BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Safin Krzysztof (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Ścieżki kariery a przedsiębiorczość ludzi młodych
Career Paths vs. Young People's Entrepreneurship
Source
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 35, s. 177-197, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Horizons of Education
Issue title
Uniwersytet a przedsiębiorczość
Keyword
Kariera zawodowa, Przedsiębiorczość, Badania empiryczne, Młodzież
Professional career, Entrepreneurship, Empirical researches, Youth
Note
streszcz., summ.
Country
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstract
CEL NAUKOWY: Dostarczenie aktualnej wiedzy na temat przedsiębiorczych zachowań dolnośląskiej młodzieży na podstawie wyników badań empirycznych. PROBLEM I METODY BADAWCZE: W artykule przedstawiono problem pobudzania przedsiębiorczej aktywności młodych ludzi poprzez zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie zakładania własnej działalności. Problematykę artykułu przedstawiono na podstawie wyników przeprowadzonych badań empirycznych na populacji mieszkańców województwa dolnośląskiego w wieku 18-28 lat. Dobór respondentów do badań przeprowadzono w sposób losowy z kontrolą wieku, płci oraz wielkości miejsca zamieszkania. PROCES WYWODU: Przedsiębiorczość młodzieży testowano w modelu empirycznym jako układ postaw i wyborów (motywacji) w kontekście skłonności do założenia firmy, wyboru ścieżek kariery zawodowej oraz posiadanych kompetencji społecznych. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wyniki badań wskazują na rolę doświadczenia w wyborze ścieżek kariery zawodowej nakierowanych na przedsiębiorczość formalną. Jej model opiera się na pośrednim - między edukacją a prowadzeniem firmy - etapie pracy etatowej. Dla osób bezpośrednio po studiach podjęcie pracy etatowej wydaje się naturalnym i preferowanym stanem rzeczy. Osoby we wcześniejszym stadium edukacji są bardziej nastawione na różne opcje, w większym stopniu wskazując także brak zdecydowanych wyborów. Dla osób już posiadających pracę czy prowadzących własną firmę najważniejszy jest dotychczasowy obszar doświadczeń, który utrwala przyszłe wybory. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Badania pokazały, że przedsiębiorczość rozumiana zarówno jako zbiór kompetencji (cech), jak i zdolność oraz chęć założenia własnej firmy jest "dobrem rzadkim". Nie jest zatem "naturalnym" atrybutem młodości. Istotną rolę w konstruowaniu przedsiębiorczych ścieżek kariery odgrywa zdobyte doświadczenie zawodowe i praca etatowa. (abstrakt oryginalny)

SCIENTIFIC GOAL: To provide current knowledge about the entrepreneurial behavior of Lower Silesian youth based on the results of empirical research. RESEARCH ISSUE AND METHODS: The article presents the problem of stimulating entrepreneurial activity of young people by demand for knowledge and practical skills in setting up their own business. The issue of the article is presented based on the results of empirical research on the population of Lower Silesia aged 18-28 years. The selection of respondents to the research carried out at random control age, gender and size of place of residence. THE PROCESS OF REASONING: Youth entrepreneurship tested in empirical model as a set of attitudes and choices (motivation) in the context of the tendency to establish a company, choice of career paths and owned social competence. THE RESULTS OF SCIENTIFIC ANALYSIS: The results indicate the role of experience in choosing career paths aimed at the formal entrepreneurship. Its model is based on indirect - between education and running a business - stage regular job. For those directly after graduation to take a regular job seems a natural and preferred state of affairs. People in the earlier stages of education are more focused on the different options, indicating the greater the lack of decisive choices. For people who already have a job or are running their own business, it is the most important area of current experience that perpetuates future elections. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, RECOMMENDATIONS: Studies have shown that entrepreneurship understood as both a set of competencies (attributes), and the ability and the desire to start their own business is "rare." It is therefore not a "natural" attribute of youth. An important role in the construction of entrepreneurial career paths is fully professional experience and a regular job. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ács, Z.J., Szerb, L. i Autio, E. (2015). Global Entrepreneurship Index. Washington: The Global Entrepreneurship and Development Institute.
 2. Bae, T.J. i in. (2014). The Relationship Between Entrepreneurship Education and Entrepreneurial Intentions: A Meta-Analytic Review. Entrepreneurship Theory and Practice. Special Issue, Vol. 38, Issue 2, March.
 3. Bańka, A. (2007). Poradnictwo zawodowe w kształtowaniu przedsiębiorczości, kapitału kariery oraz zdolności zatrudnieniowej młodzieży. W: A. Biela (red.), Nauka pracy, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość młodzieży. Warszawa: Kancelaria Senatu.
 4. Castells, M. (2011). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Entrepreneurship Survey of the EU (25 Member States). (2007). United States, Iceland and Norway, The Gallup Organization, European Commission, April.
 6. Gaweł, A. i Pietrzykowski, M. (2015). Edukacja akademicka w postrzeganiu i kształtowaniu intencji przedsiębiorczych. Problemy Zarządzania, vol.13, nr 1 (51), t. 2.
 7. Meredith, G.G., Nelson, R.E. i Neck, P.A. (1982). The Practice of Enterpreneurship. Geneva: International Labour Office.
 8. Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów. (2013). Deloitte. Pozyskano z: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Deloitte_PierwszeKrokiNaRynkuPracy_2013_1.pdf.
 9. Safin, K. (2014). Przedsiębiorcze zachowania studentów - stan i konsekwencje dla dydaktyki. Horyzonty Wychowania, Vol. 13, No. 26.
 10. Standing, G. (2014a). The Precariat - The new dangerous class. Amalgam-časopis studenata sociologije, 6(6-7).
 11. Standing, G. (2014b). Prekariat: Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość - Edukacja, vol. 9.
 13. Van Gelderen, M. i in. (2015). From entrepreneurial intentions to actions: Selfcontrol and action-related doubt, fear, and aversion. Journal of Business Venturing, 30.
 14. Zellweger, T., Sieger, P. i Halter, F. (2011). Should I stay or should I go? Career choice intentions of students with family business background. Journal of Business Venturing, 26.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.153509
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu