BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
González Menéndez María del Carmen (University of Oviedo, Spain), Cuetо-Iglesias Begoña (University of Oviedo, Spain), Tejero Aroa (University of Oviedo, Spain)
Title
Reforms and Challenges in Spain : the Renewed Two-Pronged Approach
Reformy i wyzwania w Hiszpanii : nowe podejście do systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET)
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 6, s. 11-25, rys., bibliogr. 19 poz.
Human Resource Management
Keyword
Bezrobocie, Szkolenia, Kształcenie zawodowe, Pracodawcy
Unemployment, Training, Vocational training, Employers
Note
summ., streszcz.
Country
Hiszpania
Spain
Abstract
Wysoki poziom bezrobocia wśród młodzieży oraz nieproporcjonalnie niska liczba średnio wykwalifikowanych młodych ludzi, propagowanie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (Vocational Education and Training - VET) stało się priorytetem polityki władz hiszpańskich w drugiej dekadzie XXI wieku. Celem niniejszej pracy jest analiza głównych cech tego systemu, jak również wpływu przeprowadzonych w ostatnim czasie reform na jego efektywność oraz oczekujących na rozwiązanie kwestii. System VET składa się z dwóch ścieżek: szkoleń zawodowych (Professional Training - PT) w ramach systemu edukacyjnego oraz szkoleń zawodowych w systemie zatrudnienia (Professional Training for Employment - PTE) w ramach systemu aktywnej polityki rynku pracy. Szkolenia zawodowe postrzegane są jako druga opcja dla słabych uczniów, z których większość jednak wybiera zamiast tego rozwiązania ścieżkę akademicką. Efektem tego zjawiska jest niski odsetek pracowników o średnich kwalifikacjach. Z kolei system szkoleń zawodowych dla pracowników ma ograniczoną możliwość zapewnienia usług szkoleniowych w sytuacji wysokiej liczby bezrobotnych, ma również niewielki wpływ na ich zatrudnialność. Przeprowadzone ostatnio reformy mają na celu poprawę obu ścieżek systemu VET poprzez zwiększenie roli pracodawców. (abstrakt oryginalny)

With its high level of youth unemployment and a disproportionately low number of medium-level qualified young people, the promotion of VET became a policy priority in 2010s Spain. Analyzing the main traits of the system, the effect of recent reforms on its performance, and the pending challenges is the aim of this paper. The system consists of two branches: Professional Training (PT), within the educational system, and Professional Training for Employment (PTE), within the active labor market policies system. PT is perceived as a second option for poor performance students, with the majority of students opting for the academic track instead, which has led to a low percentage of medium-level qualified workers. PTE has a limited capacity to provide training services to the high proportion of unemployed workers, and has a low impact on employability. Recent reforms are trying to improve both tracks of VET by increasing the role of employers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. CEDEFOP (2014), Spain: VET in Europe - Country Report, Ministerio de Empleo у Seguridad Social, Madrid.
 2. CES, Consejo Económico у Social (2015), Competencias profesionales y empleabilidad, Consejo Económico у Social de España, Madrid.
 3. Cueto, B. and Suárez, P. (2015), "El papel de las políticas activas: una perspectiva desde las Comunidades Autónomas", Ekonomiaz-Revista Vasca de Economía, No. 87, pp. 282-309.
 4. Eichhorst, W., Rodríguez-Planas, N., Schmidl, R., and Zimmermann, K. F. (2015), "A Road Map to Vocational Education and Training in Industrialized Countries", ILR Review, 68(2), pp. 314-337.
 5. Eurofound (2014), Social Situation of Young People in Europe, Luxembourg: Publications Office of the European Union, available at http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2014/04/en/2/EF1404EN.pdf.
 6. European Commission (2016), EU Youth Report 2015, Luxembourg, Publication Office of the European Union, available at http://ec.europa.eu/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf.
 7. Felgueroso, F., Gutiérrez-Domènech, M., and Jiménez-Martín, S. (2014), "Dropout Trends and Educational Reforms: The Role of the LOGSE in Spain", IZA Journal of Labor Policy, 3(9), pp. 1-24, DOI, 10.1186/2193-9004-3-9.
 8. Field, S., Kis, V., and Kuczera, M. (2012), "A Skills Beyond School Commentary on Spain", OECD Reviews of Vocational Education and Training, available at www.oecd.org/edu/skillsbeyondschool/OECD%20Reviews%20of%20Vocational%20Education%20and%20Training%20-%20A%20Skills%20Beyond%20School%20Commentary%20on%20Spain.pdf.
 9. González-Menéndez, M. С., Guillén, A. M., Cueto, В., Gutiérrez, R., Mato, J., and Tejero, A. (2016), "Innovative Schemes to Improve School-to-Work Transitions in Spain: A Brief Analysis of the Youth Guarantee and the Dual Professional Training in Spain", Petmesidou, M. and González-Menéndez, M. C. (Editors), Policy Learning and Innovation Processes Drawing on EU and National Policy Frameworks on Youth: Synthesis Report, STYLE Working Papers, WP4.2., Brighton, CROME, available at http://www.styleresearch.eu/publications/working-papers.
 10. González-Menéndez, M., Guillén, A. M., Cueto, В., Gutiérrez, R., Mato J., and Tejero A. (2015), "Barriers to and Triggers of Policy Innovation and Knowledge Transfer in Spain", STYLE Working Papers, WP4.1/ES, Brighton, CROME, available at http://www.styleresearch.eu/publications/working-papers.
 11. Hadjivassiliou, K., Tassinari, A., Speckesser, S., Swift, S., and Bertram, C. (2015), "Policy Performance and Evaluation: United Kingdom", STYLE Working Papers, WP3.3/UK, Brighton, CROME, available at http://www.style-research.eu/publications/working-papers/.
 12. Homs, О. (2008), "La formación profesional en España. Hacia la sociedad del conocimiento", Colección Estudios Sociales, No. 25, Barcelona, Fundación "La Caixa", http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/contratos/datos/2015/septiembre_2015/CONVERTIDOS_MES.pdf.
 13. Martínez Usarralde, M. J. (2002), Historia de la formación profesional en España: de la ley de 1955 a los programas nacionales de Formación professional, Valencia, Universitat de València, Servei de Publicacions.
 14. OECD (2015), OECD Skills Strategy: Diagnostic Report, Spain, available at http://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/Diagnostic-report-Spain.pdf.
 15. Pin, J. R., Roig Molins, M., Susaeta Erburu, L., and Apascaritei, P. (2014), La formación profesional dual como reto nacional. Una perspectiva desde la empresa, IESE Bussiness School, Universidad de Navarra, available at http://www.iese.edu/research/pdfs/ST-0362.pdf.
 16. Royal Decree 1529/2012 of November 8th of 2012 por el que se desarrolla el contrato para la formación у el aprendizaje у se establecen las bases de la formación profesional dual (ВОЕ núm. 270, 8 de noviembre de 2012).
 17. SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal (2015), Estadísticas de paro registrado y contratación, Servicio Público de Empleo Estatal, Ministerio de Empleo у Seguridad Social.
 18. SGOFP, Subdirección General de Orientación у Formación Profesional (2014), Formación Profesional Dual. Seguimiento de Proyectos Formación Profesional Dual: Curso 2013-2014, Madrid, Subdirección General de Orientación Profesional.
 19. Ślezak, E. and Szopa, В. (2015), "Policy Performance and Evaluation: Poland", STYLE Working Papers, WP3.3/PL, Brighton, CROME, available at: http://www.style-research.eu/publications/working-papers/.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu