BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orzechowska-Słowikowska Daria (Institute of Political Studies of the PAS in Warsaw)
Title
Assimilation - a Worn Theory? Muslims in Warsaw
Asymilacja - zużyta teoria? Wyznawcy islamu w Warszawie
Source
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2016, nr 3 (54), s. 190-210, bibliogr. s. 207-209
Keyword
Islam, Mniejszości religijne, Integracja społeczna
Islam, Religious minorities, Social integration
Note
streszcz., summ., rez.
Country
Warszawa
Warsaw
Abstract
Przedmiotem artykułu jest analiza procesu asymilacji społeczności muzułmańskiej w Polsce na przykładzie miasta stołecznego Warszawa. Problemem badawczym było określenie stopnia asymilacji społeczności muzułmańskiej z mieszkańcami Warszawy oraz próba udzielenia odpowiedzi, czy asymilacja jest tym właściwym terminem określającym obecną interakcję, jaka zachodzi między społecznością muzułmańską a innowierczymi mieszkańcami Warszawy. Takie ujęcie wymagało po pierwsze zdefiniowania "asymilacji", która w XXI wieku nadal pozostaje terminem wieloznacznym oraz wzbudzającym liczne kontrowersje, po drugie, określenia barier i trudności oraz ukazania związków przyczynowo-skutkowych utrudniających przebieg asymilacji. (abstrakt oryginalny)

The subject of the article is an analysis of the process of assimilation of the Muslim community in Poland on the example of the capital city of Warsaw. The research problem was to determine the degree of assimilation of the Muslim community with the residents of Warsaw and an attempt to find out if assimilation is the right term to describe the current interaction that takes place between the Muslim community and heterodox inhabitants of Warsaw. Such an approach required, firstly, the definition of 'assimilation' which in the twenty-first century is still an equivocal term causing much controversy, secondly, the specification of barriers and difficulties and showing the cause and effect relationships hindering the process of assimilation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Academia. Migracje. [Migrations.] 2015. Special edition, pp. 8-11.
 2. Balcer, A. Polska, Islam, Europa. Pomost czy przedmurze. [Poland, Islam, Europe. A bridge or a bulwark.] Available at: http://www.demoseuropa. eu/index.php? option=com_content&view=article&id=1862 polska-islam-europa-pomost-czy-przedmurze&catid=75 nadchodzce&Itemi d=98&lang=pl [Accessed: 16 February 2016].
 3. Bauer, W. 2016. W. Przez morze. Z Syryjczykami do Europy. [Crossing the sea: with Syrians on the exodus to Europe.] Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
 4. Bilewicz, M. 2012. Stosunek do uchodźców. Możliwości zmiany. [Attitude to refugees. The possibility of changes.] Warszawa: Centrum Badań nad Uprzedzeniami.
 5. Bilewicz, M., et al. 2014. Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych. [Hate speech. The report of the survey.] Warszawa: Fundacja Stefana Batorego i Centrum Badań nad Uprzedzeniami.
 6. Brubaker, R. 2001. The return of assimilation? The changing perspectives on assimilation and its sequels in France, Germany and the United States. Ethnic and Radical Studies, vol. 24, no. 4.
 7. Bucholc, M. 2010. Dehumanizujący wymiar obcości i jej etyczna niezbędność. Na marginesie Obcego Georga Simmla. [Dehumanising dimension of strangeness and its ethical necessity. On the margins of Georg Sim-mel's Stranger.] Etyka, no. 43. Warszawa: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.
 8. Budyta-Budzyńska, M. 2011. Integracja czy asymilacja? Polscy imigranci na Islandii. [Integration or assimilation? Polish immigrants in Iceland.] Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 9. CSO. 2013. Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. [Population. The demographic and social status and structure. The National Census of Population and Housing 2011.] Warszawa.
 10. Dassetto, F., Ferrari, S., Maréchat, B. 2007. Islam in the European Union: What's at stake in the future. Brussels: European Parliament.
 11. Firlit-Fesnak, G., Łotocki Ł. eds. 2014. Imigranci w polskim dyskursie publicznym. [Immigrants in Polish public discourse.] Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 12. Glazer, N. 1993. Is assimilation dead? Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 530.
 13. Grabarek, D. 2013. Współczesne rozumienie asymilacji imigrantów w społeczeństwie amerykańskim. [Contemporary understanding of assimilation of immigrants into American society.] Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nauki Społeczne, no. 6 (1/2013).
 14. Hirsch, W. 1943. Assimilation as a concept and as a process. Social Forces, vol. 21, no. 1.
 15. Hofstede, G. 2007. Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. [Cultures and organizations: software of the mind.] Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 16. Kaszubska, A., Nasordinova, Z. 2016. 186 szwów. Z Czeczenii do Polski. Droga matki. [186 stitches. From Chechnya to Poland. The road of a mother.] Warszawa: Edipresse Książki.
 17. Kim są muzułmanie w Polsce? [Who are Muslims in Poland?] Wojciech Tymowski's interview with Agata Skowron-Nalborczyk. Available at: http:// warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34889,7653076,Kim_sa_muzulmanie_w_ Polsce_.html [Accessed: 22 February 2016].
 18. Kubiak, H., Paluch A. K. eds. 1980. Założenia teorii asymilacji. [Assumptions of the theory of assimilation.] Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 19. Nalborczyk, A.S. 2005. Status prawny muzułmanów w Polsce i jego wpływ na organizację ich życia religijnego. [The legal status of Muslims in Poland and its impact on the organization of religious life.] In: Parzymies. A. Muzułmanie w Europie. [Muslims in Europe.] Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 20. Opinion of the European Economic and Social Committee on Access to European Union Citizenship. Own Initiative opinion, European and Social Council, 2003, Brussels.
 21. Park, R. 1921. Introduction to the science of sociology. Chicago: University of Chicago Press.
 22. Pettigrew, T.F., Tropp, L.R. 2008. How does intergroup contact reduce prejudice? Meta-analytic test of three mediators. European Journal of Social Psychology, no. 38. John Wiley & Sons.
 23. Podemski, K. 2009. Metody badań jakościowych. [Qualitative research methods.] vol. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Rynkowski, M. 2006. Churches and religious communities in Poland with particular focus on the situation of Muslim communities. State and Religion in Europe. Legal System, Religious Education, Religious Affairs. Istanbul: Center for Islamic Studies.
 25. Simmel, G. 2006. Obcy [The stranger.] In: Id. Most i drzwi. [Bridge and door.] Warszawa: Oficyna Naukowa.
 26. Skowron-Nalborczyk, A. 2015. Syria gaśnie. Jak do tego doszło? [Syria is dying. How did this happen?] Więź, 4 (662).
 27. Soral, W. 2013. Stosunek do imigrantów oraz jego korelaty. [Attitude to immigrants and its correlates.] Warszawa: Centrum Badań nad Uprzedzeniami.
 28. Stefaniak, A. 2015. Postrzeganie muzułmanów w Polsce. Raport z badania sondażowego. [The perception of Muslims in Poland. The report of the survey.] Warszawa: Centrum Badań nad Uprzedzeniami.
 29. Stefaniak, A., Bilewicz, M., Winiewski, M. 2015. Uprzedzenia w Polsce. [Prejudices in Poland.] Warszawa: Liberi Libri.
 30. Włoch, R. 2011. Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii. [Policy of integration of Muslims in France and the UK.] Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 31. Yazigi. J. 2014. Syria's war economy. European Council on Foreign Relation - Policy Brief 97, April 2014, Available at: http://www.ecfr.eu/page/-/ ECFR97_SYRIA_BRIEF_AW.pdf [Accessed: 3 March 2016].
 32. Ząbek, M. ed. 2002. Między piekłem a rajem. Problemy adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów w Polsce. [Between hell and heaven. Problems of cultural adaptation of refugees and immigrants in Poland.] Warszawa: Trio i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydawnictwa Historycznego UW.
Cited by
Show
ISSN
2081-5913
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu