BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Solarz Anna M. (University of Warsaw)
Title
The Holy See's Efforts Towards Reconciliation
Stolica Apostolska w służbie pojednania
Source
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2016, nr 3 (54), s. 134-155, bibliogr. s. 151-154
Keyword
Katolicka nauka społeczna, Dyplomacja, Polityka wyznaniowa, Kościół a polityka, Wolność religijna
Catholic social teaching, Diplomacy, Religious policy, Church and politics, Religious freedom
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
Stolica Apostolska działa w stosunkach międzynarodowych posługując się zarówno klasyczną dyplomacją, jak i tzw. dyplomacją drugiego toru. W obu przypadkach najważniejszym "interesem" Kościoła pozostaje zapewnienie swoim wiernym możliwości nieskrępowanego praktykowania swojego kultu, co służy upowszechnianiu wolności religijnej w świecie. Pojednanie stanowi element watykańskiej strategii "oczyszczenia pamięci", którą zaproponował światu Jan Paweł II po zakończeniu zimnej wojny. Tylko zachowanie jej podstawowych warunków, którymi są prawda, sprawiedliwość, przebaczenie i pojednanie może zapewnić w świecie trwały i prawdziwy pokój. (abstrakt oryginalny)

The Holy See uses two kinds of diplomacy in international relations - classical (similar to that used by each state) and so-called 'track two' diplomacy (specific for non-state actors). In both cases the most important 'interest' of Catholic Church remains ensuring its followers the freedom of practice of religion, which at the same time serves to disseminate the religious freedom all over the world. Reconciliation is a part of the Vatican strategy of the 'purification of memory' that was proposed to the international community by John Paul II. But only by keeping its own basic principles, which are truth, justice, forgiveness and reconciliation, the strategy can give real and sustainable peace in the world. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. 50 rocznica orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich. [50th anniversary of the address of Polish bishops to German bishops.] Available at: http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x94260/rocznica-oredzia-biskupow-polskich- do-biskupow-niemieckich/ [Accessed: 5 April 2016].
 2. Accatoli, L. 1999. Kiedy papież prosi o przebaczenie. Wszystkie "mea culpa" Jana Pawła II. [When a pope asks forgiveness. The mea culpa's of John Paul II.] Kraków.
 3. Albright, M. 2006. Faith and diplomacy. The Review of Faith and International Affairs, vol. 4, issue 2.
 4. Bierzanek, R., Symonides, J. 2005. Prawo międzynarodowe publiczne. [Public international law.] Warszawa.
 5. Casaroli, A. 1987. The unique role of the Holy See in international community. No. 045. In: Path to peace. A Contribution. Documents of the Holy See to the international community. New York.
 6. Chikago, J. 2005. Faith-based diplomacy. The challenge to development. Bloomington.
 7. Christiansen, D. Catholic peacemaking, 1991-2005. The Legacy of Pope John Paul II. In: Hoover, D.R., Johnston D. M. eds.
 8. Cox, B., Philpott, D. 2012. Faith-based diplomacy. An ancient idea newly emergent. In: Hoover, D.R., Johnston, D.M. eds. Religion and foreign affairs. Essential readings. Waco.
 9. Faith, freedom, and foreign policy. Challenges for the transatlantic community. Available at: http://www.transatlanticacademy.org/sites/default/files/publi-cations/TA%202015%20report_Apr15_web.pdf [Accessed: 5 June 2015].
 10. Górzyński, O. Abbas, Peres i Franciszek modlili się o pokój. [Abbas, Peres and Francis prayed for peace.] http://www.rp.pl/artykul/1116323-Abbas--Peres-i-Franciszek-modlili-sie-o-pokoj.html#ap-2 [Accessed: 11 April 2016].
 11. John Paul II. 1994. Tertio millenio adveniente. Wrocław.
 12. John Paul II. 2002. Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2002 r. [There is no peace without justice, no justice without forgiveness. Message for the World Day of Peace, 1 January 2002.] In: John Paul II. Świat nie jest zamęt... [The world is no chaos.].
 13. John Paul II. 2003. Przebacz, a zaznasz pokoju. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 1997 r. [Offer forgiveness and receive peace. Message for the celebration of the World Day of Peace, 1 January 1997.] In: John Paul II, Świat nie jest zamęt... [The world is no chaos.] Warszawa.
 14. Johnston, D., Sampson, C. 1995. eds. Religion, the missing dimension of statecraft. New York.
 15. Krukowski, J. 1993. Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych. [Church and State. Fundamentals of legal relations]. Lublin.
 16. Kulska, J. 2012. Faith-based diplomacy. Religia jako czynnik funkcjonalny w stosunkach międzynarodowych. [Faith-based diplomacy. Religion as a functional factor in international relations.] In: Solarz, A. M., Schreiber H. eds. Religia w stosunkach międzynarodowych. [Religion in international relations.] Warszawa.
 17. Kulska, J. 2013. Ambiwalencja świętości jako przejaw czynnika religijnego w stosunkach międzynarodowych. [The ambivalence of holiness as a manifestation of the religious factor in international relations.] Stosunki Międzynarodowe - International Relations, no. 48.
 18. Kulska, J. 2013. Faith-based diplomacy jako instrument rozwiązywania sporów i konfliktów międzynarodowych. [Faith-based diplomacy as an instrument for resolving disputes and international conflicts.] Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, no. 38.
 19. Kulska, J. 2013. Organizacje religijne i motywowane religijnie wobec problemów rozwoju i pomocy humanitarnej. [Religious and religiously motivated organizations towards the problems of development and humanitarian aid.] In: Dobrowolska-Polak, J. ed. Polityka budowy pokoju. Pomoc humanitarna i rozwojowa. [Peace-buildingpolicy. Humanitarian and developmental aid.] WSNHiD - Instytut Zachodni.
 20. Kulska, J. 2013. Wspólnota Świętego Idziego jako przykład organizacji pozarządowej motywowanej religijnie. [The Community of St. Egidio as an example of a religiously motivated NGO.] In: Gizicki, W. ed. Religia w polityce światowej. Dylematy narodowe i międzynarodowe. [Religion in world politics. National and international dilemmas.] Instytut Sądecko-Lu-belski.
 21. Kulska, J. 2014. Faith-based diplomacy i transnarodowi aktorzy religijni. [Faith-based diplomacy and transnational religious actors.] In: Burgoń-ski, P., Gierycz, M. eds. Religia i polityka. Zarys problematyki. [Religion and politics. An outline of the problem.] Warszawa.
 22. Kulska, J. 2015. A Balanced perception of religion in international relations. 9 July 2015. Available at: http://www.e- ir.info/2015/07/09/a-balanced-per-ception-of-religion-in-international-relations.
 23. Michałek, A. SVD, 2014. Spotkanie międzyreligijne w Asyżu (1986) - szczególne orędzie pokoju. [The interreligious meeting in Assisi (1986) - a special message of peace.] In: Lizak, W., Solarz, A. M. eds. Z problematyki pokoju w stosunkach międzynarodowych. [On the issue of peace in international relations.] Warszawa.
 24. Osservatore Romano - Polish Edition, no. 3. 2002. Wystąpienie abpa Martina na konferencji w Durbanie. [Speech by Archbishop Martin at the conference in Durban.]
 25. Paul VI. 1996. Encyclical letter Populorum progression. No. 13. In: Dokumenty nauki społecznej Kościoła. [Documents of Church's social teaching], vol. II. Rome-Lublin. Pontifical Council for Justice and Peace. 2005. Kom-pedium nauki społecznej Kościoła. [Compendium of social doctrine of the Church.] Kielce.
 26. Pontifical Council for Justice and Peace. Contribution to World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance. Available at: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/ justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20010829_comunicato-razzis-mo_en.html [Accessed 11 April 2016].
 27. Serving the human family. The Holy See at the major United Nations conferences. 1997. New York City.
 28. Solarz, A.M. 2003. Stolica Apostolska wobec problemów globalizacji. [The Holy See in the face of globalization problems.] In: Haliżak, E., Kuźniar, R., Symonides, J. eds. Globalizacja a stosunki międzynarodowe. [Globalization and international relations.] Bydgoszcz-Warszawa.
 29. Solarz, A.M. 2003. "Strategia pojednania" - propozycja Stolicy Apostolskiej dla stosunków Północ-Południe w XXI wieku. ['The strategy of reconciliation' - a proposal of the Holy See for North- South relations in the twenty-first century.] Stosunki Międzynarodowe - International Relations.
 30. Solarz, A.M. 2009. Jan Paweł II i dyplomacja watykańska wobec globalnych konferencji ONZ. [John Paul II and Vatican diplomacy towards global UN conferences.] In: Wilk, M., Donaj, Ł. eds. Jan Paweł II - w kręgu myśli politycznej i dyplomacji. [John Paul II in the circle of political thought and diplomacy.] Łódź.
Cited by
Show
ISSN
2081-5913
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu