keyword
Przedsiębiorczość, Kobieta, Kobieta w biznesie, Aktywność zawodowa kobiet
Entrepreneurship, Woman, Women in business, Female economic activity
Note
streszcz., summ. ; Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 054/WE-KPI/02/2015/S/5054 pt. "Przedsiębiorczość inkluzywna: współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Abstract
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest zarówno przedstawienie, omówienie i uporządkowanie głównych nurtów i kierunków badań nad przedsiębiorczością kobiet (cel teoriopoznawczy), jak i omówienie aktualnych danych statystycznych w zakresie tendencji i stanu przedsiębiorczości kobiet w krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Artykuł stanowi próbę usystematyzowania podejść do badania przedsiębiorczości kobiet oraz prezentuje determinanty rozwoju przedsiębiorczości kobiet wskazane w dotychczasowych badaniach. Tematyka artykułu stanowi ważny i aktualny nurt badań nad przedsiębiorczością inkluzywną. W części teoretyczno-opisowej dokonano przeglądu literatury przedmiotu na podstawie literatury polsko- i anglojęzycznej. Część analityczna wykorzystuje badania wtórne. PROCES WYWODU: W pierwszej części dokonano podziału artykułów naukowych poruszających tematykę przedsiębiorczości kobiet ze względu na główne problemy badawcze analizowane w badaniach. Następnie prezentowana jest poszerzona analiza barier przedsiębiorczości kobiet w świetle dotychczasowych badań. W ostatniej części przedstawione zostały dane statystyczne na temat przedsiębiorczości kobiet w Polsce i krajach Unii Europejskiej. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Główne kierunki badań, zidentyfikowane w niniejszym przeglądzie literatury, to: bariery przedsiębiorczości kobiet, motywacje rozpoczynania działalności gospodarczej przez kobiety, wsparcie na rzecz przedsiębiorczości kobiet, badania porównawcze przedsiębiorczości kobiet i mężczyzn. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Dalsze badania ukierunkowane powinny być na zrozumienie mechanizmów rozpoczynania działalności gospodarczej przez kobiety oraz identyfikację istniejących barier. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to present, discuss and systematize the main trends and directions of studies on women's entrepreneurship (epistemological objective) and to discuss current statistics on trends and the state of women's entrepreneurship in the European Union, with particular emphasis on Poland. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The article deals with an important and topical area of research on the inclusive entrepreneurship. In the theoretical-descriptive part, a review of subject literature is conducted on the basis of Polish and English literature. The analytical part is based on secondary data. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: In the first part academic papers describing women's entrepreneurship are divided into groups according to the major research problems analysed in them. Then, an extended analysis of barriers to women's entrepreneurship in the light of previous studies is presented. In the last part statistical data on women's entrepreneurship in Poland and the European Union are reported and discussed. RESEARCH RESULTS: The main research directions, identified in the review of the subject literature, include: barriers to women's entrepreneurship, women's motivation for starting a business, support available for women's entrepreneurship, and a comparative study of men's and women's entrepreneurship. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Further research should be directed at understanding the mechanisms governing women's willingness to start their own business and at identifying the existing barriers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk, A. i Gorzelany-Plesińska, J. (2008). Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 793, 29-51.
 2. Ahl, H. (2006). Why Research on Women Entrepreneurs Needs New Directions. Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 30, Iss. 5, 595-621.
 3. Ascher, J. (2012). Female Entrepreneurship - An Appropriate Response to Gender Discrimination. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), Vol. 8, Iss. 4, 97-114.
 4. Auleytner, J. (red.). (2007). Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy SPO RZL 1.6(b). Raport końcowy. Warszawa.
 5. Balcerzak-Paradowska z zespołem. (2011). Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 6. Błaszczak-Przybycińska, I. (1999). Zajęcia domowe w dobowym budżecie czasu. Wiadomości Statystyczne, 7, 30-39.
 7. Błaszczak-Przybycińska, I. (2005). Wycena pracy własnej gospodarstw domowych na podstawie badania budżetu czasu. W: GUS, Budżet czasu ludności 1 VI 2003-31 V 2004, 76-98.
 8. Błaszczak-Przybycińska, I. (2014). Wartość pracy domowej - wycena empiryczna na podstawie ogólnopolskiego badania budżetu czasu ludności. W: A. Kubów i J. Szczepaniak-Sienniak (red.), Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii. Doświadczenia innych państw europejskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 364, 44-59.
 9. Błaszczak-Przybycińska, I. i Marszałek, M. (2015). Wycena pracy własnej gospodarstw domowych na podstawie badania budżetu czasu. W: P. Łysoń wraz z zespołem, Budżet czasu ludności 2013. Część I. Warszawa: GUS, 131-183.
 10. Borowska, A. (2013). Determinanty i bariery przedsiębiorczości kobiet w Polsce. Economics and Management, 3, 152-162.
 11. Brush, C.G. (1992). Research on Women Bussines Owners: Past Trends, a New Perspective and Future Directions. Entrepreneurship, Theory and Practice, Vol. 16, No. 4, 5-30.
 12. Brush, C.G., de Bruin, A. i Welter F. (2009). A GenderAware Framework for Women's Entrepreneurship. International Journal of Gender and Entrepreneurship, Vol. 1, Iss: 1, 8-24.
 13. Brush, C.G. et al. (red.). (2006). Growth-oriented Women Entrepreneurs and their Businesses. A Global Research Perspective. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar.
 14. Buttner, E.H. i Rosen, B. (1988). Bank Loan Officers' Perceptions of the Characteristics of Men, Women and Successful Entrepreneurs. Journal of Business Venturing, Vol. 3, Iss. 3, 249-258.
 15. Buttner, E.H. i Rosen, B. (1989). Funding New Business Ventures: Are Decision Makers Biased Against Women? Journal of Business Venturing, Vol. 4, Iss. 4, 249-261.
 16. Carter, N., Brish, C.G., Greene, P., Gatewood, E. i Hart, M. (2003). Women Entrepreneurs Who Break Through to Equity Financing: The Influence of Human, Social and Financial Capital. Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance, Vol. 5, Iss. 1, 1-28.
 17. Chadeau, A. (1992). What is Hauseholds' Non-Market Production Worth? OECD Economic Studies, No. 18, Spring.
 18. Clark, C. (1958). The Economics of House-Work, Bulletin of the Oxford University Institute of Economics & Statistics. Volume 20, Issue 2, 205-211.
 19. Coleman, S. (2000). Access to Capital and Terms of Credit: A Comparison of Men- and Women- Owned Small Businesses. Journal of Small Business Management, Vol. 38, No. 3, 37-52.
 20. Corsi, M. (2014). Economic Independence and the Position of Women on the Labour Market of the European Union. Brussels: European Parliament.
 21. Czajkowska, A. (2009). Wspieranie przedsiębiorczości kobiet. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2(13), T. 2, 415-426.
 22. DeCarlo, J.F. i Lyons, P.R. (1979). A Comparison of Selected Personal Characteristics of Minority and Non-Minority Female Entrepreneurs. Journal of Small Business Management, Vol. 17, No. 4, 222-229.
 23. Dybała, A. (red.). 2012. Mama w pracy czy w domu? Wyniki badań i analiz przeprowadzonych w ramach projektu innowacyjnego Pi Novum Subsydium. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 24. Eisner, R., Simons, E.R., Pieper, P.J. i Bender, S. (1982). Total Incomes in the United States, 1946-1976: A Summary Report. Review of Income and Wealth, Vol. 28, Iss. 2, 133-174.
 25. Elder, S. (2010). Women in labour markets: Measuring progress and identifying challenges. Geneva: International Labour Office.
 26. European Commision (2014a). Statistical Data on Women Entrepreneurs in Europe. Brussels: Directorate-General for Enterprise and Industry.
 27. European Commision (2014b). Statistical Data on Women Entrepreneurs in Europe Country Fiche Poland. Brussels: Directorate-General for Enterprise and Industry.
 28. Giannelli, G.C., Mangiavacchi, L. i Piccoli, L. (2010). GDP and the Value of Family Caretaking: How Much Does Europe Care? IZA Discussion Paper, No. 5046.
 29. Goldschmidt-Clermont, L. i Pagnossin-Aligisakis, E. (1999). Households' Non- SNA Production: Labour Time, Value of Labour and of Product, and Contribution to Extended Private Consumption. Review of Income and Wealth, Vol. 45, Iss. 4, 519-529.
 30. Gronau, R. (1973). The Intrafamily Allocation of Time: The Value of the Housewives' Time. The American Economic Review, Vol. 63, No. 4, 634-651.
 31. GUS. (2014). Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 32. Hakim, C. (1988). Women at Work: Recent Research on Women's Employment. Work, Employment and Society, Vol. 2, No. 1, 103-113.
 33. Hildebrand, V. i Williams, D.R. (2003). Self-Employment and Carring for Children: Evidence from Europe. IRISS Working Paper Series, No. 2003-06.
 34. Hisrich, R.D. i O'Brien, M. (1981). The Woman Entrepreneur. W: K.H. Vesper (red.), Frontiers of Entrepreneurial Research. Wellesley, MA: Babson College, 21-39.
 35. Hisrich, R.D. i O'Brien, M. (1982). The Woman Entrepreneur as a Reflection of the Type of Business. W: K.H. Vesper (red.), Frontiers of Entrepreneurial Research. Wellesley, MA: Babson College, 54-67.
 36. Ironmonger, D.S. (1994). Modelling the Household Economy. W: M.J. Dutta (red.), Economics, Econometrics and the LINK: Essays in Honor of Lawrence R. Klein. Book Series: Contributions to Economic Analysis, Vol. 226, 397-418.
 37. Ironmonger, D.S. (1996). Counting Outputs, Capital Inputs and Caring Labor: Estimating Gross Household Product. Feminist Economics, Vol. 2, Iss. 3, 37-64.
 38. Jamali, D. (2009). Constraints and Opportunities Facing Women Entrepreneurs in Developing Countries. A Relational Perspective. Gender in Management: An International Journal, Vol. 24, No. 4, 232-251.
 39. Jennings, J.E. i Brush, C.G. (2013). Research on Women Entrepreneurs: Challenges to (and from) the Broader Entrepreneurship Literature? The Academy of Management Annals, Vol. 7, No. 1, 661-713.
 40. Kabeer, N. (2012). Women's Economic Empowerment and Inclusive Growth: Labour Markets and Enterprise Development. SIG Working Papers, 2012/1.
 41. Kacperska, M. (2011). Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce. Przegląd Politologiczny, 2, 179-188.
 42. Kałążna, K. (2006). Pozycja kobiet na polskim rynku pracy. Uwarunkowania prawne i rzeczywistość. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 1/, 73-99.
 43. Karvi, D. (2013). Female Entrepreneurship and the New Venture Creation An International Overview. New York: Routledge.
 44. Kendrick, J.W. (1972). Economic Accounts and Their Uses. New York: McGraw- Hill Book Company.
 45. Kendrick, J.W. (1979). Expanding Imputed Values in the National Income and Product Accounts. Review of Income and Wealth, Vol. 25, Iss. 4, 349-363.
 46. Kurowska, A., Dwórznik, I. i Franczak, P. (2011). Ekspertyza pt. Prawo sprzyjające przedsiębiorczości kobiet w Polsce. Rekomendacje zmian. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 47. Kuznets, S., Epstein, L. i Jenks, E. (1941). National Income and Its Composition, 1919-1938, Volume I. Cambridge: National Bureau of Economic Research.
 48. Lisowska, E. (2001). Przedsiębiorczość kobiet w Polsce na tle krajów Europy Środkowej Wschodniej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 49. Longman. 2009. Dictionary of Contemporary English. Fifth edition. Harlow: Pearson Education Limited.
 50. McCracken, K. et al. (2015). Women's Entrepreneurship: Closing the Gender Gap in Access to Financial and Other Services and in Social Entrepreneurship. Brussels: European Parliament.
 51. McGrath Cohoon, J., Wadhwa, V. i Mitchell, L. (2010). The Anatomy of an Entrepreneur. Are Successful Women Entrepreneurs Different from Men? Kauffman The Fundation of Entrepreneurship.
 52. Mitchell, W.C., King, W.I. i Macaulay F.R. (1921). Income in the United States: its Amount and Distribution, 1909-1919. W: Income in the United States: Its Amount and Distribution, 1909-1919. Vol. 1. Cambridge: National Bureau of Economic Research, 1-11.
 53. Nordhaus, W. i Tobin J. (1972). Is Growth Obsolete? Economic Research: Retrospect and Prospect, Vol. 5, Economic Growth, 1-80.
 54. OECD. (2004). Women's Entrepreneuship: Issues and Policies. 2nd OECD Conference of Ministers Responsible for Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs). Istanbul, Turkey, 3-5 June.
 55. Orhan, M. i Scott, D. (2001). Why Women Enter into Entrepreneurship: An Explanatory Model. Women in Management Review, Vol. 16, Iss: 5, 232-247.
 56. Pellegrino, E.T. i Reece, B.L. (1982). Perceived Formative and Operational Problems Encountered by Female Entrepreneurs in Retail and Service Firms. Journal of Small Business Management, Vol. 20, No. 2, 15-25.
 57. Pines, A.M., Lerner, M. i Schwarts, D. (2010). Gender Differences in Entrepreneurship. Equality, Diversity and Inclusion in Times of Global Crisis. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, Vol. 29, No. 2, 186-198.
 58. Rollnik-Sadowska, E. (2010). Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 59. Schwartz, E. (1976). Entrepreneurship: A new female frontier. Journal of Contemporary Business, Vol. 5, No. 1, 47-76.
 60. Sexton, D.L. i Bowman-Upton, N. (1990). Female and Male Entrepreneurs: Psychological Characteristics and Their Role in Gender-Related Discrimination. Journal of Business Venturing, Vol. 5, Iss. 1, 29-36.
 61. Sexton, D.L. i Kent, C.A. (1981). Female Executives and Entrepreneurs: A Preliminary Comparison. W: K.H. Vesper (red.), Frontiers of entrepreneurship research. Wellesley, MA: Babson College, 40-55.
 62. Shane, S., Kolvereid, L. i Westhead, P. (1991). An exploratory examination of the reasons leading to new firm formation across country and gender. Journal of Business Venturing, Vol. 6, Iss. 6, 431-446.
 63. Steiber, N. i Hass, B. (2012). Advances in Explaining Women's Employment Patterns. Socio-Economic Review, 10(2), 343-367.
 64. Surdej, A. i Wach, K. (2011). Kierunki działań Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 855, 75-96.
 65. Szczerbińska, L. (1986). Wartość pracy gospodarstw domowych w Polsce w 1983 r. Warszawa: GUS.
 66. Szczerbińska, L. (1980). Wycena pracy gospodarstw domowych. Warszawa: GUS.
 67. Truss, C. (1992). The World of Women's Work: The Benefits of CrossNational Research on Women's Employment. Management Research News, Vol. 15, Iss: 5/6, 20-22.
 68. Ulman, P. (2011). Wynagrodzenie kobiet i mężczyzn w Polsce i ich zróżnicowanie. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Metody analizy danych, nr 876, 133-148.
 69. United Nations Economic Commission for Europe (2004). Access to Financing and ICT for Women Enterpreneurs in the UNECE Region. Geneva and New York: United Nations Publications.
 70. Wach, K. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury. Przedsiębiorczość - Edukacja, vol. 11, 23-36.
 71. Wach, K. (2015). Przedsiębiorczość seniorów jako komponent przedsiębiorczości inkluzywnej: wstępna synteza. Horyzonty Wychowania, vol. 14, 32, 99-112.
 72. Walker, K. i Gauger, W.H. (1973). Time and its dolar value in household work. Family Economics Review, vol. 7, 8-13.
 73. Williams, D.R. (2004). Effects of Childcare Activities on the Duration of Self- Employment in Europe. Entrepreneurship Theory and Practice Vol. 28, Iss. 5, 467-485.
 74. Van der Lippe, T. i van Dijk, L. (2002). Comparative Research on Women's Employment. Annual Review of Sociology, Vol. 28, 221-241.
 75. Verheul, I., van Stel, A. i Thurik, R. (2004). Explaining female and male entrepreneurship across 29 countries. SCALES-paper N200403.
 76. Vossenberg, S. (2013). Women Entrepreneurship Promotion in Developing Countries: What explains the gender gap in entrepreneurship and how to close it? Maastricht School of Management Working Paper, No. 2013/08.
 77. Zięba, K. (2010). Płeć właściciela/ menadżera jako czynnik kształtujący rozwój małej firmy; aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 585, 455-463.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1534020
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu