BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stereńczak Szymon (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student)
Title
Problemy pomiaru płynności transakcyjnej w kontekście jej wieloaspektowości
Problems in Measuring the Transactional Liquidity in Context of its Multi-Dimensionality
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 125-136, tab., bibliogr. 37 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Płynność finansowa, Rynek kapitałowy, Płynność rynku
Financial liquidity, Capital market, Market liquidity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki istniejących mierników płynności rynku kapitałowego oraz zbadanie, czy ich wartości są ze sobą pozytywnie skorelowane. Metodologia badania - W badaniu wykorzystano analizę korelacji pomiędzy poszczególnymi wskaźnikamipłynności obrotu dla największych spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wynik - Brak lub ujemna korelacja między większością wskaźników mierzących poszczególne aspekty płynności wskazuje na to, że dobór miary płynności obrotu może mieć wpływ na wyniki badań jej determinant czy na wymaganą stopę zwrotu z akcji. Badanie wykazało także, że miary aproksymujące poziom kosztów transakcyjnych są ze sobą nieskorelowane w sposób statystycznie istotny. Oryginalność/wartość - Wyniki badań dają podstawę do szukania nowej miary płynności rynku kapitałowego, która oddawałaby jej wieloaspektowość. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to do the characteristics of existing measures of capital market liquidity and to examine whether the indications of these measures are positively correlated. Design/methodology/approach - The study was based on an analysis of the correlation between liquidity indicators for the largest companies on the Warsaw Stock Exchange. Findings - No or negative correlation between a majority of indicators measuring different aspect of liquidity shows that the choice of a measure of liquidity may have an impact on the result of the study of its determinants, or impact on demanded return of stocks. The study also found that proxies for transactional costs are uncorrelated in a statistically significant way. Originality/value - The test results provide a basis for seeking a new measure of liquidity of the capital market, which would have include all of its aspects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acharya V.V., Pedersen L.H. (2005) Asset pricing with liquidity risk, "Journal of Financial Economics" vol. 77, s. 375-410.
 2. Aitken M., Comerton-Forde C. (2003), How should liquidity be measured?, "Pacific-Basin Finance Journal" vol. 11, no. 1, s. 45-59.
 3. Akram N. (2014), The effect of liquidity on stock returns. Evidence from Pakistan, "IOSR Journal of Business and Management" vol.16, no. 2, s. 66-69.
 4. Amihud Y. (2002), Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects, "Journal of Financial Markets" vol. 5, s. 31-56.
 5. Baker H.K. (1996), Trading location and liquidity: An analysis of U.S. dealer and agency markets for common stocks, "Financial Markets, Institutions & Instruments" vol. 5. no. 4, s. 1-51.
 6. Chordia T., Subrahmanyam A., Anshuman V.R. (2001), Trading activity and expected stock returns, "Journal of Financial Economics" vol. 59, no. 1, s. 3-32.
 7. Corwin S.A., Schultz P. (2012), A simple way to estimate bid/ask spread from daily high and low prices, "The Journal of Finance" vol. 67, no. 2, s. 719-760.
 8. Crockett A. (2008), Market liquidity and financial stability, Banque de France, "Financial Stability Review" no. 11, s. 13-17.
 9. Datar M.K. (2000), Stock market liquidity. Measurement and implications, Proceedings of the 4th Capital Market Conference.
 10. Fong K., Holden C.W., Trzcinka C.A. (2011), What are the best liquidity proxies for global research?, Working Paper.
 11. Gabrielsen A., Marzo M., Zagaglia P. (2011), Measuring market liquidity: An introductory survey, Quaderni DSE Working Paper no. 802
 12. Garsztka P., Matuszewski P., Wieloch K. (2004), Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET - czas, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" nr 177, s. 239-254.
 13. Hałaj G., Sieradzki R. (2008), Metody pomiaru płynności rynku akcji, w: Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie - jak mądrze inwestować, red. S. Buczek, A. Fierla, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 14. Hasbrouck J. (2009), Trading costs and returns for US equities: estimating effective costs from daily data, "The Journal of Finance" vol. 64, no. 3, s. 1445-1477.
 15. Jankowski R., Olbryś J. (2015), Wymiary płynności rynku papierów wartościowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia" nr 73, s. 645-658.
 16. Kołodziejczyk M., Lasota J., Piechota P. (2013), Dyskonto z tytułu braku płynności w wycenie spółek notowanych na GPW, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia" nr 60, s. 59-68.
 17. Kopańska-Bródka D., Michalska E., Dudzińska-Baryła R. (2014), Miara relatywnej atrakcyjności rynkowej instrumentu finansowego, Zeszyty Naukowe, "Organizacja i Zarządzanie" nr 68, s. 189-198.
 18. Kucharski A. (2010), Stabilność oszacowania szerokości rynku na polskiej giełdzie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia" nr 28, s. 457-468.
 19. Kyle A. (1985), Continuous auctions and insider trading, "Econometrica" vol. 53, no. 6, s. 1315-1336.
 20. Lesmond D.A., Ogden J.P., Trzcinka C.A. (1999), A new estimate of transaction costs, "The Review of Financial Studies" vol. 12, no. 5, s. 1113-1141.
 21. McInish T.H., Wood R.A. (1992), An analysis of intraday patterns in bid/ask spreads for NYSE stocks, "The Journal of Finance" vol. 47, no. 2, s. 753-764.
 22. Nyborg K.G., Östberg P. (2010), Money and liquidity in financial markets, Swiss Finance Institute Research Paper no. 10-25.
 23. Olbryś J. (2013), Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, "Zarządzanie i Finanse" vol. 11, no. 3 (2), str. 65-77.
 24. Otola I., Grabowska M. (2012), Empiryczna analiza płynności rynku akcji w oparciu o wybrane mierniki, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" nr 262, s. 125-137.
 25. Pastor L., Stambaugh R.F. (2003), Liquidity risk and expected stock returns, "Journal of Political Economy" vol. 111, s. 642-685.
 26. Piotrowski S. (2015), Model CAPM z ryzykiem płynności na polskim rynku kapitałowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka" nr 11, s. 195-208.
 27. Roll R. (1984), A simply implicit measure of the effective bid-ask spread in an efficient market, "The Journal of Finance" vol. 39, no. 4, s. 1127-1139.
 28. Ranaldo A. (2001), Intraday market liquidity on the Swiss Stock Exchange, "Swiss Society for Financial Market Research" vol. 15, no. 3, s. 309-327.
 29. Sarr A., Lybek T. (2002), Measuring liquidity in financial markets, IMF Working Papers no. 02/232.
 30. Schestag R., Schuster P., Uhrig-Homburg M. (2015), Measuring liquidity in bond markets, Working Paper.
 31. Vagias D., van Dijk M.A. (2010), International capital flows and liquidity, "SSRN Electronic Journal".
 32. Vidović J., Poklepović T., Aljinović Z. (2014), How to measure illiquidity on European emerging stock markets?, "Business System Research" vol. 5, no. 3, s. 67-81.
 33. von Wyss R. (2004), Measuring and predicting liquidity in the stock market, rozprawa doktorska.
 34. Vovchak V. (2014), Liquidity and investment horizon, Swiss Finance Institute Research Paper no. 14-02.
 35. Wang J. (2010), A multi-factor measure for cross-market liquidity commonality, Asian Development Bank, Economics Working Paper Series no. 230.
 36. Wawruszczak M. (2007), O płynności finansowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia" nr 6, cz. II, s. 487-494.
 37. Yeyati E.L., van Horen N., Schmukler S.L. (2010), Emerging market liquidity and crises, "Journal of European Economic Association" vol. 6., no. 2-3, s. 668-682.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu