BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Golubieva Tetiana (Institute of Business Administration, Kryvyi Rig), Tutko Marta (Jagiellonian University in Krakow)
Title
Rozwój umiędzynarodowienia (w kontekście wyjazdów zagranicznych) w polskim i ukraińskim szkolnictwie wyższym
Development of the Internationalization "Abroad" in Polish and Ukrainian Higher Education
Source
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 34, s. 377-394, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Horizons of Education
Issue title
Edukacja w służbie przedsiębiorczości
Keyword
Internacjonalizacja, Szkolnictwo wyższe, Rozwój, Studenci
Internationalization, Higher education, Development, Students
Note
streszcz., summ.
Country
Ukraina, Polska
Ukraine, Poland
Abstract
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia rozwoju umiędzynarodowienia (w kontekście wyjazdów zagranicznych) na polskich i ukraińskich uniwersytetach. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawową metodą badawczą jest metoda porównawcza, a dokładnie metoda porównań międzynarodowych. Autorki skupiają się na porównaniu rozwoju umiędzynarodowienia (w kontekście wyjazdów zagranicznych) polskich i ukraińskich systemów edukacji w aspekcie narodowym i międzynarodowym. Oprócz metody porównawczej, autorki zastosowały również metodę badań wtórnych (analizę treści), metodę opisu oraz krytyczny przegląd literatury przedmiotu. PROCES WYWODU: Artykuł podzielony jest na następujące części: najpierw zdefiniowano definicje umiędzynarodowienia w szkolnictwie wyższym w Polsce i na Ukrainie. Następnie opisano fazy rozwoju umiędzynarodowienia (w kontekście wyjazdów zagranicznych) w polskim i ukraińskim szkolnictwie wyższym. W następnej części opisano proces umiędzynarodowienia w szerszym kontekście szkolnictwa wyższego w Europie, a cały artykuł wieńczy część zawierająca wnioski. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Badanie pozwoliło na wyciągnięcie wniosków pozwalających na weryfikację tezy o istnieniu zróżnicowanych form aktywności wchodzących w zakres umiędzynarodowienia (w kontekście wyjazdów zagranicznych) zarówno w Polsce jak i na Ukrainie. Wśród tych aktywności najbardziej rozpowszechnione w obu krajach są mobilność studentów i kadry akademickiej. Jednakże, w odniesieniu do takich form jak mobilność projektów, programów i dostawców usług, rozwój umiędzynarodowienia (w kontekście wyjazdów zagranicznych) wydaje się być bardziej zaawansowany w Polsce. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Umiędzynarodowienie i mobilność w obszarze szkolnictwa wyższego są wyzwaniem dla uniwersytetów w Polsce i na Ukrainie. Aby odpowiedzieć na to wyzwanie, wskazana jest dyskusja obejmująca swoim zasięgiem różne koncepcje, punkty sporne, praktyczne rozwiązania, trudności i nadzieje związane ze zjawiskiem umiędzynarodowienia i mobilności w obszarze szkolnictwa wyższego. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The scientific goal of the paper is to present the issue of the development of internationalization "abroad" in Polish and Ukrainian higher education. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The leading research method is a comparative method, specifically the method of international comparison. The authors focus on the national and institutional level of the comparison of the development of internationalization "abroad" in Polish and Ukrainian higher education systems. In addition to the comparative method, the authors apply the method of secondary research (desk research), the method of description and analysis and critique of the scientific literature. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The process of reasoning in the article is conducted in the following stages. First, the definition of internalization in higher education is given with respect to Polish and Ukrainian approach. Next, the stages in the development of internationalization "abroad" in Polish and Ukrainian higher education are featured. Afterwards, the development process of internationalization is presented against the background of processes occurring in the European higher education area. The paper ends with conclusions. RESEARCH RESULTS: The conclusions drawn in the paper allow for verifying the thesis that in both countries, Poland and Ukraine, the diversity of activities within internationalization "abroad" occurs. Among these activities mobility of students and academic teachers remain the most visible in Poland as well as in Ukraine. However, the development of internationalization "abroad" in relation to the mobility of projects, programmes and providers seems to be more advanced in Poland. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The debate over the internationalization and mobility in higher education is the challenge for both Polish and Ukrainian higher education institutions. It is important to discuss different concepts, points of contention, practical solutions, as well as the difficulties and hopes related to the phenomena of internationalization and mobility in the field of higher education. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Антонов, А. (2015). Державне регулювання процесу активізації академічної мобільності. Вісник Національного університету цивільного захисту, No. 2(3).
 2. Bologna beyond 2010. (2009). Report on the development of the European Higher Education Area. Background paper for the Bologna Follow-up Group prepared by the Benelux Bologna Secretariat. Leuven/Louvain-la-Neuve Ministerial Conference 28-29 April. Retrived from http://www.ehea.info/Uploads/LEUVEN/Beyond_2010_report_FINAL.pdf (access: 15.09.2015).
 3. Семченко, А. (2012). Интернационализация высшего образования как основа конкурентоспособности вузов. Вестник Саратовского Государственного Социально-Экономического Университета, 1 (40).
 4. Chilczuk, M. (2001). 50 lat kształcenia studentów zagranicznych w Polsce. Kontakt, 1-2 (27-28). Ośrodek Łączności z Cudzoziemcami Absolwentami Polskich Szkół Wyższych. Liaison Centre for Foreign Graduates of Polish Universities. Łódź. Retrived from http://www.copernicus.org.pl/kontakt/chilczuk.htm (access: 15.09.2015).
 5. Дяченко, А. (2015). Кластерний метод аналізу експортно-імпортних операцій на світовому ринку освітніх послуг. Молодий вчений, 7(22), part 1.
 6. Egron-Polak, E., Howard, L., Hunter, F., & de Wit, H. (2015). Internationalisation of Higher Education. Directorate-General for Internal Policies, European Union.
 7. Erasmus. (2016). Erasmus in numbers. Warszawa: Foundation for the Development of the Education System. Retrived from http://www.erasmus.org.pl/odnosniki-podstawowe/statystyki (access: 2.02.2016).
 8. European Commission/EACEA/Eurydice. (2015). The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 9. European Higher Education in a Global Setting. A Strategy for the External Dimension of the Bologna Process. (2007). Retrived from http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/WGR2007/Strategy-for-EHEA-in-global-setting.pdf (access: 15.09.2015).
 10. Higher Education Institutions and their Finances in 2013. (2014). Warsaw: Central Statistical Office.
 11. History of the Jagiellonian University. (2016). Kraków: Jagiellonian University in Kraków. Retrived from http://www.en.uj.edu.pl/en/about-university/history (access: 02.02.2016).
 12. Knight, J. (2008). Higher education in turmoil. The changing world of internationalization. Rotterdam: Sense Publisher.
 13. Колесник, Л. (2015). Международная академическая мобильность украинской молодежи в мировом контексте. Восток Европы, 1.
 14. Mobility for Better Learning. Mobility strategy 2020 for the European Higher Education Area (EHEA). (2012). Retrived from http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/2012%20EHEA%20Mobility%20Strategy.pdf (access: 15.09.2015).
 15. Понарина, Н. (2012). Глобализация высшего образования и проблемы интернационализации образовательных систем. Общество: социология, психология, педагогіка, No. 1.
 16. Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність № 579 - редакція від 12.08.2015. Retrived from http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248409199 (access: 25.02.2016).
 17. Публикация документов Государственной Службы Статистики Украины. Retrived from https://ukrstat.org/druk/publicat/kat_r/publosvita_r.htm (access: 25.02.2016).
 18. Рашкевич, Ю. (2015). Болонський процес та нова парадигма вищої освіти. Львів: Львівська політехніка.
 19. Siwińska, B. (2014). Uniwersytet ponad granicami. Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce i w Niemczech. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 20. Запрягаев, С., Караваева, Е., Карелина, И., & Салецкий, А. (2007). Глобализация и системы обеспечения качества высшего образования. Москва: МГУ.
 21. Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність № 579 - редакція від 12.08.2015. Retrived from http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248409199 (access: 25.02.2016).
 22. Публикация документов Государственной Службы Статистики Украины. Retrived from https://ukrstat.org/druk/publicat/kat_r/publosvita_r.htm (access: 25.02.2016).
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1534022
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu