BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciaszczyk Magdalena (Politechnika Lubelska)
Title
Wybrane megatrendy i ich możliwy wpływ na konsumentów niepełnosprawnych ruchowo
The Chosen Megatrends and Their Possible Impact on Mobility- Disabled Consumers
Source
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 5, s. 162-171, tab., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Zachowania konsumenta, Osoby niepełnosprawne, Megatrendy cywilizacyjne
Consumer behaviour, Disabled people, Civilization megatrends
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
Celem rozważań jest zwrócenie uwagi na pojawienie się dużej grupy konsumentów doświadczających niepełnosprawności narządu ruchu w kontekście możliwego wpływu nowych trendów w konsumpcji na ich zachowania rynkowe. Na potrzeby niniejszego opracowania spośród wielu zauważonych w obecnych czasach megatrendów wybrano te, które w sposób bardziej bezpośredni niż pozostałe mogą wywrzeć wpływ na funkcjonowanie konsumentów niepełnosprawnych. Są to zmiany w podejściu do szeroko pojętego zdrowia oraz technologiczny przełom dotyczący różnych dziedzin życia. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to highlight the existence of a big group of mobility- disabled consumers and to analyse the possible impact of the latest megatrends on their market behaviours. For the purposes of this study, out of many megatrends noticed in the contemporary times, only a few were chosen, which can exert influence on functioning of the disabled consumer in the more direct way than the rest. Those megatrends pertain to changes in the approach towards the widely comprehended health and technological turning point concerning different areas of life. The article presents a review of both Polish and world publications on the subject and has the conceptual character. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2013 r. (2014), GUS, Warszawa.
 2. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (2016), http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,80,rynek-pracy [dostęp:15.06.2016].
 3. Borodako K. (2009), Foresight w zarządzaniu strategicznym, C.H. Beck, Warszawa.
 4. Czarny E. (red.) (2004), Globalizacja od A do Z, NBP, Warszawa.
 5. Czerny M. (2005), Globalizacja a rozwój: wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. de Meyer F. (2015), Using megatrends to discover new opportunities, prepare for new threats, http://www.fredericdemeyer.com/2010/12/using-megatrends-to-discover-new.htm [dostęp: 10.11.2015].
 7. Employment of disabled people - Statistical analysis of the 2011 Labour Force Survey ad hoc module (2015), Euroatat Statistical Working Papers, Luxembourg.
 8. Five Megatrends and possible implications (2014), PricewaterhouseCoopers LTD, https://www.pwc.com/us/en/corporate-governance/publications/assets/pwc-corporate-goverancedirectors-megatrends.pdf [dostęp: 25.01.2016].
 9. Hajkowicz S., Moody J. (2010), Our future world. An analysis of global trends, shocks and scenarios, CSIRO, Canberra, https://timhortonblog.files.wordpress.com/2013/01/csiro-trends.pdf [dostęp: 13.01.2016].
 10. Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. "Karta Praw Osób Niepełnosprawnych" (2015), Warszawa.
 11. Maciaszczyk M. (2015), Konsumenci niepełnosprawni w obliczu wybranych trendów nowej konsumpcji w świetle badań własnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 875.
 12. Majdzińska A. (2014), Ekonomiczne następstwa zmian w strukturach ludnościowych w krajach Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne", nr 10.
 13. Marek S., Białasiewicz M. (red.) (2011), Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, PWE, Warszawa.
 14. Megatrends 2015. MakingSense of a World in Motion (2015), Ernst & Young, http://www.darley.com/documents/inside_darley/Megatrends_2015.pdf [dostęp: 25.01.2016]
 15. Morgan J. (2013), Five Trends Shaping the Future of Work, http://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2013/06/20/five-trendsshaping-the-future-of-work [dostęp: 15.01.2015].
 16. Muszyński J. (2006), Społeczeństwo informacyjne. Szkice politologiczne..., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 17. Naisbitt J. (1997), Megatrendy: Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 18. Pieriegud J. (2015), Wykorzystanie megatrendów do analizy przyszłościowego rozwoju sektorów gospodarki, (w:) Gajewski J., Paprocki W., Pieriegud J., Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk.
 19. Pietrzak I. (2009), Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, (w:) Miklaszewski S., Molendowski E., Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Difin, Warszawa.
 20. Schorzenia przewlekłe a rynek pracy. Badanie możliwości i propozycje działań mających na celu utrzymanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ruchowo (2015), Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa, http://irss.pl/badania/schorzenia-przewlekle-a-rynek-pracy-badanie-mozliwosci-i-propozycjedzialan-majacych-na-celu-utrzymanie-zatrudnienia-osob-niepelnosprawnych-ruchowo/ [dostęp: 14.01.2016].
 21. Singh S. (2012), New Mega Trends: Implications for our Future Lives, Palgrave Macmillan, London.
 22. Stiglitz J.E. (2007), Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Supply on demand. Adapting to change in consumption and delivery models (2013), Economist Intelligence Unit, London.
 24. The Future of Work: Jobs and Skills in 2030 (2014), UK Commission on Employment and Skills, Brussels.
 25. Top Global Mega Trends to 2025 and Implications to Business, Society, and Cultures (2014 Edition) Macro-to-micro Implications of Mega Trends (2014), Frost&Sulivan, http://www.marketresearch.com/product/sample-8215040.pdf [dostęp: 15.01.2016].
 26. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (2015), GUS, Warszawa.
 27. Untethered employees: The evolution of a wireless workplace (2014), The Economist Intelligence Unit, http://www.economistinsights.com [dostęp: 19.01.2015].
 28. WHO (2015), Health Systems Strengthening Glossary, http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/index5.html [dostęp: 07.10.2015].
 29. Wolny R. (2013), Prosumpcja i prosument na rynku e-usług, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1.
 30. Zdrowie i zachowanie zdrowotne mieszkańców Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014 r. (2015), GUS, Warszawa.
 31. Zmyślony P., Niezgoda A. (2003), Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu