BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Proszowska Anita (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
The Exhibitor as a Client of the Trade Fair Organiser - a Diagnosis of the Level of Satisfying Needs
Wystawca jako klient organizatora targów gospodarczych - diagnoza poziomu zaspokojenia potrzeb
Source
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 5, s. 238-246, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Targi, Marketing wystawienniczy, Komunikowanie marketingowe, Współpraca przedsiębiorstw
Fair, Exhibit marketing, Marketing communication, Enterprises cooperation
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
Za cel artykułu przyjęto określenie oczekiwań wystawców wobec organizatora targów i ocenę poziomu zadowolenia ze współpracy z nim na przykładzie badań uczestników wybranej imprezy targowej. Artykuł ma charakter badawczy. W zaprezentowanym procesie badawczym udało się wyodrębnić 8 szczegółowych obszarów oceny współpracy wystawców z organizatorami imprezy targowej i określić, które z nich są powiązane z całościową oceną tej relacji w stopniu największym. Ustalono też, jak wystawcy uczestniczący w VII Międzynarodowych Targach Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SyMas oraz w VI Międzynarodowych Targach Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji Maintenance ocenili ich organizatora w wymienionych kategoriach. Otrzymane wyniki, dzięki pełniejszemu zdiagnozowaniu potrzeb wystawców, dają organizatorom i operatorom targowym możliwość poprawy konkurencyjności ich oferty targowej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to determine what exhibitor's expectations towards trade fairs organisers are and to assess the level of exhibitor's satisfaction from mutual cooperation on the example of research of the participants of the selected event. The article is of the research nature. In the presented research process, it was possible to distinguish eight detailed areas of cooperation between trade fairs organisers and exhibitors. Furthermore, it was determined which of these areas most significantly affect the overall evaluation of this cooperation. It was also established how exhibitors, who took part in the 6th International Trade Fair for Suppliers of Maintenance Products and Services, Maintenance, and the 7th International Trade Fair for Powder & Bulk Solids Technology in Poland, SyMas, evaluated the organiser with regard to the listed categories. The obtained results, due to a more comprehensive diagnosis of the exhibitor needs, enable trade fairs organisers and operators to boost the competitive strength of their trade fair offer. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Budzanowska-Drzewiecka M., Lipińska A. (2012), Wykorzystanie Internetu w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa w opinii menadżerów (The Use of the Internet in Marketing Communication of Companies in the Opinion of Managers), "Komunikacja Społeczna", No. 4.
  2. Dołhasz M. (2015), Postawy polskich przedsiębiorstw wobec wybranych instrumentów komunikacji marketingowej przedsiębiorstw (Attitudes of Polishenterprises towardschoseninstruments of marketing communication of enterprises), "Logistyka", No. 2 (CD 2).
  3. Hansen K. (1996)The dual motives of participants at international trade shows,"International Marketing Review", Vol. 13 Iss. 2.
  4. Markiewicz E., Resiak-Urbanowicz M. (2014), Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa w Internecie na przykładzie Międzynarodowych Targów Poznańskich (Creating The Image Of A Company On The Internet Based On The Example Of The Poznan International Fair), "Studia Oeconomica Posnaniensia", Vol. 2, No. 3.
  5. Proszowska A. (2015), Targi gospodarcze w przestrzeni miasta i regionu - wybrane przykłady (Trade fairs in the area of the city and the region - selectedcases), "Marketing i Rynek", No. 8 (CD).
  6. Rinallo D., Borghini S., Golfetto F. (2010), Exploring visitor experiences at trade shows, "Journal of Business & Industrial Marketing", Vol. 25, Iss. 4.
  7. Solberg Söilen K. (2013), Exhibit Marketing and Trade Show Intelligence: Successful Boothmanship and Booth Design, Springer Science & Business Media, Halmstad.
  8. Tarczydło B. (2014), Wzbudzanie emocji i kreowanie doświadczeń w kampanii komunikacji marketingowej (Arousing emotions and creating experiences in marketing communications campaign), "Marketing i Rynek", No. 4 (CD).
  9. http://www.monter-vis.pl/index.php?id=11 [access: 19.10.2015].
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu