BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Arkan Thomas (University of Szczecin)
Title
Human Resources Accounting: A Suggested Model for Measurement and Valuation
Księgowe zasoby ludzkie: sugerowany model pomiaru i wyceny
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 173-193, tab., bibliogr. 33 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Rachunkowość zasobów ludzkich, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Human Resources Accounting (HRA), International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard
Note
streszcz., summ.
Abstract
Transformacja gospodarcza, jaka dokonała się w skali globalnej, z gospodarek opartych na produkcji poprzez gospodarki oparte na usługach, do gospodarek opartych na wiedzy, oznacza dla firm większą koncentrację na zasobie, jakim są ich pracownicy. Dzieje się tak z uwagi na globalne niedobory umiejętności, jak również możliwość utraty cennej wiedzy wewnętrznej w konsekwencji odejścia pracownika z firmy. Pracownicy organizacji, uznani przez ekonomistów za najważniejszy jej zasób, ponieważ kontrolują i zarządzają innymi zasobami, przyczyniają się w bezpośredni sposób do jej sukcesu lub niepowodzenia. Z uwagi na ogromne znaczenie tego zasobu, coraz większe zainteresowanie zyskuje rachunkowość zasobów ludzkich, w której proponuje się wiele modeli i technik do wyceny zasobów ludzkich w szerszym kontekście. Mimo solidnych badań, nadal toczą się ożywione dyskusje o tym, czy należy ujmować zasoby ludzkie w sprawozdaniu finansowym czy też nie. Historycznie rzecz biorąc, rachunkowość nie uznawała zasobów ludzkich za składnik aktywów w sprawozdaniu z sytuacji finansowej z uwagi na brak odpowiednich wskaźników mających zastosowanie do pracowników, a także ze względu na brak odpowiednich modeli przypisywania wartości zasobom ludzkim. Oczywiste jest zatem, że w momencie silnej orientacji na kapitał ludzki luka wiedzy tego rodzaju rodzi wiele pytań wobec praktyki rachunkowości. Rachunkowość zasobów ludzkich ma możliwości wypracowania alternatywnego rozwiązania przydatnego zarządom w procesie decyzyjnym, zwłaszcza w zakresie adekwatności zasobów ludzkich z punktu widzenia kondycji finansowej. Do tej pory istnieje jednak potrzeba dalszego ustalenia wiarygodnej platformy rachunkowości zasobów ludzkich, w szczególności drogą uzyskania solidnych wyników badań jakościo wych. W związku z tym niniejszy artykuł dokonuje dalszej analizy możliwości włączenia zasobów ludzkich do kategorii aktywów, określa rodzaje wydatków wymaganych w sprawozdaniach finansowych i proponuje ro dzaje ujawnień niezbędnych do przedstawienia aktywów w postaci zasobów ludzkich. W szczególności, niniejszy arty kuł proponuje model wyceny pozbawiony ograniczeń poprzednich modeli i przedstawia obliczenia, które organizacja można wykorzystać, decydując się na uwzględnienie tych zasobów w sprawozdaniu finansowym. Dodatkowym wynikiem tego artykułu jest doprecyzowanie definicji pojęcia rachunkowości zasobów ludzkich jako podzbioru ogólnej rachunkowości z punktu widzenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i mającego zastosowanie do MSR 38 w zakresie sprawozdawczości finansowej z 2015 roku. (abstrakt oryginalny)

The global transition from manufacturing to service based economies and later to knowledgebased economies implies a greater focus on employee resources because of global skill shortages, and more complex internal company knowledge that might be lost should an employee leave the organization. Acknowledged by economists as the most important resource because it controls and directs the other resources, people within an organization directly influence the success or failure of that organization. As a result of its significance, a special interest in Human Resource Accounting has developed where many models and techniques have been proposed for valuing human resources more broadly. Despite robust research there remains much debate as to whether human resource should be included or excluded in the financial statement. Historically, accounting has not recognized human resources as an asset in the statement of financial position, because of a dearth of acceptable metrics applicable to people under employment, and also due to a lack of suitable models for use in attributing a value to a human resource. Clearly, a knowledge gap of this nature raises questions for accounting practices where human capital is the focus. Human resource accounting has the potential to provide an alternative solution helpful to management decision-making especially regarding the adequacy of human resources when viewed within a financial health framework. To date however, there exists a need to further establish a credible platform for human resource accounting, particularly via the achievement of robust qualitative research results. As such this article analyses further the possibility of including human resources within the definition of asset, defines types of expenditure required in financial statements and proposes the types of disclosure necessary for a presentation of human resource assets. Specifically, this article also proposes a valuation model that overcomes the limitations of previous models, and includes calculations suitable for inclusion in the statement of financial position. An added outcome of this article is a more defined concept of Human Resource Accounting as a subset of general accounting, seen within International Financial Reporting Standards (IFRSs) and applicable to the 2015 financial reporting IAS 38. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alfredson K., Leo K., Picker R., Loftus J., Clark K., Wise V. (2009), Applying international financial reporting standards, 2nd ed., Australia: John Wiley & Sons Australia, Ltd.
 2. American Accounting Association's Committee on Human Resource Accounting (1973), Report of the Commit on Human Resource Accounting. The Accounting Review, 48 (Supplement): pp. 169-185.
 3. Barako D.G., Hancock P., Izan H.Y. (2006), Factors influencing voluntary corporate disclosure by Kenyan companies, "Corporate Governance" vol. 14, no. 2, pp. 107-125.
 4. Brummet R.L., Flamholtz E.G., Pyle W.C. (1968), Human resource measurement -A challenge for accountants, "The Accounting Review" vol. 43, no. 2, pp. 217-224.
 5. Brummet R.L. (1970), Accounting for Human Resources, "Journal of Accountancy" vol. 130, no. 6.
 6. Chow C.W., Wong-Boren A. (1987), Voluntary financial disclosure by Mexican corporations, "The Accounting Review" vol. 62, no. 3, pp. 533-541.
 7. Clacher I. (2010), National accounting for intangible assets in the knowledge economy, "Journal of Financial Regulation and Compliance" vol. 18, no. 2, pp. 106-119.
 8. Cooke T.E. (1989), Voluntary corporate disclosure by Swedish companies, "Journal of International Financial Management and Accounting" vol. 1, no. 2, pp. 171-195.
 9. Coff R., Flamholtz E., Searfoss G. (1988), Developing Human Resource Accounting as a Human Resource Decision Support System, "Accounting Horizons" vol. 2, no. 3.
 10. Dawson C. (1994), The Use of a Simulation Methodology to Explore Human Resource accounting, "Management Decision" vol. 32, no. 7.
 11. Doane D.P., Seward L.E. (2011), Applied statistics in business and economics, 3rd ed., Boston: McGraw-Hill/Irwin.
 12. Financial Accounting Standards Board (FASB) (2001), Improving business reporting: Insights into enhancing voluntary disclosures, Steering Committee Report, Business Reporting Research Project. Norwalk, CT: FASB.
 13. Flamholtz E.G. (1971), A model for human resource valuation: A stochastic process with service rewards, "The Accounting Review", vol. 46, no. 2, pp. 253-267.
 14. Flamholtz E.G. (1985), Human resource accounting, San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 15. Flamholtz E. (1972), Toward a Theory of Human Resource Value in Formal Organizations, "Accounting Review" vol. 47, no. 4.
 16. Flamholtz E. (2005), Conceptualizing and Measuring The Economic Value of Human Capital, "Journal of Human Resource Costing &Accounting" vol. 9, no. 2.
 17. Flamholtz E. (1974), Human Resource accounting: A Review of Theory and Research, "Journal of Management Studies" vol. 11, no. 1.
 18. Flamholtz E. (1972), Human Resource accounting: A Review of Theory and Research, "Academy of Management Proceedings".
 19. Grojer J. and J. (1991), Human costing resource and accounting. Stockholm university.
 20. Hansen B. (2007), Personnel investments and abnormal return, "Journal of Human Resource Costing and Accounting" vol. 2, no. 2, pp. 9-29.
 21. Hermanson R.H. (1986), Accounting for human assets. Research monograph no. 99. Atlanta, Georgia: Business Publishing Division, College of Business Administration, Georgia State University.
 22. Hidalgo R., Garcia-Meca E., Martinez I. (2011), Corporate governance and intellectual capital disclosure, "Journal of Business Ethics" vol. 100, no. 3, pp. 483-495.
 23. International Accounting Standards Board (IASB) (2015), The conceptual framework for financial reporting, London: IFRS Foundation.
 24. Likert R.M. (1967), The human organization: Its management and value. New York: McGraw-Hill Book Company.
 25. Lev B., Schwartz A. (1971), On the Use of the Economic Concept of Human Capital in Financial Statements, "Accounting Review" vol. 46, no. 1.
 26. Likert R., Pyle W. (1971), A Human Organizational Measurement Approach, "Financial Analysts Journal" vol. 27, no. 1.
 27. Myers S., Flowers V. (1974), A Framework for Measuring Human Assets, "California Management Review" vol. 16, no. 4.
 28. Ogan P. (1976), A Human Resource Value Model for Professional Service Organizations, "Accounting Review" vol. 51, no. 2.
 29. Porwal L.S. (1993), Accounting theory, New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Co., New Delhi Press.
 30. Robbins W.A., Austin K.R. (1986), Disclosure quality in governmental financial reports: An assessment of the appropriateness of a compound measure, "Journal of Accounting Research" vol. 24, no. 2, pp. 412-421.
 31. Robinson D. (1975), Two Approaches to Human Accounting, "Accountancy" February.
 32. Sackman S.A., Flamholtz E.G., Bullen M.L. (1989), Human resource accounting: A state-of-the-art review, "Journal of Accounting Literature" vol. 8, pp. 235-264.
 33. Williams S.M. (2001), Is intellectual capital performance and disclosure practices related?, "Journal of Intellectual Capital" vol. 2, no. 3, pp. 192-203.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu