BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaros Barbara (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach)
Title
Sharing economy jako ważny trend w obszarze zrównoważonej konsumpcji
Sharing Economy as an Important Trend in the Area of Sustainable Consumption
Source
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 5, s. 82-91, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Konsumpcja zrównoważona, Własność w gospodarce, Styl życia, Przegląd literatury, Ekonomia współdzielenia
Sustainable consumption, Ownership in economy, Lifestyle, Literature review, Sharing economy
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
Celem rozważań jest przybliżenie problematyki wspólnej konsumpcji jako modelu konsumpcji, który w dużej mierze przeciwstawia się tradycyjnemu modelowi konsumpcji opartemu na własności. Istotę sharing economy stanowi współpraca, bezpośrednia lub przy użyciu Internetu. Sharing economy obejmuje takie zachowania, jak: dzielenie się, wymiana towarów, pożyczanie, wynajmowanie, ponowne używanie, wolontariat, naprawianie, wspólne kupowanie. Obecnie trudno jednoznacznie określić, w jakim stopniu sharing economy jest przejawem zrównoważonej konsumpcji. Na pewno umożliwia w pewnym zakresie odmaterializowanie sektora konsumpcji i w większym stopniu promowanie usług, jednak wciąż brakuje badań, które pozwoliłyby odpowiedzieć, jaki jest ostateczny wpływ tego typu praktyk na środowisko. Należy jednocześnie podkreślić, że sharing economy korzystnie wpływa na podtrzymanie nowoczesnych relacji społecznych oraz kształtowanie wzajemnego zaufania. Artykuł ma charakter przeglądu literatury. (abstrakt oryginalny)

An aim of considerations is to bring closer the problems of sharing consumption as the consumption model which, to a great extent, oppose the traditional consumption model based on ownership. The essence of sharing economy is cooperation, direct or with the use of the Internet. The sharing economy comprises such behaviours as goods sharing, exchanging, lending/borrowing, hiring, reusing, volunteer services, mending, and joint buying. At present, it is difficult to explicitly determine to what degree the sharing economy is a symptom of sustainable consumption. It certainly enables, to some extent, to dematerialise the consumption sector and to promote, to a greater degree, services; however, there still is lacking research that would answer what is the ultimate impact of this type of practices on the environment. At the same time, it must be emphasised that the sharing economy has a beneficial effect on retention of modern social relations and formation of mutual confidence. The article is of the nature of literature review. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Belk R. (1988), Possessions and the Extended Self, "The Journal of Consumer Research", Vol. 15, Iss. 2.
 2. Belk R. (2014a), Sharing Versus Pseudo-Sharing in Web 2.0, "Anthropologist", No.18(1).
 3. Belk R. (2014b), You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online, "Journal of Business Research", No. 67.
 4. Botsman R. (2015), Defining The Sharing Economy: What is Collaborative Consumption - And What Isn't?, http://www.fastcoexist.com/3046119/defining-the-sharing-economy-what-is-collaborativeconsumption-and-what-isnt [dostęp: 20.10.2015].
 5. Botsman R., Rogers R. (2010), What's Mine is Yours. The rise of collaborative consumption, Harper Collins Publishers, New York.
 6. Burgiel A. (2015), Wspólna konsumpcja jako alternatywny model spożycia i jej przejawy w zachowaniach konsumentów, (w:) Kieżel E., Smyczek S. (red.) Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 7. Csutora M. (2012), One More Awareness Gap? The Behaviour-Impact Gap Problem, "Journal of Consumer Policy", No. 35.
 8. Demailly D., Novel A.-S. (2014), The sharing economy: make it sustainable, Studies N°03/14, IDDRI, Paris.
 9. Jaros B. (2012), Zrównoważona konsumpcja w świetle wyzwań XXI wieku, "Handel Wewnętrzny", lipiec-sierpień, tom 2.
 10. Kiełczewski D. (2008), Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 11. Kryk B. (2013), Zrównoważona jakość życia a zrównoważona konsumpcja i zachowania ekologiczne polskich konsumentów, "Handel Wewnętrzny", nr 6.
 12. Lamberton C.P., Randall L.R. (2012), When is Ours Better Than Mine? A Framework for Understanding and Altering Participation in Commercial Sharing Systems, "Journal of Marketing", Vol. 76.
 13. Leonard A. (2012) The story of change, http://www.storyofstuff.org/2012/07/17/the-story-of-change/ [dostęp: 23.10.2015].
 14. Schor J.B. (2014), Debating the Sharing Economy, http://www.greattransition.org/publication/debatingthe-sharing-economy [dostęp: 04.11.2015].
 15. Schor J.B., Craig J., Thompson E. (2014), Sustainable Lifestyles and the Quest for Plenitude. Case Studies of the New Economy, Yale University Press, Yale.
 16. Timmer V., Cooper R. (2015), Local Governments and the Sharing Economy, http://www.localgovsharingecon.com [dostęp: 05.12.2015].
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu