BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orzelska-Stączek Agnieszka (Lazarski University in Warsaw)
Title
Areas of Cooperation of Poland and the Holy See in the Dimension of Traditional Diplomacy and Public Diplomacy
Obszary współpracy Polski i Stolicy Apostolskiej w wymiarze dyplomacji tradycyjnej i dyplomacji publicznej
Source
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2016, nr 3 (54), s. 156-175, bibliogr. s. 170-172
Keyword
Polityka międzynarodowa, Dyplomacja, Współpraca międzynarodowa, Kościół a polityka, Wolność religijna
International politics, Diplomacy, International cooperation, Church and politics, Religious freedom
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
W sferze tradycyjnej dyplomacji współpraca Polski i Stolicy Apostolskiej jest ograniczona do wąskiego zakresu spraw dotyczących obrony wolności religijnej i promocji wartości w polityce międzynarodowej (np. ochrona praw chrześcijan na świecie). W wielu kwestiach dzielą je rozbieżności, np. w sferze ekologii i sposobu pomocy uchodźcom. Duży niewykorzystany potencjał współpracy między Polską a Stolicą Apostolską tkwi w sferze dyplomacji publicznej. Religijność Polaków jest czynnikiem wyróżniającym Polskę wśród innych państw i wpływa na jej pozycję międzynarodową. W relacjach ze Stolicą Apostolską jest to atut, ale z punktu widzenia państw promujących inne religie lub systemy wartości może być postrzegane negatywnie. W dyplomacji publicznej prowadzonej przez MSZ aspekt religijny był do końca 2015 r. nieobecny, ale po przejęciu władzy przez PiS podkreślono rolę chrześcijańskiej tożsamości w sferze budowania wizerunku kraju. W tym kontekście szczególną okazją do promocji kraju będą Światowe Dni Młodzieży w 2016 r. w Krakowie. Dla określenia perspektyw współpracy dyplomatycznej Polski ze Stolicą Apostolską duże znaczenie ma zdefiniowanie znaczenia religii w polskiej polityce zagranicznej. Z jednej strony w wielu krajach religia została wręcz całkowicie wyeliminowania ze sfery dyplomatycznej, ale z drugiej dla niektórych państw stała się ważnym elementem ich aktywności międzynarodowej (np. prezydent Rosji stał się postrzegany w niektórych kręgach wręcz jako obrońca chrześcijan). W Polsce po każdych kolejnych wyborach parlamentarnych można oczekiwać poważnych zmian w podejściu do sfery religijnej. Próba nawiązania współpracy MSZ z instytucjami katolickimi w ramach polskiej dyplomacji publicznej, zapoczątkowana na przełomie lat 2015 i 2016, wywołuje pewne kontrowersje. Wpisuje się to w burzliwą debatę na temat roli Kościoła katolickiego w polskim życiu politycznym, toczącą się od wielu lat, co wpływa również na relacje Polski ze Stolicą Apostolską. (abstrakt oryginalny)

In the realm of traditional diplomacy, cooperation of Poland and the Holy See is limited to a narrow range of issues relating to the defence of religious freedom and the promotion of values in international politics (e.g. the protection of the rights of Christians in the world). In the case of many issues they are divided by discrepancies, e.g. in the sphere of ecology and how to help the refugees. A huge untapped potential for cooperation between Poland and the Holy See is in the field of public diplomacy. Religiosity of Poles is a factor distinguishing Poland among other countries and affecting its international position. In relations with the Holy See it is an asset, but from the point of view of states promoting other religions or value systems it may be perceived negatively. In public diplomacy conducted by the Ministry of Foreign Affairs the religious aspect was absent until the end of 2015, but after the takeover of power by the PiS the role of Christian identity in the sphere of building the image of the country was stressed. In this context, World Youth Days in 2016 in Kraków will be a particular opportunity to promote the country. Defining the importance of religion in Polish foreign policy is of great importance for the determination of the prospects of diplomatic cooperation of Poland with the Holy See. On the one hand, in many countries, religion has been almost completely eliminated from the diplomatic sphere, but on the other hand, for some countries it has become an important part of their international activity (e.g. the Russian president is perceived in some circles even as a defender of Christians). In Poland, after each successive parliamentary elections we can expect a change in the approach to the religious sphere. An attempt to establish cooperation of the Ministry of Foreign Affairs with Catholic institutions within Polish public diplomacy, initiated at the turn of the years 2015 and 2016, causes some controversy. This is part of the heated debate on the role of the Catholic Church in the Polish political life ongoing for many years, which also affects the Polish relations with the Holy See. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczewski, W. ed. 2000. Z papiestwem przez dzieje: w osiemdziesięciolecie wskrzeszenia Nuncjatury Apostolskiej w Polsce. [With the papacy through history: the eightieth anniversary of the resurrection of the Apostolic Nunciature in Poland.] Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 2. Chynczewska-Hennel, T., Wiszowata-Walczak, K. ed. 2012. Nuncjatura apostolska w Rzeczypospolitej. [The Apostolic Nunciature in the Republic of Poland.] Białystok.
 3. Gizicki, W. 2009. Ład międzynarodowy w dokumentach Stolicy Apostolskiej. [International order in the documents of the Holy See.] Toruń: Wyd. A. Marszałek.
 4. Grajewski, A. 2014. Długa droga do normalizacji. [The long road to normalisation.] In: 25-lecie wznowienia stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Polską. [The 25th anniversary of the resumption of diplomatic relations between the Holy See and Poland.] Warszawa.
 5. Kulska, J. 2006. Stolica Apostolska w międzynarodowych stosunkach kulturalnych od Jana XXIII do Jana Pawła II. [The Holy See in international cultural relations from John XXIII to John Paul II.] Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 6. Minister of Foreign Affairs G. Schetyna. 2014. Informacja Rady Ministrów o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015. [Address by the Council of Ministers on the tasks of Polish foreign policy in 2014-2015.] Warszawa, 6 November 2014. Available at: https://www.msz.gov.pl/pl/ aktualnosci/wiadomosci/minister_grzegorz_schetyna_o_priorytetach_pol-skiej_dyplomacji
 7. Minister of Foreign Affairs G. Schetyna. 2015. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 r. [Address by the Minister of Foreign Affairs on the goals of Polish foreign policy in 2015. ] Warszawa, 23 April 2015. Available at: http://www.msz.gov.pl/pl/polity- ka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2012_2016/expose2/expose_2015/ expose_2015
 8. Minister of Foreign Affairs R. Sikorski. 2013. Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 r. [Address by the Minister of Foreign Affairs on the goals of Polish foreign policy in 2013.] Warszawa, 20 March 2013. Available at: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/ wypowiedz.xsp?posiedzenie=36&dzien=1&wyp=00
 9. Minister of Foreign Affairs R. Sikorski. 2014. Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 roku. [Address by the Minister of Foreign Affairs on the tasks of Polish foreign policy in 2014.] Warszawa, 8 May 2014. Available at: http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/ wiadomosci/informacja_ministra_spraw_zagranicznych_o_zadaniach_pol-skiej_polityki_zagranicznej_w_2014_roku
 10. Minister of Foreign Affairs W. Waszczykowski. 2016. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 r. [Information of the Minister of Foreign Affairs on the Polish Government's foreign policy in 2016.] Warszawa, 29 January 2016. Available at: http://www.msz. gov.pl/pl/ministerstwo/minister/wystapienia/informacja_ministra_spraw_ zagranicznych_o_zadaniach_polskiej_polityki_zagranicznej_w_2016_roku
 11. Ministry of Foreign Affairs. 2012. Dyplomacja publiczna 2012. [Public diplomacy 2012.] Warszawa. Ministry of Foreign Affairs. 2012. Priorytety polskiej polityki zagranicznej w latach 2012-2016. [The priorities of Polish foreign policy in the years 2012- 2016.] Warszawa. Available at: http://www.msz.gov.pl/resource/ aa1c4aec-a52f-45a7-96e5-06658e73bb4e:JCR
 12. Ministry of Foreign Affairs. 2013. Badanie opinii. Określenie wizerunku, który Polska powinna promować za granicą. Raport Końcowy. [Opinion survey. Determination of the image which Poland should promote abroad. Final report.] - a project executed at the request of the Ministry of Foreign Affairs by Konsorcjum Laboratorium Badań Społecznych sp. z o.o. and Mands Badania Rynku i opinii. Warszawa, November 2013.
 13. Ociepka, B. 2008. Dyplomacja publiczna jako forma komunikowania. [Public diplomacy as a form of communication.] In: Ociepka, B. ed. Dyplomacja publiczna. [Public diplomacy.] Wrocław.
 14. Ociepka, B. 2012. Nowa dyplomacja publiczna - perspektywa teorii stosunków międzynarodowych i komunikowania politycznego. [New public diplomacy - the perspective of the theory of international relations and political communication.] Przegląd Strategiczny, vol. 1.
 15. Olejarz, T. 2010. Polityka wschodnia Stolicy Apostolskiej: idee, kierunki ewolucji, instrumenty realizacji. [Eastern policy of the Holy See: ideas, directions of evolution, implementation instruments.] Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
 16. Public Opinion Research Centre Report. 2012. Zmiany w zakresie wiary i religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II. [Changes in the faith and religiosity of Poles after the death of John Paul II.] April 2012. Available at: http:// cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_049_12.PDF
 17. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015. [The Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2015.] Warszawa 2015.
 18. Stolarek, A. 2011. Polityka zagraniczna a rytuał religijny. [Foreign policy of a religious ritual.] In: Jarosz, A., Olszewski, K. ed. Polityka zagraniczna III RP. [Foreign policy of the Third Republic of Poland.] vol. 1. Toruń: Wyd. Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika.
 19. Strzałka, K. 2007. Stosunki Polski ze Stolicą Apostolską. [Polish relations with the Holy See] Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2007.
 20. Tokarz, G. Stosunki dyplomatyczne między Stolicą Apostolską a Polska Rzeczpospolitą Ludową i Rzeczpospolitą Polską podczas pontyfikatu Jana Pawła II. [Diplomatic relations between the Holy See and the Polish People's Republic and the Republic of Poland during the pontificate of John Paul II.] In: Wolański, M. S. ed. Polityka Polski wobec organizacji i państw europejskich 1990-2002. [Polish policy towards organisations and European countries 1990-2002.] Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego.
 21. Ziętek, A. 2010. Dyplomacja publiczna Polski. [Public diplomacy of Poland.] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. 17, no. 1.
Cited by
Show
ISSN
2081-5913
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu