BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kryszczuk Maciej D., Wenzel Michał (University of Social Sciences and Humanities)
Title
Trade Unions and the Impact of Technological Changes on the Labour Market
Związki zawodowe a wpływ zmian technologicznych na rynek pracy
Source
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2016, nr 3 (54), s. 59-84, tab., bibliogr. s. 81-83
Keyword
Związki zawodowe, Zmiany technologiczne, Rynek pracy
Trade unions, Technological change, Labour market
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
W tekście przedstawiamy kilka wybranych - naszym zdaniem ważnych - problemów, przed którymi stoi obecnie ruch związkowy, i które wybiegają poza tradycyjną dyskusję na temat roli i znaczenia związków zawodowych w gospodarce wolnorynkowej (układy zbiorowe, komisje trójstronne, kodeks pracy itp.). Najogólniej rzecz biorąc, wszystkie relacje społeczne, które są wpisane w dany model gospodarowania, wpisane są także w pewien kontekst kulturowy, polityczny oraz cywilizacyjny. Powiązania, zwyczajowe czy też instytucjonalne, między wymienionymi sferami życia, stanowią skomplikowaną mozaikę interesów, które - aby sprawę jeszcze bardziej doprecyzować - podlegają ciągłej zmianie czasowej i przestrzennej. W tym dynamicznym procesie przekształcania stosunków pracy niebagatelną rolę odgrywa dziś rozwój naukowo-techniczny (np. robotyzacja), którego oddziaływanie obejmuje skalę globalną i przyjmuje względnie szybkie tempo. Zmiany dotykają także tradycyjnych relacji i stosunków pracy, co wpływa na postrzeganie samej aktywności zawodowej. (abstrakt oryginalny)

The scientific and technological revolution, as well as rapid acceleration in business processes on a global scale, affect labour and capital in an asymmetric manner. Capital is inherently more flexible than human beings, who, in addition to economic constraints, live in the network of social relations. The position of the working class is additionally weakened by process automation, replacing workers by increasingly intelligent robots. Our intention is to sketch a sequence of cause and effect of these processes: describe the basic aspects of the transformation of the labour market, their impact on trade unions and outline the future outlook for the trade union movement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauman, Z. 1998. Zawrotna kariera "podklasy". [The stunning career of the 'underclass'.] Przegląd Społeczny, no. 1/2, pp. 2-3. Available at: http:// portal.tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=354 [Accessed: 20 February 2016].
 2. Bernaciak, M. 2012. Social dumping: political catchphrase or threat to labour standards? Brussels: ETUI.
 3. Białecki, I., Heyns, B. 1992. Democracy. Interests and corporatism in Poland. In: Adamski, W. ed. Societal conflict and systemic change. Warszawa: IFiS.
 4. Boston Consulting Group. 2011. Made in America, again. Why manufacturing will return to the U.S.
 5. Brynjolfsson, E., McAfee, A. 2011. Race against the machine. Lexington, Massachusetts: Digital Frontier Press.
 6. Brynjolfsson, E., McAfee, A. 2014. The second machine age: work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. W.W.Norton & Company.
 7. Burawoy, M., Lukacs, J. 1992. The radiant past. Ideology and reality in Hungary's road to capitalism. Chicago: University of Chicago Press.
 8. Castells, M. 2000. The rise of network society. 2nd ed. Cornwall, Padstow: T.J. International Limited.
 9. Castells, M. 2002. The Internet galaxy. Oxford University Press.
 10. Cowen, T. 2013. Average is over. Powering America beyond the age of the great stagnation. USA: Dutton.
 11. CSO. 2013. Aktywność ekonomiczna ludności Polski, II kwartał 2013. [Economic activity of Polish population, 2nd quarter 2013.] Warszawa: GUS.
 12. Ebbinghaus, B., Visser, J. 2000. Trade unions in Western Europe since 1945. Oxford: Macmillan.
 13. European Commission. 2013. Industrial Relations in Europe 2012. Brussels.
 14. Feliksiak, M. 2013. Opinie o związkach zawodowych i protestach górników. [Opinions about trade unions and miners' protests.] Research Report 66/2015. Warszawa: CBOS.
 15. Gardawski, J. ed. 2009. Polacy pracujący a kryzys fordyzmu. [Working Poles and the crisis of Fordism.] Warszawa: Scholar.
 16. Gardawski, J., Mrozowicki, A., Czarzasty, J. 2012. Trade unions in Poland. Research Report. Brussels: ETUI.
 17. Gardawski, J. 2007. Korporacje transnarodowe a Europejskie Rady Zakładowe w Polsce. [Transnational corporations and European Works Councils in Poland.] Warszawa: SGH.
 18. Goban-Klas, T. 2002. Media i komunikowanie masowe. [Media and mass communication.] Warszawa-Kraków.
 19. Hausner, J., Marody, M. eds. 2001. Polski talk show. Dialog społeczny a integracja europejska. [Polish talk show. Social dialogue and European integration.] Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie.
 20. Heymann, E. 2013. Europe's re-industrialisation. The gulf between aspiration and reality. Deutsche Bank Research Report. Frankfurt a.M.
 21. Kessler, A. 2012. Eat people. And other unapologetic rules for game-changing entrepreneurs. London: Penguin Books.
 22. Kryszczuk, M. 2008. Konceptualizacja i metody pomiaru pracowników sektora informacyjnego. [Conceptualisation and measurement methods of the information sector employees. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 23. Lasch, Ch. 1997. Bunt elit. [The revolt of the elites.] Liszki: Platan.
 24. Lier, H. Nowy wiek. [New age.] Warszawa: PIW.
 25. Markowski, R., Kotnarowski, M., Wenzel, M., Żerkowska-Balas, M. 2015. Democratic audit of Poland 2014. Frankfurt a.M.: Peter Lang.
 26. Marody, M. ed. 2000. Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowania polskiej rzeczywistości. [Between the market and permanent employment. Social negotiations of Polish reality.] Warszawa: Scholar.
 27. Marody, M. ed. 2002. Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. [Dimensions of social life. Poland at the turn of the twentieth and twenty-first century.] Warszawa: Scholar.
 28. Mokrzycki, E. Złudna władza ludu. [Deceptive power of the people.] Gazeta Wyborcza no. 289 11-12 December 1999.
 29. Pankowski, K. 2013. Czyje interesy reprezentują związki zawodowe. [Whose interests trade unions represent.] Research Report BS/173/2013. Warszawa: CBOS.
 30. Pankowska, M. 2001. Zarządzanie zasobami informatycznymi. [Management of IT resources.] Warszawa: Difin.
 31. Phelps, E. 2013. Płaca za pracę. [Rewarding work.] Warszawa: Kurhaus.
 32. Pistono, F. 2012. Robots will steal your job but that's OK. Lexington: Cre-atespace.
 33. Rifkin, J. 2003. Wiek dostępu. [The age of access.] Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 34. Wenzel, M. 2009. Związki zawodowe w badaniach CBOS 1980-2008. [Trade unions in the studies of the Public Opinion Research Centre 1980-2008.] In: Gardawski, J. ed. 2009. Polacy pracujący a kryzys fordyzmu. [Working Poles and the crisis of Fordism.] Warszawa: Scholar.
 35. Woś, R. 2014. Dziecięca choroba liberalizmu. [Childhood illness of liberalism.] Warszawa: Studio Emka.
 36. Wódz, K., Kulas, P. eds. 2010. Dialog, demokracja, społeczeństwo obywatelskie. [Dialogue, democracy, civil society.] Dąbrowa Górnicza: ESB.
 37. Zalewski, D. ed. 2001. Dialog społeczny na poziomie regionalnym. Ocena szans rozwoju. [Social dialogue at the regional level. Assessment of development opportunities.] Warszawa: IPiSS.
Cited by
Show
ISSN
2081-5913
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu