BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olejniczak Katarzyna (Politechnika Częstochowska)
Title
Contemporary Determinants of Sustainable Consumption
Współczesne determinanty zrównoważonej konsumpcji
Source
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 5, s. 195-204, tab., rys., wykr., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Konsumpcja zrównoważona, Rozwój zrównoważony, Świadomość ekologiczna
Sustainable consumption, Sustainable development, Ecological awareness
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
W dobie rosnącej świadomości społecznej o funkcjonowaniu współczesnego przedsiębiorstwa stanowi wiele działań o charakterze prospołecznym i proekologicznym. Taka postawa, związana z realizacją zasad zrównoważonego rozwoju, wynika z faktu, iż współczesny konsument to podejmujący decyzje z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju konsument, świadomy konsekwencji swoich decyzji, inaczej mówiąc konsument odpowiedzialny. Z tego też względu istotne jest podjęcie rozważań odnoszących się do teoretycznych, jak i praktycznych aspektów zrównoważonej konsumpcji w odniesieniu do odpowiedzialnej postawy zarówno konsumenta jak i przedsiębiorcy. W artykule wykorzystano dostępną krajową i zagraniczną literaturę z zakresu konsumpcji zrównoważonej, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji zakupowych, popartą przeprowadzonymi badaniami sondażowymi. (abstrakt oryginalny)

At the time of growing social awareness, the operation of modern enterprises amounts to a range of pro-social and pro-ecological activities. Such an attitude, connected with the implementation of the principles of sustainable development, results from the fact that the present-day consumer is the one making decisions with consideration of the principles of sustainable development, being aware of the consequences of their own decisions, in other words, the responsible consumer. Therefore, it is important to examine both theoretical and practical aspects of sustainable consumption with reference to the sustainable attitude of both the consumer and the entrepreneur. In the paper, there has been used the available domestic and foreign literature in the field of sustainable consumption, with a particular emphasis on responsibility in purchasing decisions, supported by the conducted survey. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J., Nitkiewicz T. (2007), Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 2. Bansal P. (2005), Evolving sustainably: a longitudinal study of corporate sustainable development, "Strategic Management Journal", No. 26(3).
 3. Boczar P., Błażejczyk-Majka L. (2015), Characteristics of vegetable oil consumers in Poland in a view of sustainable consumption principles, "Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia", No. 14(3).
 4. Brendzel-Skowera K. (2009), Bariery w realizacji zrównoważonego rozwoju w Polsce, "Zeszyty Naukowe Katedry Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy". No. 14.
 5. Briceno T., Stagl S. (2006), The role of social processes for sustainable consumption, "Journal of Cleaner Production", No. 14.
 6. Chabowski B.R., Mena J.A., Gonzalez-Padron T.L. (2011), The structure of sustainability research in marketing,1958-2008: a basis for future research opportunities, "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 39, No. 1
 7. Dobson A. (2007), Environmental citizenship: towards sustainable development, "Sustainable Development", Vol. 15.
 8. Fuller D.A. (1999), Sustainable Marketing. Managerial-Ecological Issues, Sage Publications, Thousand Oaks.
 9. Gotowska M. (2013), Powiązania poziomu i jakości życia ze zrównoważonym rozwojem w ujęciu teoretycznym i badawczym, "Handel Wewnętrzny", listopad-grudzień.
 10. Juscius V., Sneideriene A. (2013), The Research of Social Values Influence on Consumption Decision Making in Lithuania, "Economics and Management", Vol. 18(4).
 11. Kobyłko G. (2007), Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Kronenberg J. (2007), Making consumption "reasonable". "Journal of Cleaner Production", Vol. 15.
 13. Kryk B. (2013), Zrównoważona jakość życia a zrównoważona konsumpcja i zachowania ekologiczne polskich konsumentów, "Handel Wewnętrzny", November-December.
 14. Paluch Ł., Sroka W. (2013), Socio-economic and environmental determinants of suistainable development of rural communes in małopolska province, "Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia", No. 12(2).
 15. Przez zrównoważoną konsumpcję do zrównoważonego rozwoju (2012), dokument Ministerstwa Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8382/Broszura%20konsumpcja.pdf [access: 25.11.2015].
 16. Tomski P. (2012), Imperatyw zrównoważonego rozwoju a współdziałanie przedsiębiorstw w sieciach wartości, "Handel Wewnętrzny", Vol. 1, lipiec-sierpień.
 17. Voinea L., Filip A. (2011), Analyzing the main changes in new consumer buying behavior during economic crisis, "International Journal of Economic Practices and Theories", No. 1(1).
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu