BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Musiał Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Behawioralne determinanty zarządzania finansami osobistymi
Behavioral Determinants of Personal Finance Management
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 8, cz. 3, s. 187-198, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Terapia finansów
Keyword
Analiza behawioralna, Finanse osobiste, Osobowość człowieka, Proces podejmowania decyzji
Behaviour analysis, Personal finance, Human personality, Decision making process
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest wykazanie zależności pomiędzy wybranymi aspektami zarządzania finansami osobistymi i wybranymi czynnikami behawioralnymi. Niniejszy artykuł skupi się na dwóch cechach osobowości: temperamencie i podejściu do ryzyka oraz ich roli w zarządzaniu finansami osobistymi. W artykule przedstawione zostaną wybrane wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych wśród 1181 osób mieszkających w trzech województwach Polski: podkarpackim, dolnośląskim i zachodniopomorskim. Na podstawie przeprowadzonych badań udowodniono hipotezę, że istnieją różnice w zarządzaniu finansami osobistymi ze względu na osobowość osoby odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji finansowych w gospodarstwie domowym. (fragment tekstu)

In the literature, number of indicators that affect the management of personal finances are distinguished. One group of factors that significantly determine the financial decisions are behavioral factors, which include, among others - the personality. Personality is a collection of different features of an unit, including: temperament and approach to risk. The purpose of this article is to determine the impact of personality traits on the management of personal finances. For the purposes of the article, the following types of temperament have been assumed: choleric, phlegmatic, melancholic and sanguinic and three approaches to risk: aversion, neutrality and willingness. Following research hypothesis has also been set: There are differences in the management of personal finances due to the personality of the person responsible for making financial decisions in the household. The hypothesis has been verified on the basis of the results of research carried out on a sample of 1,181 people. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brown S., Taylor K. (2011), Household Finances and the "Big Five" Personality Traits, IZA DP, No. 6191, Bonn.
 2. Bywalec C. (2009), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Campbell J.Y., Cocoo J.F. (2003), Household Risk Management and Optimal Mortgage Choice, NBER Working Paper, No. 9759.
 4. Czapiński J. (red.), Panek T. (2013), Diagnoza społeczna 2013. Warunki życia Polaków, Warszawa.
 5. Dohmen T., Falk A., Huffman D. and others (2011), Individual Risk Attitudes: Measurement, Determinants, and Behavioral Consequences, "Journal of the European Economic Association", vol. 9, nr 3.
 6. Garman E.T., Forgue R. (2008), Personal Finance, Houghton Mifflin Company, USA.
 7. Goldfayn O. (2015), Personality Traits and Financial Decisions of the Households, dostępny w SSRN [online], http://ssrn.com/abstract=2764175, dostęp: 10 maja 2016.
 8. Jajuga K. (2014), Bank a gospodarstwo domowe - znaczenie edukacji i doradztwa [w:] S. Flejterski (red.), A. Gospodarowicz, Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego, ZBP, Warszawa.
 9. Jajuga K., Feldman Ł., Pietrzak R. i inni (2015), Integrated Risk Model in Household Life Cycle, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Jerzak M.A. (2009), Zarzadzanie ryzykiem cenowym jako czynnik poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych w warunkach liberalizacji Wspólnej Polityki Rolnej UE, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1.
 11. Kaczmarczyk S. (2011), Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa.
 12. Kapoor J.R., Dlabay L.R., Hughes R.J. (2007), Personal Finance 8th, McGraw-Hill, New York.
 13. Kausel E.E., Hansen E., Tapia P. (2016), Responsible Personal Finance: the Role of Conscientiousness in Bank and Pension Savings in Chile, "International Review of Finance", No. 16.
 14. Kłoczko-Gajewska, Sulewski P. (2009), Postawy rolników wobec ryzyka oraz sposoby jego ograniczania, "Roczniki Nauk Rolniczych", seria G, t. 96, nr 1.
 15. Łyskawa K. (1999), Dochody osób w starszym wieku a zarządzanie ryzykiem starości, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 1.
 16. Maciejewski G. (2010), Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 17. Młynarski S. (1990), Metody badań marketingowych, PWE, Warszawa.
 18. Musiał M. (2014), Determinanty efektywności gospodarowania finansami osobistymi [w:] B. Świecka (red.), Współczesne problemy finansów osobistych, CeDeWu, Szczecin.
 19. Palsson A.M. (1996), Does the Degree of Risk Aversion Vary with Household Characteristics?, "Journal of Economic Psychology", vol. 17, nr 6.
 20. Pompian M.M. (2012), Behavioral Finance and Investor Types, Wiley Finance, New Jersey.
 21. Solarz K. (2010), Zarządzanie ryzykiem finansowym codzienności, "Bezpieczny Bank", nr 3(42).
 22. Sulewski P. (2009), Rolnicy wobec ryzyka i potrzeby ubezpieczeń - opinie i postawy, "Roczniki Nauk Rolniczych", seria G, t. 96, nr 3.
 23. Świecka B. (2014), Finanse osobiste jako subdyscyplina finansów [w:] B. Świecka (red.) Współczesne problemy finansów osobistych, CeDeWu, Warszawa.
 24. Tyszka T. (2004), Psychologia ekonomiczna, GPW, Gdańsk.
 25. Waliszewski K. (2011), Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 26. Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M. (2011), Zachowania konsumentów. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 27. Żelazna K. (red.) (2002), Ekonomika konsumpcji. Elementy teorii, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu