BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roszko-Wójtowicz Elżbieta (University of Lodz)
Title
The Analysis of the Current State of Accidents at Work in Poland in the Years 2002-2014
Analiza stanu aktualnego wypadków przy pracy w latach 2002-2014
Source
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2016, nr 3 (54), s. 32-58, rys., tab., bibliogr. s. 55-56
Keyword
Wypadki przy pracy, Warunki pracy, Analiza statystyczna
Accidents at work, Working condition, Statistical analysis
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
Celem artykułu jest omówienie sytuacji wypadków przy pracy w Polsce w latach 2002-2014. Szczególny nacisk autorka kładzie na analizę poziomu, struktury oraz zmian w czasie wypadków przy pracy w Polsce. W artykule omówiono również przyczyny oraz skutki wypadków przy pracy w badanym okresie. Artykuł składa się z czterech części głównych: tj. wprowadzenia, informacji na temat rejestracji wypadków przy pracy, wypadków przy pracy w liczbach oraz zakończenia. Podstawowym źródłem danych empirycznych były dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Autorka wykazała, że w badanym okresie warunki pracy z punktu widzenia wypadków przy pracy nie uległy widocznej poprawie. Praca w Polsce nie stała się szczególnie bardziej bezpieczna. W latach 2002-2014 liczba wypadków przy pracy ogółem, jak i wskaźnik częstości, nie uległy znacznym zmianom. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to elaborate the current state of accidents at work in Poland in the years 2002-2014. The emphasis is placed on the analysis of the level, structure and trends in accidents at work in Poland. In the article also causes and effects of the occupational accidents are discussed. The article consists of 4 main parts: introduction, information in the field of registration of accidents at work - European and national context, occupational accidents in numbers and conclusions. The main source of empirical data were statistics provided by the Central Statistical Office in Poland. The Author has proven that in the considered time period working conditions in relation to the accidents at work did not improve significantly. Work in Poland did not become safer. In the years 2002-2014 the total number of occupational accidents and the overall ratio of accidents at work (the number of the injured persons per 1,000 of the employed) did not change a lot. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Central Statistical Office - Bank of Local Data. Available at: http://stat.gov. pl/bdl/app/strona.html? p_name=indeks
 2. CSO. 2012. Wypadki przy pracy w 2011r., Informacje i opracowania statystyczne. [Accidents at work in 2011. Statistical Information and Summaries.] Warszawa, Available at: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_wypadki_przy_ pracy_2011.pdf
 3. CSO. 2013. Wypadki przy pracy w 2012 r., Monitoring Rynku Pracy. [Accidents at work in 2012, Monitoring of the Labour Market.] Warszawa. Available at: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_wypadki_przy_pracy_2012.pdf
 4. CSO. 2014. Pracujący w gospodarce narodowej w 2013 r., Informacje i opracowania statystyczne. [The employed in the national economy in 2013. Statistical Information and Summaries.] Warszawa. Available at: file:///C:/Users/hp/ Downloads/pw_pracujacy_w_gosp_narod_2013.pdf
 5. CSO. 2014. Wypadki przy pracy w 2013 r., Informacje i Opracowania Statystyczne. [Accidents at work in 2013, Statistical Information and Summaries..] Warszawa
 6. CSO. 2015. Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014 r., Informacje i opracowania statystyczne. [Employment and wages in the national economy in 2014. Statistical Information and Summaries.] Warszawa. Available at: file:///C:/Users/hp/Downloads/zatrudnienie_i_wynagrodzenia-_w_2014.pdf
 7. European Union. 2013. European Statistics on Accidents at Work (ESAW). Summary methodology. Eurostat. Methodologies and Working Papers. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 8. Eurostat. Accidents at work by sex and age (NACE Rev. 2, A, C-N), [hsw_mi01] Available at: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show. do?dataset=hsw_mi01&lang=en
 9. Hoła, B., Szóstak, B. 2014. Model of accident situation development in the construction industry. Czasopismo Techniczne - Budownictwo, 1-B/2014. Available at: https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i4/i4/i6/i3/i8/r44638/ HolaB_ModelAccident.pdf [Accessed: 15 August 2015].
 10. Koradecka, D. ed. 2010. Handbook of Occupational Safety and Health. CRC Press.
 11. Social Insurance Institution. Analiza przyczyn i skutków wypadków przy pracy w latach 2008- 2011. [The analysis of causes and consequences of accidents at work in 2008-2011.] Resource - Pracownia Badań i Doradztwa. Available at: http://www.zus.pl/files/dpir/Wypadki_przy_pracy_analiza.pdf [Accessed: 10 August 2015].
 12. The Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work, Official Journal of the European Union L183 of 29 June1989.
 13. The Council of Ministers Regulation of 9 November 2012 on the programme of statistical surveys of public statistics for 2013 (Journal of Laws of 2012, item 1391).
 14. The Council of Ministers Regulation of 9 November 2013 on the programme of statistical surveys of public statistics for 2014 (Journal of Laws of 2013 item 1159).
 15. The European Agency for Safety and Health at Work. Available at: https:// osha.europa.eu/pl/legislation/directives/the-osh-framework- directive/the-osh-framework-directive-introduction
 16. The Ministry of Labour and Social Policy. Available at: http://www.mpips.gov. pl/prawo-pracy/warunki-pracy/ocena-stanu-bhp-8211-dane-statystyczne/ informacja-o-wypadkach- przy-pracy-w-2006-r-/
 17. The Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 7 January 2009 on the statistical card of an accident at work (Journal of Laws of 29 January 2009).
 18. The Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 8 November 2010 (Journal of Laws No. 218, item 1440 and No. 240, item 1612), Attachment 1 to the Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 8 November 2010 (Journal of Laws No. 218, item 1440 and No. 240, item 1612) - Z-KW form. Available at: http://form.stat.gov.pl/formu-larze/2014/passive/Z-KW.pdf
Cited by
Show
ISSN
2081-5913
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu