BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barska Anetta (Uniwersytet Zielonogórski), Wyrwa Joanna (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Konsument wobec opakowań aktywnych i inteligentnych na rynku produktów spożywczych
Consumer Perception of Active and Intelligent Food Packaging
Source
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2016, nr 4, s. 138-161, rys., bibliogr. 57 poz.
Keyword
Przemysł spożywczy, Produkty żywnościowe, Opakowania, Badania ankietowe
Food industry, Food products, Packaging, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było określenie wiedzy i stosunku konsumentów do aktywnych oraz inteligentnych opakowań w branży spożywczej. Stosowanie tego rodzaju opakowań związane jest ze wzrostem zainteresowania wśród konsumentów wysokiej jakości żywnością oraz ich nowymi preferencjami, które wpływają na zmiany w podejściu do pakowania żywności. Badaniami ankietowymi objęto 372 dorosłych mieszkańców województwa lubuskiego, dokonujących zakupów produktów żywnościowych. Analiza wyników badań ankietowych wykazały, że stan wiedzy na temat opakowań aktywnych i inteligentnych wśród Lubuszan jest niewystarczający. Decydujący dla rozwoju opakowań aktywnych i inteligentnych jest pozytywny stosunek respondentów do dalszego rozwoju tych rozwiązań.(abstrakt oryginalny)

The paper discusses the essence and the use of active and intelligent packaging in the food industry. It presents the results of a survey whose aim was to determine the knowledge and attitudes of consumers towards this type of packaging. The survey was conducted on a sample of 372 respondents - inhabitants of the Lubuskie Voivodeship. The use of active and intelligent packaging is related to the growing consumer interest in high quality food and new consumer preferences which influence the changes in the approach to food packaging. The analysis of the survey results showed that although there are new solutions for active and intelligent packaging appearing on the market, the state of knowledge on them among the inhabitants of the Lubuskie Region is insufficient.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aday, M.S., Yener, U. (2015). Assessing consumers' adoption of active and intelligent packaging. British Food Journal, vol. 117(1), 157-177. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/BFJ-07- 2013-0191.
 2. Baran, J., Bińkowski, F. (2014). Znaczenie opakowań aktywnych i inteligentnych w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności. Logistyka, nr 6, s. 13113-13118.
 3. Barska, A. (2013). Kryteria wyboru produktów żywnościowych przez młodych konsumentów z Polski, Czech i Słowacji. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4(337), s. 113-121.
 4. Barska, A., Brzeska, J., Kozak, W., Lech, T., Melski, K., Wasilewski, T., Wyrwa, J., Zalewski, R.I. (2015). Towaroznawstwo 2.0 w działaniu na rzecz jakości innowacji. Poznań: Komisja Nauk Towaroznawczych, Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu.
 5. Borowy, T., Kubiak, M.S. (2008). Opakowania aktywne i inteligentne - nowe spojrzenie w przyszłość. Gospodarka Mięsna, nr 3, s. 32-34.
 6. Borzyszkowski, M. (2013). Technologia RFID - inteligentna praktyka. Gospodarka Mięsna, nr 5, s. 16-17.
 7. Brody, A.L., Bugusu, B., Han, J.H., Sand, C.K., Mchugh, T.H. (2008). Innovative food packaging solutions. Journal of Food Science, vol. 73(8), s. 107-116. DOI: 10.1111/j.1750- 3841.2008.00933.
 8. Bylok, F. (2016). Meandry konsumpcji we współczesnym społeczeństwie: konsumpcjonizm versus de konsumpcja. Annales. Etyka w życiu gospodarczym/Annales. Ethics in Economic Life, vol. 19(1), s. 55-69. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.19.1.04.
 9. Cichoń, M., Lesiów, T. (2013). Zasada działania innowacyjnych opakowań inteligentnych w przemyśle żywnościowym. Artykuł przeglądowy. Nauki Inżynierskie i Technologie, nr 2(9), s. 9-32.
 10. Cierpiszewski, R. (2015). Opakowania inteligentne. Acta Poligraphica, nr 6, s. 9-18.
 11. Cierpiszewski, R. (2016). Opakowania aktywne i inteligentne. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 12. Cyran, K. (2014). Dochód jako czynnik różnicujący zachowania konsumentów na rynku żywności (na przykładzie mieszkańców województwa podkarpackiego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 38(2), s. 365-376.
 13. Dainelli, D., Gontard, N., Spyropoulos, D., Zondervan-van den Beuken, E., Tobback, P. (2008). Active and intelligent food packaging: legal aspects and safety concerns. Trends in Food Science & Technology, vol. 19, Supplement 1, 103-112. DOI: 10.1016/j. tifs.2008.09.011.
 14. Dobrucka, R. (2014). Rozporządzenia unijne dla opakowań aktywnych i inteligentnych. Opakowanie, nr 2, 50-53.
 15. Drzewińska, E. (2010). Opakowania aktywne i inteligentne. Przegląd Papierniczy, nr 66, s. 443-444.
 16. Dybowski, G., Nosecka, B. (2015). Globalne megatrendy a wzrost gospodarczy i rozwój oparty na wiedzy - sektor żywnościowy. Warszawa: IERiGŻ - PIB.
 17. Farmer, N. (2016). Innowacje w opakowaniach żywności i napojów. Warszawa: PWN.
 18. Ghaani, M., Cozzolino, C.A., Castelli, G., Farris, S. (2016). An overview of the intelligent packaging technologies in the food sector. Trends in Food Science & Technology, vol. 51, s. 1-11. DOI: 10.1016/j.tifs.2016.02.008.
 19. Hales, C.F. (1999). Opakowanie jako instrument marketingu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 20. Hall, H. (2014). Nowy konsument a zmiany w metodach jego badania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 336, s. 163-173.
 21. Janicki, A. (2013). Opakowania aktywne i inteligentne. Systemy Logistyczne Wojsk, nr 39, s. 81-93.
 22. Korzeniowski, A., Ankiel-Homa, M., Czaja-Jagielska, N. (2011). Innowacje w opakowalnictwie. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 23. Kowalski, A., Figiel, S., Halamska, M. (2011). Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego. Polish Journal of Agronomy, nr 7, s. 29-42.
 24. Kozak, W., Biegańska, M. (2012). Integratory TTI jako innowacyjny element opakowania. Opakowanie, nr 9, s. 88-93.
 25. Kozak, W., Cierpiszewski, R. (2010a). Opakowania aktywne. Przemysł Spożywczy, t. 64, s. 54-57.
 26. Kozak, W., Cierpiszewski, R. (2010b). Opakowania inteligentne. Przemysł Spożywczy, t. 64, s. 36-38.
 27. Kubiak, M.S., Borowy, T. (2013). Opakowania inteligentne w zasięgu ręki. Opakowanie, nr 10, s. 51-54.
 28. Kucharska, B. (2014). Trendy w zachowaniach konsumentów jako uwarunkowanie innowacji w handlu detalicznym. W: Kos, B. (red.), Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych. Studia Ekonomiczne, nr 187, s. 220-228.
 29. Lesiów, T., Kosiorowska, M. (2006). Opakowania aktywne i inteligentne w przetwórstwie mięsa. Część I. Gospodarka Mięsna, nr 3, s. 12-18.
 30. Lisińska-Kuśnierz, M. ( 2011). Oczekiwania konsumentów dotyczące opakowań a realizacja ich potrzeb społeczno-ekonomicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Towaroznawstwo, nr 874, s. 89-100.
 31. Lisińska-Kuśnierz, M., Kawecka, A. (2012). Zapewnienie bezpieczeństwa opakowań produktów żywnościowych w łańcuchu dostaw. Handel Wewnętrzny, nr 1, s. 60-68.
 32. Maciejewski, G. (2015). Konsumenci wobec nowych trendów w konsumpcji - wyniki badań. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 232, 124-134.
 33. Martyn, A., Targoński, Z. (2010). Antymikrobiologiczne opakowania żywności. Żywność Nauka. Technologia. Jakość, 17(5), s. 3-44.
 34. Matel, A. (2015). Konsumpcja umiaru a współczesne trendy zachowań konsumenckich. Zarządzanie. Teoria i Praktyka, nr 13(3), s. 17-24.
 35. Nowacka, M., Fijałkowska, A. (2011). Inteligentne opakowania - przykłady i zastosowanie. Opakowanie, nr 5, 64-69.
 36. Nowacka, M., Fijałkowska, A. (2014). Zastosowanie inteligentnych opakowań w przemyśle fermentacyjnym i owocowo-warzywnym. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo- -Warzywny, nr 6, s. 4-6.
 37. Nowacka, M., Niemczuk, D. (2012). Nowoczesne materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością oraz ich wpływ na bezpieczeństwo żywności. Opakowanie, nr 6, s. 64-69.
 38. Patrzałek, W. (2014). Konsument wobec wyzwań współczesnych megatrendów. Handel Wewnętrzny, nr 4, s. 263-277.
 39. Pereira de Abreu, D.A., Cruz, J.M., Losada, P.P. (2012). Active and intelligent packaging for the food industry. Food Reviews International, vol. 28(2), s. 146-187. DOI: 10.1080/87559129.2011.595022.
 40. Popławski, W., Skawińska, E. (red.). (2012). Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 41. Popowicz, R., Lesiów, T. (2014a). Zasada działania innowacyjnych opakowań aktywnych w przemyśle żywnościowym. Artykuł przeglądowy. Nauki Inżynierskie i Technologie, nr 1(12), s. 82-101.
 42. Popowicz, R., Lesiów, T. (2014b). Innowacyjne opakowania aktywne w przemyśle spożywczym. Nauki Inżynierskie i Technologie, nr 2(13), s. 34-48.
 43. Realini, C.E., Marcos, B. (2014). Active and intelligent packaging systems for a modern society. Meat Science, vol. 98(3), s. 404-419.
 44. Restuccia, D., Spizzirri, U.G., Parisi, O.I., Cirillo, G., Curcio, M. Iemma, F., Puoci, F., Vinci, G., Picci, N. (2010). New EU regulation aspects and global market of active and intelligent packaging for food industry applications. Food Control, 21(11), s. 1425-1435. DOI:10.1016/j. foodcont.2010.04.028.
 45. Simpson, R., Almonacid, S., Nuñez, H., Pinto, M., Abakarov, A., Teixeira, A. (2012). Time temperature indicator to monitor cold chain distribution of fresh salmon (Salmo salar). Journal of Food Process Engineering, 35(5), s. 742-750. DOI: 10.1111/j.1745-4530.2010.00623.
 46. Sobczyk, G. (2014). Współczesna konsumpcja - nowe trendy na polskim rynku. Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA, nr 9(2), s. 87-104.
 47. Sykut, B., Kowalik, K., Droździel, P. (2013). Współczesne opakowania dla przemysłu żywnościowego. Nauki Inżynierskie i Technologie, nr 3(10), s. 114-121.
 48. Szymańska, A. (2007). Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 739, s. 1-18.
 49. Szymańska, A.I. (2013). Podejście kompozycyjne i dekompozycyjne w pomiarze wyrażonych preferencji konsumentów. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 21, s. 239-252.
 50. Ucherek, M. (2010). Oczekiwania konsumentów w zakresie użyteczności wprowadzanych do obrotu opakowań. Opakowanie, nr 2, s. 12-16.
 51. Vanderroost, M., Ragaert, P., Devlieghere, F., De Meulenaer, B. (2014). Intelligent food packaging: The next generation. Trends in Food Science & Technology, vol. 39(1), s. 47-62. DOI: 10.1016/j.tifs.2014.06.009.
 52. Wasiak, W. (2016). Przemysł i rynek opakowań w Polsce, dostępne na http://pub.oohmagazine.pl/OOH/OOH116.pdf, data dostępu 26.07.2016.
 53. Wasilik, K. (2014). Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów - konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona. Konsumpcja i Rozwój, nr 1(6), s. 66-77.
 54. Zalega, T. (2013a). Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku. Konsumpcja i Rozwój, nr 2(5), s. 3-21.
 55. Zalega, T. (2013b). Nowe trendy w zachowaniach konsumpcyjnych miejskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu. Marketing i Rynek, nr 8, s. 24-31.
 56. Zalega, T. (2015). Innowacje a konsumpcja i zachowania konsumpcyjne - wybrane zagadnienia. W: Olejniczuk-Merta, A. (red.), Konsumpcja i Innowacje (14-25). Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
 57. Zalega, T. (2016). Nowe trendy konsumpcyjne jako przejaw innowacyjnych zachowań współ- czesnych konsumentów. Nierówności społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 46, s. 202-225.
Cited by
Show
ISSN
0044-1600
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1225668
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu