BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bolek Monika (Uniwersytet Łódzki)
Title
Związek wzrostu przedsiębiorstwa z płynnością finansową w kontekście posiadanego potencjału wzrostu na przykładzie spółek notowanych na NewConnect
Comapny Growth and It's Financial Liquidity in the Context of Growth Potential Basing on Companies Listed on NewConnect
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 41-56, tab., bibliogr. 34 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Płynność finansowa, Wzrost przedsiębiorstwa, Potencjał przedsiębiorstwa, Rynek NewConnect
Financial liquidity, Enterprise growth, Potential of enterprise, NewConnect market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem badania w niniejszym artykule jest analiza związku płynności finansowej i wzrostu przedsiębiorstwa w kontekście posiadanego potencjału wzrostu. Weryfikowana hipoteza brzmi: płynność finansowa jest związana ze wzrostem spółek posiadających wyższy potencjał wzrostu. Metodologia badania - Badania panelowe przeprowadzono na grupie niefinansowych przedsiębiorstw notowanych na NewConnect w latach 2007-2014 i wykorzystano niektóre rozwiązania związane z pomiarem wzrostu i potencjału zaproponowane przez Danbolta, Hirsta i Jonesa. Wynik - W wyniku przeprowadzonych badań zweryfikowano pozytywnie hipotezę stwierdzając, że płynność finansowa mierzona dynamicznymi miarami: cyklem konwersji gotówkii cash flow z działalności operacyjnej wpływają na osiągany wzrost przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość - Jako oryginalną wartość można uznać wybór płynności finansowej i ocenę jej związku ze wzrostem przedsiębiorstwa, co może wskazać drogę do jego osiągania menedżerom podejmującym decyzje w tym obszarze. Dodatkowo przedstawiono potencjał wzrostu mierzony Q Tobina wskazując również na kapitał intelektualny tworzący potencjał przedsiębiorstwa do wzrostu i w tym kontekście przeprowadzono badania związku płynności ze wzrostem. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the study is to analyze the relationship between liquidity and growth of companies in the context of its potential for growth. Verified hypothesis is: liquidity is associated with the growth of companies with higher growth potential. Research methodology - Panel surveys conducted on a group of non-financial companies listed on NewConnect in the years 2007-2014 and used some of the solutions for the measurement of growth and the potential offered by Danbolt, Hirst and Jones. Result - The result of the research is a statement that liquidity measured by dynamic metrics: the cash conversion cycle and cash flow from operating activities affect the growth of the company in the group of companies with the potential of growth. Originality/value - the choice of liquidity and evaluating its relationship with the growth of companies, and the proof that dynamic measures of financial liquidity are related to growth when a company has the potential to grow.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ben-Horim M., Callen J.L. (1989), The cost of capital, Macaulay's duration, and Tobin's Q, "Journal of Financial Research" vol. 12, no. 2, s.143-156.
 2. Billett M.T., King T-H.D., Mauer D.C. (2007), Growth Opportunities and the Choice of Leverage, Debt Maturity, and Covenants, "Journal of Finance" vol. 62, no. 2, s. 697-730.
 3. Burton B.M., Lonie A.A., Power D.M. (2000), The impact of corporate growth opportunities on the market response to new equity announcements, "Applied Financial Economics" vol. 10, no. 1, s. 27-36.
 4. Dalbor M.C., Upneja A. (2004), The Investment Opportunities Set and the Long-Term Debt Decision of U.S. Lodging Firms, "Journal of Hospitality & Tourism Research" vol. 28, no. 3, s. 346-355.
 5. Danbolt J., Hirst I.R., Jones E. (2011), The growth companies puzzle: can growth opportunities measures predict firm growth? "The European Journal of Finance" vol. 17, no. 1, s. 1-25.
 6. Denis D.J. (1994), Investment opportunities and the market reaction to equity offerings, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" vol. 29, no. 2, s. 159-176.
 7. Drucker P.F., Drucker P.F. (1994), Post-capitalist society, Routledge.
 8. Gaver J.J., Gaver K.M. (1993), Additional Evidence on the Association between the Investment Opportunity Set and Corporate Financing, Dividend, and Compensation Policies, "Journal of Accounting and Economics" vol. 16, no. 1-3, s. 125-160.
 9. Georgen M., Renneboog L. (2004), Shareholder Wealth Effects of European Domestic and Cross-Border Takeover Bids, "European Financial Management" vol. 10, no. 1, s. 9-45.
 10. Goyal V.K., Lehn K., Racic S. (2002), Growth Opportunities and Corporate Debt Policy: The Case of the U.S. Defense Industry, "Journal of Financial Economics" vol. 64, no. 1, s. 35-59.
 11. Hirst I., Danbolt J., Jones E. (2008), Required Rates of Return for Corporate Investment Appraisal in the Presence of Growth Opportunities, "European Financial Management" vol. 14, no. 5, s. 989-1006.
 12. Johnson S.A. (2003), Debt Maturity and the Effects of Growth Opportunities and Liquidity Risk on Leverage, "The Review of Financial Studies" vol. 16, no. 1, s. 209-236.
 13. Kallapur S., Trombley M.A. (1999), The Association between Investment Opportunity Set Proxies and Realized Growth, "Journal of Business Finance & Accounting" vol. 26, no. 3-4, s. 505-519.
 14. Kester W.C. (1984), Today's Options for Tomorrow's Growth, "Harvard Business Review" vol. 62, no. 2, s. 153-160.
 15. Brealey R.A., Myers S.C. (1991), Principles of Corporate Finance, Fourth Edition, McGraw-Hill, New York.
 16. Kralicek P. (1995), Podstawy gospodarowania finansami, MSM, Warszawa.
 17. Miller M. H., Modigliani F. (1961), Dividend policy, growth, and the valuation of shares, "The Journal of Business" vol. 34, no. 4, s. 411-433.
 18. Moss J.D., Stine B. (1993), Cash conversion cycle and firm size: a study of retail firms. "Managerial Finance" vol. 19, no. 8, s. 25-34.
 19. Nowak M. (2002), Ocena zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego: poradnik bankowca, Wydawnictwo Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji, Poznań.
 20. Ottoo R.E. (2000), Valuation of Corporate Growth Opportunities - A Real Options Approach, Garland Publishing Inc., Taylor & Francis, New York-London.
 21. Paliszkiewicz J. (2009), Próby wyceny kapitału intelektualnego - identyfikacja podstawowych problemów, Zeszyty Naukowe SGGW, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" nr 78, s. 117-125.
 22. Pałczyńska-Gościniak R. (2001), Ocena przedsiębiorstwa w aspekcie kontynuacji działania, "Monitor Rachunkowości i Finansów" vol. 3, nr 27.
 23. Pilotte E. (1992), Growth opportunities and the stock market response to new financing, "Journal of Business" vol. 65, no. 3, s. 371-394.
 24. Rajan R.G., Zingales L. (1995), What Do We Know About Capital Structure? Some Evidence From International Data, "Journal of Finance" vol. 50, no. 5, s. 1421-1460.
 25. Richards V.D., Laughlin E.J. (1980), A cash conversion cycle approach to liquidity analysis, "Financial Management", s. 32-38.
 26. Shepherd D., Wiklund J. (2009), Are we comparing apples with apples or apples with oranges? Appropriateness of knowledge accumulation across growth studies, "Entrepreneurship Theory and Practice" vol. 33, no. 1, s. 105- 123.
 27. Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 28. Smith C.W., Watts R.L. (1992), The Investment Opportunity Set and Corporate Financing, Dividend, and Compensation Policies, "Journal of Financial Economics" vol. 32, no. 3, s. 263-292.
 29. Surmowa I. (1991), Zakres i kierunki analizy finansowej, TNOiK, Warszawa.
 30. Tobin J. (1969), A General Equilibrium Approach to Monetary Theory, "Journal of Money, Credit, and Banking" vol. 1, no. 1, s. 15-29.
 31. Waśniewski T., Skoczylas W. (1994), Zasady analizy finansowej w praktyce: przykłady i zadania, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 32. Wędzki D. (2003), Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 15.
 33. Wędzki D. (2006), Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 34. Wojnicka E., Klimczak P. (2006), Stan sektora MSP w 2004 r. Tendencje rozwojowe w latach1994-2004, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu