BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dereń Aldona Małgorzata (Politechnika Wrocławska), Skonieczny Jan (Politechnika Wrocławska)
Title
Model biznesu oparty na ochronie zasobów intelektualnych
The Business Model Based on the Protection of Intellectual Resources
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 195-204, rys., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Keyword
Modele biznesowe, Ochrona własności intelektualnej, Organizacja
Business models, Intellectual property protection, Organisation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy poruszono problematykę modeli biznesu ze względu na działania strategiczne zorientowane na ochronę zasobów intelektualnych. Zaproponowano własny model biznesu, którego wymiarami są: cele strategiczne, źródło przewagi konkurencyjnej i rozwój zasobów intelektualnych. W zależności od tych wymiarów zidentyfikowano 16 opcji strategicznych, którym przyporządkowano działania strategiczne dotyczące ochrony zasobów intelektualnych, takie jak: ochranianie, użyczenie, udostępnienie i nabywanie. (abstrakt oryginalny)

This article concerns the search for business models that takes into account the strategic actions focused on the protection of intellectual resources. It proposed to own a business model whose dimensions are the objectives of strategic source of competitive advantage and intellectual resource development. Depending on the dimensions identified 16 strategic options, which are associated with strategic actions for the protection of intellectual resources such as preservation, lending, sharing and acquisition. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Afuah A. (2004), Business models. A Strategic Management Approach, McGraw-Hill Irwin, Boston.
 2. Amit R., Zott Ch. (2012). Creating Value Through Business Model Innovation, "MIT Sloan Management Review" vol. 53, no. 3.
 3. Bednarz P. (2011), Typowe modele biznesowe w nauce zarządzania, w: Modele biznesowe przedsiębiorstw tworzonych na bazie szkół wyższych, red. M Bąk, P. Kulawczuk, A. Szcześniak, Warszawa.
 4. Bellman R., Clark R.C., Malcolm D., Craft C. (2009), On the construction of a multi-stage, multiperson business game, "Operations Research" vol. 5, no. 4.
 5. Capron L., Mitchell W. (2015), Budować, pożyczyć czy kupić? Zarządzanie wzrostem firmy, ICAN Institute, Warszawa.
 6. Casadesus-Masanell R., Ricart J.E. (2011), Jak skonstruować zwycięski model biznesowy, "Harvard Business Polska", wrzesień.
 7. Dereń A.M. (2015), Stan wiedzy na temat zarzadzania i ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach sektora MŚP w regionie Dolnego Śląska, Raport, Seria PRE nr 29, Wrocław.
 8. Drewniak R. (2004), Rozwój przedsiębiorstwa poprzez alians strategiczny. Cele i uwarunkowania w praktyce polskiej, TNOiK, Toruń.
 9. Duczkowska-Piasecka M., Poniatowska-Jaksch M., Duczkowska-Małysz K. (2013), Model biznesu: nowe myślenie strategiczne, Difin, Warszawa.
 10. Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M. (2008), Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 11. Johnson M., Christensen C., Kagermann H. (2009), Jak fundamentalnie zmienić model biznesowy, "Harvard Business Review Polska", lipiec-sierpień.
 12. Johnson M.W., Christensen C.M., Kagermann H. (2008), Reinventing Your Business Model, "Harvard Business Review" vol. 86.
 13. Mason K. (2008), Markets, Business Models and the Growth of the Firm, Working Paper.
 14. Nogalski B. (2011), Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, w: W. Kieżun, Krytycznie i twórczo o zarządzaniu: wybrane zagadnienia, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 15. Obłój K. (2002), Tworzywa skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 16. Porter M.E. (2006), Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice.
 17. Porter M.E., Heppelman J.E. (2005), Jak inteligentne produkty z dostępem do sieci zmieniają konkurencję, "Harvard Business Review Polska".
 18. Rudny W. (2014), Model biznesowy w strategii firmy, w: Zarządzanie strategiczne rozwój koncepcji i metod, Prace naukowe WWSZiP t. 27, nr 2.
 19. Shafer S., Smith H., Linder J. (2005), The power of business models, "Business Horizons" no. 48.
 20. Sinfield J., Calder E., McConnell B., Colson S. (2012). How to Identify New Business Models, "MIT Sloan Management Review".
 21. Slywotzky A.J., Morrisom D.J., Andelman B. (2000), Strefa zysku. Strategiczne modele działalności, PWE, Warszawa.
 22. Stokalski B. (2009), Polskie firmy rzadko szukają nowych modeli biznesowych, "Harvard Business Review Polska".
 23. www.arch.iped.pl/publikacje/Modele_Biznesowe_Przedsiebiorstw_Tworzonych_na_Bazie_Szkol_Wyzszych.pdf (26.07.2015).
 24. Zott C., Amit R. (2010), Business model design: An activity system perspective, "Long Range Planning" no 43.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu