BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krot Katarzyna (Politechnika Białostocka)
Title
Nieufny konsument - wyzwanie dla współczesnego marketingu
Distrustful Consumer - the Challenge for Modern Marketing
Source
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 5, s. 137-148, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Zachowania konsumenta, Zaufanie, Postawy społeczne, Psychologia konsumenta
Consumer behaviour, Trust, Social attitudes, Consumer psychology
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
Nieufność, w przeciwieństwie do zaufania, dotychczas nie była zbyt często obiektem badawczym. Okazuje się jednak, że ma ona znaczący wpływ na zachowania konsumentów. Stąd celem artykułu jest ukazanie specyfiki skłonności do nieufności przez identyfikację głównych jej determinant. Zamierzeniem było również stworzenie profilu nieufnego konsumenta na podstawie jego cech społeczno- -demograficznych. Badanie metodą CAWI zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie liczącej 982 osoby. W analizie zastosowano metodę regresji wielorakiej. Z danych wynika, że o nieufności decyduje przede wszystkim przekonanie o konieczności bycia czujnym i ostrożnym w relacjach z osobami nieznajomymi. Ponadto badani wykazują się dużą podejrzliwością i poglądem, że inni dbając o własne interesy są skłonni do posługiwania się oszustwem. Artykuł ma charakter badawczy i powstał w ramach grantu naukowego (nr DEC-2011/01/D/ HS4/05664) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. (abstrakt oryginalny)

Distrust, in contrast to trust, has not been too often the research object. It turns out, however, it has a significant impact on consumer behaviour. Hence, the purpose of this paper is to present the specifics of the propensity to distrust by identifying its determinants. The aim was also to create the profile of distrustful consumers based on the socio-demographic characteristics. The CAWI survey was conducted on a nationwide, representative sample of 982 people. The study applied the multiple regression method. The results show that distrust is primarily determined by those convinced of the need to be vigilant and careful in relations with others. In addition, the study shows high suspicion of the respondents. It is the research paper, developed within the project (No DEC-2011/01/D/HS4/05664) funded by the National Science Centre. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arrow K. J., (1985), Granice organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Benamati J., Serva M.A. (2007), Trust and distrust in online banking: their role in developing countries, "Information Technology for Development", Vol. 13, No. 2.
 3. Bigley G.A., Pearce J.L. (1998), Straining for Shared Meaning in Organization Science: Problems of Trust and Distrust, "Academy of Management Review", Vol. 23(3).
 4. Chang Y.S., Fang S.R. (2013), Antecedents and distinctions between online trust and distrust: predicting high- and low-risk internet behaviors, "Journal of Electronic Commerce Research", Vol. 14, No. 2.
 5. Colquitt J.A., Brent A.S., LePine J.A. (2007), Trust, Trustworthiness, and Trust Propensity: A Meta-Analytic Test of Their Unique Relationships With Risk Taking and Job Performance, "Journal of Applied Psychology", Vol. 92, No. 4.
 6. Friend L.A., Costley C.L., Brown C. (2010), Spirals of distrust vs spirals of trust in retail customer service: consumers as victims or allies, "Journal of Services Marketing", Vol. 24, Iss. 6.
 7. Gurtman M.B., Lion C. (1982), Interpersonal trust and perceptual vigilance for trustworthiness descriptors, "Journal of Research in Personality", Vol. 16.
 8. Huang H.J., Dastmalchian A. (2006), Implications of trust and distrust for organizations. Role of customer orientation in a four-nation study, "Personnel Review", Vol. 35, No. 4.
 9. Kozłowski P. (1995), Szukanie sensu, czyli o naszej wielkiej zmianie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Kenning P. (2008), The influence of general trust and specific trust on buying behaviour, "International Journal of Retail & Distribution Management", Vol. 36, Is. 6.
 11. Korupcja i polityka antykorupcyjna (2002), Open Society Institute, Budapest, http://www.batory.org.pl/ftp/program/przeciw_korupcji/publikacje/inne_publikacje_/corruption_i_polityka_antykorupcyjna.pdf [dostęp: 28.10.2015].
 12. Lewicki R., McAllister D.J., Bies R.J. (1998), Trust and distrust: new relationships and realities, "Academy of Management Review", Vol. 23, No. 3.
 13. Luhmann N. (1979), Trust and Power, J. Wiley, New York.
 14. Mayer R.C., Davis J.H., Schoorman F.D. (1995), An integrative model of organizational trust, "Academy of Management Review", Vol. 20.
 15. McKnight D.H., Chervany N.L. (2001), Trust and Distrust Definitions: One Bite at a Time (w:) Trust in Cyber-societies, Springer, Berlin Heidelberg.
 16. Nowakowski K. (2008), Wymiary zaufania i problem zaufania negatywnego w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", rok LXX, zeszyt 1.
 17. Papadopoulou P. Andreou A. Kanellis P., Martakos D. (2001), Trust and relationship building in electronic commerce, "Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy", Vol. 11, No. 4.
 18. Rotter, J.B. (1980), Interpersonal Trust, Trustworthiness, and Gullibility, "American Psychologist", Vol. 35(1).
 19. Skarżyńska K. (2012), Między ludźmi.... Oczekiwania, interesy, emocje, Scholar, Warszawa.
 20. Stolle D. (2002), Trusting Strangers - The Concept of Generalized Trust in Perspective, "ÖZP", Vol. 31, No. 4.
 21. Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 22. Xiaojuan Ou C., Ling Sia C. (2009), To Trust or To Distrust, That is the Question-Investigating the Trust-Distrust Paradox, "Communications of the Acm", Vol. 52, No. 5.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu