BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frąckiewicz Ewa (Uniwersytet Szczeciński), Grzesiuk Aleksandra (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie), Bilińska-Reformat Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Senior w systemie dystrybucji detalicznej FMCG w Polsce
The Elder Person in the System of FMCG Retail Distribution in Poland
Source
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 5, s. 46-55, tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Ludzie starsi, Produkty szybko zbywalne, Handel detaliczny
Elderly people, Fast Moving Consumer Goods (FMCG), Retail trade
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
W demograficznej strukturze ludności świata wyraźnie widoczne jest zjawisko wzrastającego udziału seniorów. Ten segment rynku różni się zarówno od grup młodszych, jak i od grup rówieśniczych sprzed lat, co przejawia się w odmienności postaw, aktywności, poglądów i zachowań, w tym nabywczych. Celem rozważań jest przedstawienie obecnego stanu aktywności zakupowej seniorów z punktu widzenia miejsc sprzedaży detalicznej sektora FMCG w Polsce (tradycyjnych i internetowych) oraz wskazanie przykładów polityki prosenioralnej przedsiębiorstw handlowych. Artykuł został przygotowany na podstawie literatury przedmiotu, wybranych danych statystycznych oraz obserwacji własnych, będących m.in. efektem współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Polskim Towarzystwem Gerontologicznym. Wyniki wskazują na ważność lokalizacji, wielkości sklepu tradycyjnego, niewielkie znaczenie e-sklepów i jednocześnie na stosunkowo niskie zainteresowanie placówek handlowych tą grupą klientów w zakresie projektowania oferty dedykowanej. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

The demographic structure of the world population indicates the increasing role of elder adults (seniors). The elders' market segment is different from other agedefined segments and different from older adults that was observed in the past. The differences are observed in terms of attitudes, activities, opinions, and behaviours, including purchasing. The aim of the paper is to present the development of shopping habits of elder adults in Poland, with the main focus on FMCG retail channels, both traditional and online. Examples of marketing programmes in the Polish market dedicated to this segment will be provided. The article covered the basis literature review, data and research institutes, reports and experts' observations, being, inter alia, an effect of cooperation with the Third Age University and the Polish Society of Gerontology. The results indicate the validity of the location, the size of a traditional store, low importance of e-shops. The analysis leads to the conclusion of the relatively low interest in this group of customers by retail channels in terms of marketing programmes dedicate to elder adults in Poland. This is a research article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge (2015), http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ageing report.pdf [dostęp: 23.12.2015].
 2. Bilińska-Reformat K., Reformat B. (2012), Marketing sieciowych organizacji handlowych w kształtowaniu i promocji ofert sprzedażowych dla konsumenta, (w:) Żabiński L. (red.), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa.
 3. Błędowski P. (2002), Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starszych, SGH, Warszawa.
 4. Bombol M., Słaby T. (2011), Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa.
 5. Bylok F. (2013), Strategie zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych, "Problemy Zarządzania", Vol. 11, nr 1(40).
 6. Carrefour (2016), http://www.carrefour.pl/programy-lojalnosciowe/karta-seniora/karta-seniora [dostęp: 21.05.2016].
 7. Emerytury i renty w 2014 roku (2016), http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/emerytury-i-renty-w-2014-r-,10,5.html [dostęp: 19.05.2016].
 8. glossseniora.pl [dostęp: 23.05.2016].
 9. Grzybowska-Brzezińska M., Szmyt M., (2011), Wybrane obszary zachowań rynkowych seniorów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 660, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 72.
 10. Kucharska B. (2014), Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 11. Maison D. (2012), Badanie postaw Polaków powyżej 60. roku życia wobec obrotu bezgotówkowego, NBP, Warszawa.
 12. Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (2012), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań.
 13. Notka GUS (2016), 19.02., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-w-wieku-60-strukturademograficzna-i-zdrowie,24,1.html [dostęp: 20.05.2016].
 14. Raport Desk Research na temat profilu dojrzałego konsumenta realizowanego w ramach projektu (2013), MMP dostawcą usług dla osób starszych, Pretendent, Wrocław.
 15. Rogala A., Fojutowski Ł. (2014), Decyzje zakupowe osób starszych - kryteria wyboru i czynniki wpływu, "Marketing i Rynek", nr 4.
 16. Szukalski P. (2012), Trzy kolory: srebrny. Co to takiego silver economy?, "Polityka Społeczna", nr 5-6.
 17. Zalega T. (2015), Konsumpcja osób starszych w Polsce, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 42.
 18. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do [dostęp: 21.05.2016].
 19. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do [dostęp: 21.05.2016].
 20. http://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/seniorzy-zdecyduja-o-przyszlosci-handlu,6264 [dostęp: 21.05.2016].
 21. http://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/seniorzy-zdecyduja-o-przyszlosci-handlu,6264 [dostęp 21.05.2016].
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu